Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov

Filter
#
ID
Jazyk
Názov
Náhľad/Prevziať
1
209
sk
Katalógový list žiaka pre úvodný ročník
2
406
rus
406rus Protokol o maturitnej skúške
3
054
sk
Denník evidencie odborného výcviku
4
069
sk
Denník výchovnej skupiny
5
078
sk
Denný záznam školského internátu
6
025
sk
Katalógový list žiaka konzervatória
7
356
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (jednoročný)
356
sk/maď
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (jednoročný)
356
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (jednoročný)
356
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (jednoročný)
8
048
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (viacročný)
048
sk/maď
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (viacročný)
048
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (viacročný)
048
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (viacročný)
9
355
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (jednoročný)
355
sk/maď
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (jednoročný)
355
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (jednoročný)
355
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (jednoročný)
10
023
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (viacročný)
023
sk/maď
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (viacročný)
023
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (viacročný)
023
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (viacročný)
11
209
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre úvodný ročník
209
sk/nem
Katalógový list žiaka pre úvodný ročník
209
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre úvodný ročník
209
sk/maď
Katalógový list žiaka pre úvodný ročník
12
022
sk
Katalógový list žiaka strednej školy
022
sk/ukr
Katalógový list žiaka strednej školy
022
sk/maď
Katalógový list žiaka strednej školy
13
522
sk
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
522
sk/maď
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
522
sk/ukr
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
14
169
sk
Katalógový list žiaka školy umeleckého priemyslu
15
024
sk
Katalógový list žiaka tanečného konzervatória
16
202
sk
Katalógový list žiaka ZUŠ – Hudobný odbor (1.stupeň)
17
203
sk
Katalógový list žiaka ZUŠ – Hudobný odbor (2.stupeň_ŠPD)
18
194
sk
Katalógový list žiaka ZUŠ – Literárno-dramatický odbor (1.stupeň)
19
195
sk
Katalógový list žiaka ZUŠ – Literárno-dramatický odbor (2.stupeň_ŠPD)
20
185
sk
Katalógový list žiaka ZUŠ – Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby (1.stupeň)
21
186
sk
Katalógový list žiaka ZUŠ – Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby (2.stupeň_ŠPD)
22
183
sk
Katalógový list žiaka ZUŠ – Tanečný odbor (1.stupeň)
23
184
sk
Katalógový list žiaka ZUŠ – Tanečný odbor (2.stupeň_ŠPD)
24
178
sk
Katalógový list žiaka ZUŠ – Výtvarný odbor (1.stupeň)
25
179
sk
Katalógový list žiaka ZUŠ – Výtvarný odbor (2.stupeň_ŠPD)
26
047
sk
Osobný spis dieťaťa alebo žiaka
27
045
sk
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/maď
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/rsn
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/ukr
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
28
090
sk
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
090
sk/maď
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
29
502
sk
Oznámenie skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole
30
397
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
31
370
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka - úroveň C1
32
396
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
33
506
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (bilingválne slovensko-francúzske štúdium)
34
377
sk
Pozvánka na písomnú časť
35
371
sk
Pozvánka na ústnu časť
36
067
sk
Prehľad prázdninovej činnosti
37
053
sk
Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v základnej škole, špeciálnej základnej škole v zdravotníckom zariadení
38
173
sk
Prihláška do programu vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania
173
sk/maď
Prihláška do programu vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania
39
372
sk
Prihláška na štátnu jazykovú skúšku
40
416
sk
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
41
056
sk
Prihláška na vzdelávanie na strednej škole
42
014
sk
Prihláška na vzdelávanie v základnej škole
014
sk/maď
Prihláška na vzdelávanie v základnej škole
014
sk/nem
Prihláška na vzdelávanie v základnej škole
014
sk/rsn
Prihláška na vzdelávanie v základnej škole
014
sk/ukr
Prihláška na vzdelávanie v základnej škole
43
378
sk
Príloha katalógového listu žiaka - kombinované hodnotenie
378
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka - kombinované hodnotenie
378
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka - kombinované hodnotenie
378
rsn
Príloha katalógového listu žiaka - kombinované hodnotenie
44
359
maď
Príloha katalógového listu žiaka (jednoročný
359
sk
Príloha katalógového listu žiaka (jednoročný)
359
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka (jednoročný)
359
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka (jednoročný)
45
357
sk
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
357
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
357
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
357
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
46
358
sk
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
358
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
358
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
358
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
47
017
sk
Protokol o absolventskej skúške (hudobné a dramatické konzervatóriá)
48
037
sk
Protokol o absolventskej skúške (obal na protokoly žiakov)
037
sk/maď
Protokol o absolventskej skúške (obal na protokoly žiakov)
49
019
sk
Protokol o absolventskej skúške (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)
019
sk/maď
Protokol o absolventskej skúške (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)
50
063
sk
Protokol o absolventskej skúške (tanečné konzervatórium)
51
149
sk
Protokol o absolventskej skúške pre školu umeleckého priemyslu
52
018
sk
Protokol o absolventskej skúške pre študijné odbory skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I.
53
401
sk
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
54
016
sk
Protokol o komisionálnej skúške
55
172
sk
Protokol o komisionálnej skúške v ZŠ
56
021
sk
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
021
sk/maď
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
57
005
sk
Protokol o maturitnej skúške
58
406
sk
Protokol o maturitnej skúške
59
551
sk
Protokol o maturitnej skúške
60
306
sk
Protokol o maturitnej skúške
61
005
sk/maď
Protokol o maturitnej skúške
005
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške
62
406
ang
Protokol o maturitnej skúške
406
cin
Protokol o maturitnej skúške
406
fra
Protokol o maturitnej skúške
406
nem
Protokol o maturitnej skúške
406
spa
Protokol o maturitnej skúške
406
tal
Protokol o maturitnej skúške
63
411
bul
Protokol o maturitnej skúške
64
551
fra
Protokol o maturitnej skúške
65
306
nem
Protokol o maturitnej skúške
306
ang
Protokol o maturitnej skúške
66
032
sk
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
67
006
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
68
407
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
69
552
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
70
307
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
71
407
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
cin
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
rus
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
spa
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
spa
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
tal
Protokol o opravnej maturitnej skúške
72
412
bul
Protokol o opravnej maturitnej skúške
73
552
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
74
307
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
307
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
75
036
sk
Protokol o písomnej štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
76
057
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške - obal (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
77
035
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
78
033
sk
Protokol o výsledku skúšky (konzervatóriá)
79
376
sk
Protokol o výsledku skúšok žiakov pre základnú umeleckú školu
80
085
sk
Protokol o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie a jednoročné skrátené štúdium)
81
220
sk
Protokol o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie a jednoročné skrátené štúdium)
82
085
sk/maď
Protokol o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie a jednoročné skrátené štúdium)
83
034
sk
Protokol o záverečnej skúške (obal na protokoly žiakov)
84
087
sk
Protokol o záverečnej skúške (obal na protokoly žiakov)
85
020
sk
Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium)
86
084
sk
Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium)
87
020
sk/maď
Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium)
88
084
sk/maď
Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium)
89
049
sk
Triedna kniha pre centrum voľného času
049
sk/maď
Triedna kniha pre centrum voľného času
90
421
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
91
422
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
92
421
sk/maď
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
93
422
sk/maď
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
94
082
sk
Triedna kniha pre jazykovú školu
95
058
sk
Triedna kniha pre konzervatóriá (hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie)
96
170
sk
Triedna kniha pre konzervatóriá (profilový predmet/profilové predmety a skupinové vyučovanie)
97
041
sk
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/maď
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/rsn
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/ukr
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
98
052
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/maď
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/rsn
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/ukr
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
99
059
sk
Triedna kniha pre praktickú školu
059
sk/maď
Triedna kniha pre praktickú školu
100
101
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/maď
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
171
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 10. r. ŠZŠ pre žiakov s MP, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
171
sk/maď
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 10. r. ŠZŠ pre žiakov s MP, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
102
161
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. r. k špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 10. r. špeciálnej základnej školy – variant B
161
sk/maď
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. r. k špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 10. r. špeciálnej základnej školy – variant B
103
077
sk
Triedna kniha pre skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách
104
467
sk
Triedna kniha pre stredné školy
105
065
sk
Triedna kniha pre stredné školy
106
083
sk
Triedna kniha pre stredné školy
107
065
sk/maď
Triedna kniha pre stredné školy
108
083
sk/maď
Triedna kniha pre stredné školy
109
073
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A
073
sk/maď
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A
110
212
sk
Triedna kniha pre úvodný ročník
212
sk/rsn
Triedna kniha pre úvodný ročník
212
sk/nem
Triedna kniha pre úvodný ročník
212
sk/ukr
Triedna kniha pre úvodný ročník
212
sk/maď
Triedna kniha pre úvodný ročník
111
274
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre prípravný až 9. ročník
112
060
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici
113
070
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení
114
079
sk
Triedna kniha pre žiakov s individuálnym vyučovaním v základnej umeleckej škole
115
042
sk
Triedna kniha v školskom klube detí
042
sk/maď
Triedna kniha v školskom klube detí
042
sk/rsn
Triedna kniha v školskom klube detí
116
205
sk
Triedny výkaz pre individuálne vyučovanie v základných umeleckých školách
117
055
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
118
353
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
353
sk/maď
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
119
055
sk/maď
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
055
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
055
sk/rsn
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
120
088
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu
121
204
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu - hodnotenie slovným komentárom
122
094
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
123
351
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
124
094
sk/maď
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
094
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
094
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
125
351
sk/maď
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
126
207
sk
Triedny výkaz pre skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách
127
071
sk
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/maď
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/ukr
Triedny výkaz pre stredné školy
128
089
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
089
sk/maď
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
129
201
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - hodnotenie slovným komentárom
130
208
sk
Triedny výkaz pre úvodný ročník
208
sk/rsn
Triedny výkaz pre úvodný ročník
208
sk/nem
Triedny výkaz pre úvodný ročník
208
sk/ukr
Triedny výkaz pre úvodný ročník
208
sk/maď
Triedny výkaz pre úvodný ročník
131
086
sk
Triedny výkaz pre základnú školu pre žiakov s autizmom a pre špeciálnu základnú školu
132
427
sk
Učebný list žiaka
133
404
sk
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
134
373
sk
Zápisnica o vykonaní skúšky na získanie osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka
135
374
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – celkové hodnotenie
136
375
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – písomná časť
137
050
sk
Záznamy o práci v záujmovom útvare
050
sk/maď
Záznamy o práci v záujmovom útvare