Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov

Filter
#
ID
Jazyk
Názov
Náhľad/Prevziať
1
071
sk/maď
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/ukr
Triedny výkaz pre stredné školy
2
054
sk
Denník evidencie odborného výcviku
3
069
sk
Denník výchovnej skupiny
4
078
sk
Denný záznam školského internátu
5
259
sk
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/maď
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/rsn
Evidencia dochádzky detí materskej školy
6
341
sk
Katalógový list žiaka - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
7
025
sk
Katalógový list žiaka konzervatória
8
048
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
9
356
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
10
048
sk/maď
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
048
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
048
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
11
356
sk/maď
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
356
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
12
023
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
13
355
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
14
023
sk/maď
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
023
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
023
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
15
355
sk/maď
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
355
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
16
030
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
17
027
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
18
026
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
19
015
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
20
022
sk
Katalógový list žiaka strednej školy
21
022
sk/maď
Katalógový list žiaka strednej školy
22
022
sk/ukr
Katalógový list žiaka strednej školy
23
522
sk
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
522
sk/maď
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
24
024
sk
Katalógový list žiaka tanečného konzervatória
25
428
sk
Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole
26
047
sk
Osobný spis dieťaťa alebo žiaka
27
045
sk
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/maď
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/rsn
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/ukr
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
28
072
sk
Osobný spis dieťaťa v poradenskom zariadení
29
090
sk
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
090
sk/maď
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
30
067
sk
Prehľad prázdninovej činnosti
31
053
sk
Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v základnej škole, špeciálnej základnej škole v zdravotníckom zariadení
32
056
sk
Prihláška na štúdium na strednej škole
33
062
sk
Prihláška na štúdium na strednej škole
34
416
sk
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
35
031
sk
Príloha katalógového listu žiaka
36
604
sk
Príloha katalógového listu žiaka
37
031
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka
38
359
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka
359
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka
39
604
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka
604
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka
604
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka
40
378
sk
Príloha katalógového listu žiaka - slovné hodnotenie
378
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka - slovné hodnotenie
378
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka - slovné hodnotenie
41
357
sk
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
357
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
357
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
42
358
sk
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
358
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
358
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
43
359
sk
Príloha katalógového listu žiaka
44
016
sk
Protokol o komisionálnej skúške
016
sk/maď
Protokol o komisionálnej skúške
45
033
sk
Protokol o výsledku skúšky (konzervatóriá)
46
376
sk
Protokol o výsledku skúšok žiakov pre základnú umeleckú školu
47
447
sk
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
447
sk/maď
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
48
442
sk
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
442
sk/maď
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
49
415
sk
Rozvrh hodín pre ZUŠ
50
046
sk
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
046
sk/rsn
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
046
sk/maď
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
51
049
sk
Triedna kniha pre centrum voľného času
049
sk/maď
Triedna kniha pre centrum voľného času
52
421
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
53
422
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
54
421
sk/maď
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
55
422
sk/maď
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
56
082
sk
Triedna kniha pre jazykovú školu
57
058
sk
Triedna kniha pre konzervatóriá (hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie)
58
041
sk
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/maď
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/rsn
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/ukr
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
59
052
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/maď
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/rsn
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/ukr
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
60
044
sk
Triedna kniha pre nultý ročník
044
sk/maď
Triedna kniha pre nultý ročník
61
059
sk
Triedna kniha pre praktickú školu
059
sk/maď
Triedna kniha pre praktickú školu
62
068
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
63
101
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/maď
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
64
171
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
171
sk/maď
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
65
161
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy – variant B
161
sk/maď
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy – variant B
66
077
sk
Triedna kniha pre skupinové vyučovanie v základnej umeleckej škole
67
065
sk
Triedna kniha pre stredné školy
68
083
sk
Triedna kniha pre stredné školy
69
467
sk
Triedna kniha pre stredné školy
70
065
sk/maď
Triedna kniha pre stredné školy
71
083
sk/maď
Triedna kniha pre stredné školy
72
073
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A
073
sk/maď
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A
73
274
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre prípravný až 9. ročník
74
060
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici
75
070
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení
76
079
sk
Triedna kniha pre žiakov s individuálnym vyučovaním v základnej umeleckej škole
77
042
sk
Triedna kniha v školskom klube detí
042
sk/maď
Triedna kniha v školskom klube detí
042
sk/rsn
Triedna kniha v školskom klube detí
78
055
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
79
350
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
80
353
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
81
055
sk/maď
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
055
sk/rsn
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
055
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
82
350
sk/maď
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
350
sk/rsn
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
350
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
83
353
sk/maď
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
84
051
sk
Triedny výkaz pre nultý ročník
051
sk/maď
Triedny výkaz pre nultý ročník
85
088
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu
86
204
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu - hodnotenie slovným komentárom
87
094
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
88
349
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
89
351
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
90
094
sk/maď
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
094
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
91
349
sk/maď
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
349
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
92
351
sk/maď
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
93
094
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
94
071
sk
Triedny výkaz pre stredné školy
95
089
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
089
sk/maď
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
96
201
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - hodnotenie slovným komentárom
97
086
sk
Triedny výkaz pre základnú školu pre žiakov s autizmom
98
427
sk
Učebný list žiaka
99
050
sk
Záznamy o práci v záujmovom útvare
050
sk/maď
Záznamy o práci v záujmovom útvare