Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov

Filter
#
ID
Jazyk
Názov
Náhľad/Prevziať
1
128
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
2
130
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
3
348
uni/sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu
4
134
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
5
019
sk/maď
Protokol o absolutóriu (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)
6
042
sk/rsn
Triedna kniha v školskom klube detí
7
094
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
8
093
sk
Absolventský diplom
093
sk/maď
Absolventský diplom
9
367
sk
Absolventský diplom pre konzervatórium
10
054
sk
Denník evidencie odborného výcviku
11
069
sk
Denník výchovnej skupiny
12
078
sk
Denný záznam školského internátu
13
368
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre konzervatórium
14
012
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú odbornú školu
012
sk/maď
Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú odbornú školu
15
004
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
16
418
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
17
004
sk/maď
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
fra
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
nem
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
rus
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
spa
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
tal
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
cin
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
18
410
bul
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
19
418
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
20
366
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
366
sk/maď
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
21
013
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
013
nem
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
22
403
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške pre strednú zdravotnícku školu (EQF)
23
238
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej pomaturitnej skúške
24
096
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
25
443
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
443
sk/maď
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
26
043
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
043
sk/maď
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
27
259
sk
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/maď
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/rsn
Evidencia dochádzky detí materskej školy
28
341
sk
Katalógový list žiaka - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
29
025
sk
Katalógový list žiaka konzervatória
30
048
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
31
356
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
32
048
sk/maď
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
048
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
048
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
33
356
sk/maď
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
356
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
34
023
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
35
355
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
36
023
sk/maď
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
023
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
023
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
37
355
sk/maď
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
355
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
38
030
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
39
027
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
40
026
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
41
015
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
42
022
sk
Katalógový list žiaka strednej školy
022
sk/ukr
Katalógový list žiaka strednej školy
022
sk/maď
Katalógový list žiaka strednej školy
43
522
sk
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
522
sk/maď
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
44
024
sk
Katalógový list žiaka tanečného konzervatória
45
428
sk
Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole
46
047
sk
Osobný spis dieťaťa alebo žiaka
47
045
sk
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/maď
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/rsn
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/ukr
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
48
072
sk
Osobný spis dieťaťa v poradenskom zariadení
49
090
sk
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
090
sk/maď
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
50
234
sk
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
234
sk/maď
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
51
342
sk
Osvedčenie o zaškolení (súčasť výročného vysvedčenia)
52
343
sk
Osvedčenie o zaučení (súčasť výročného vysvedčenia)
53
364
sk
Osvedčenie pre jazykové školy
54
365
sk
Osvedčenie pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky
55
502
sk
Oznámenie skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole
56
397
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
397
sk/maď
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
57
370
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka - úroveň C1
58
396
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
396
sk/maď
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
59
506
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (bilingválne slovensko-francúzske štúdium)
60
398
sk/maď
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry
61
300
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný špecialista“ („DiS.“)
62
301
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný umelec“ („DiS.art“)
63
377
sk
Pozvánka na písomnú časť
64
371
sk
Pozvánka na ústnu časť
65
067
sk
Prehľad prázdninovej činnosti
66
053
sk
Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v základnej škole, špeciálnej základnej škole v zdravotníckom zariadení
67
372
sk
Prihláška na štátnu jazykovú skúšku
68
056
sk
Prihláška na štúdium na strednej škole
69
062
sk
Prihláška na štúdium na strednej škole
70
416
sk
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
71
031
sk
Príloha katalógového listu žiaka
72
604
sk
Príloha katalógového listu žiaka
73
031
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka
74
359
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka
359
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka
75
378
sk
Príloha katalógového listu žiaka - slovné hodnotenie
378
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka - slovné hodnotenie
378
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka - slovné hodnotenie
76
357
sk
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
357
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
357
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
77
358
sk
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
358
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
358
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
78
359
sk
Príloha katalógového listu žiaka
79
017
sk
Protokol o absolutóriu (konzervatóriá)
80
037
sk
Protokol o absolutóriu (obal na protokoly žiakov)
037
sk/maď
Protokol o absolutóriu (obal na protokoly žiakov)
81
019
sk
Protokol o absolutóriu (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)
82
018
sk
Protokol o absolutóriu pre študijné odbory skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I
83
401
sk
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
401
sk/maď
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
84
016
sk
Protokol o komisionálnej skúške
85
542
sk/maď
Protokol o komisionálnej skúške
86
016
sk/maď
Protokol o komisionálnej skúške
87
021
sk
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
021
sk/maď
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
88
406
sk
Protokol o maturitnej skúške
89
551
sk
Protokol o maturitnej skúške
90
306
sk
Protokol o maturitnej skúške
91
005
sk
Protokol o maturitnej skúške
005
sk/maď
Protokol o maturitnej skúške
005
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške
92
406
tal
Protokol o maturitnej skúške
406
spa
Protokol o maturitnej skúške
406
rus
Protokol o maturitnej skúške
406
nem
Protokol o maturitnej skúške
406
fra
Protokol o maturitnej skúške
406
ang
Protokol o maturitnej skúške
93
411
bul
Protokol o maturitnej skúške
94
551
fra
Protokol o maturitnej skúške
95
306
nem
Protokol o maturitnej skúške
306
ang
Protokol o maturitnej skúške
96
406
cin
Protokol o maturitnej skúške
97
032
sk
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
032
sk/maď
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
032
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
98
407
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
99
552
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
100
307
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
101
006
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
006
sk/maď
Protokol o opravnej maturitnej skúške
102
407
tal
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
spa
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
rus
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
103
412
bul
Protokol o opravnej maturitnej skúške
104
552
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
105
307
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
307
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
106
407
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
cin
Protokol o opravnej maturitnej skúške
107
036
sk
Protokol o písomnej štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
108
057
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške - obal (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
109
035
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
110
033
sk
Protokol o výsledku skúšky (konzervatóriá)
111
376
sk
Protokol o výsledku skúšok žiakov pre základnú umeleckú školu
112
220
sk
Protokol o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie a jednoročné skrátené štúdium)
113
034
sk
Protokol o záverečnej skúške (obal na protokoly žiakov)
114
020
sk
Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium)
020
sk/maď
Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium)
115
447
sk
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
447
sk/maď
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
116
442
sk
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
117
415
sk
Rozvrh hodín pre ZUŠ
118
046
sk
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
046
sk/rsn
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
119
049
sk
Triedna kniha pre centrum voľného času
049
sk/maď
Triedna kniha pre centrum voľného času
120
421
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
121
422
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
122
421
sk/maď
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
123
422
sk/maď
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
124
082
sk
Triedna kniha pre jazykovú školu
125
058
sk
Triedna kniha pre konzervatóriá (hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie)
126
041
sk
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/maď
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/rsn
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/ukr
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
127
052
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/rsn
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/ukr
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/maď
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
128
044
sk
Triedna kniha pre nultý ročník
044
sk/maď
Triedna kniha pre nultý ročník
129
059
sk
Triedna kniha pre praktickú školu
059
sk/maď
Triedna kniha pre praktickú školu
130
068
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
131
101
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
132
068
sk/maď
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
068
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
068
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
133
101
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/maď
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
134
171
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
171
sk/maď
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
135
161
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy – variant B
161
sk/maď
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy – variant B
136
077
sk
Triedna kniha pre skupinové vyučovanie v základnej umeleckej škole
137
467
sk
Triedna kniha pre stredné školy
138
065
sk
Triedna kniha pre stredné školy
139
083
sk
Triedna kniha pre stredné školy
140
065
sk/maď
Triedna kniha pre stredné školy
141
083
sk/maď
Triedna kniha pre stredné školy
142
073
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A
073
sk/maď
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A
143
274
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre prípravný až 9. ročník
144
060
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici
145
070
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení
146
079
sk
Triedna kniha pre žiakov s individuálnym vyučovaním v základnej umeleckej škole
147
042
sk
Triedna kniha v školskom klube detí
042
sk/maď
Triedna kniha v školskom klube detí
148
055
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
149
350
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
150
353
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
151
350
sk/rsn
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
152
055
sk/maď
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
055
sk/rsn
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
055
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
153
350
sk/maď
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
350
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
154
353
sk/maď
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
155
051
sk
Triedny výkaz pre nultý ročník
051
sk/maď
Triedny výkaz pre nultý ročník
156
088
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu
157
204
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu - hodnotenie slovným komentárom
158
094
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
159
349
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
160
351
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
161
094
sk/maď
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
094
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
162
349
sk/maď
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
349
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
163
351
sk/maď
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
164
071
sk
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/maď
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/ukr
Triedny výkaz pre stredné školy
165
089
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
089
sk/maď
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
166
201
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - hodnotenie slovným komentárom
167
086
sk
Triedny výkaz pre základnú školu pre žiakov s autizmom
168
427
sk
Učebný list žiaka
169
404
sk
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
404
sk/maď
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
170
040
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (pre konzervatóriá a tanečné konzervatóriá)
171
010
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (SOŠ)
010
sk/maď
Vysvedčenie o absolventskej skúške (SOŠ)
172
039
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (škola úžitkového výtvarníctva)
173
239
sk
Vysvedčenie o absolvovaní vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania (SOŠ)
174
003
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
175
305
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
176
405
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
177
550
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
178
409
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
179
003
sk/maď
Vysvedčenie o maturitnej skúške
003
sk/nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
003
sk/ukr
Vysvedčenie o maturitnej skúške
180
305
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške
305
nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
181
405
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
fra
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
rus
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
tal
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
spa
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
cin
Vysvedčenie o maturitnej skúške
182
550
fra
Vysvedčenie o maturitnej skúške
183
409
bul
Vysvedčenie o maturitnej skúške
184
001
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (odborná zložka maturitnej skúšky)
185
099
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (pomaturitné kvalifikačné štúdium)
099
sk/maď
Vysvedčenie o maturitnej skúške (pomaturitné kvalifikačné štúdium)
186
408
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške / GCE
408
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške / GCE
187
363
sk
Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
188
369
sk
Vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške (pomaturitné štúdium inovačné/zdokonaľovacie)
369
sk/maď
Vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške (pomaturitné štúdium inovačné/zdokonaľovacie)
189
098
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške
190
011
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
191
700
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
700
sk/maď
Vysvedčenie o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
192
007
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
007
sk/maď
Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
193
190
sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
190
uni/sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
190
sk/maď
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
190
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
194
381
sk/maď
Vysvedčenie pre 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant
381
sk
Vysvedčenie pre 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant
195
483
sk
Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant
483
sk/maď
Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant
196
476
sk
Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant
476
sk/maď
Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant
197
141
uni/sk
Vysvedčenie pre 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
198
602
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
199
603
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
200
157
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 4. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 4. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
201
159
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 4. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 4. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
202
156
sk
Vysvedčenie pre 5. až 8. ročník ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 5. až 8. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 5. až 8. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
203
479
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant
479
sk/maď
Vysvedčenie pre 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant
204
433
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
433
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
205
433
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
206
433
sk/maď
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
207
181
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
181
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
208
182
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
182
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
209
181
sk/maď
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
210
168
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre EISB
211
468
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre EISB
212
268
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre EISB
213
565
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre EISB / IBMYP
214
165
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre EISB / IBMYP
215
140
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium
140
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre gymnázium
140
uni/sk/ukr
Vysvedčenie pre gymnázium
140
uni/sk/nem
Vysvedčenie pre gymnázium
140
uni/sk/rsn
Vysvedčenie pre gymnázium
216
242
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-čínske)
217
252
uni/cin
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-čínske) v čínskom jazyku
218
244
spa
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazyku
244
uni/spa
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazyku
219
245
sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-francúzske)
245
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-francúzske)
220
243
sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske)
243
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske)
221
417
nem
Vysvedčenie pre gymnázium v nemeckom jazyku
222
192
uni/sk
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
223
206
uni/sk
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
224
192
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
225
111
uni/sk
Vysvedčenie pre konzervatórium
226
108
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program / GCE
227
231
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program / IBDP
228
321
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program / IBDP
229
230
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program / IGCSE
230
608
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBDP
231
501
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBDP
232
499
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP
233
498
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBPYP v anglickom jazyku
234
500
sk
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBPYP v slovenskom jazyku
235
110
uni/sk
Vysvedčenie pre nultý ročník základnej školy
110
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre nultý ročník základnej školy
236
136
sk
Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník odborného učilišťa
136
uni/sk
Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník odborného učilišťa
237
095
sk
Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
238
441
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre prípravný až 8. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
441
sk/maď
Vysvedčenie pre prípravný až 8. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
441
sk
Vysvedčenie pre prípravný až 8. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
441
uni/sk
Vysvedčenie pre prípravný až 8. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
239
508
sk
Vysvedčenie pre prípravný ročník základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím
240
383
sk
Vysvedčenie pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant
383
sk/maď
Vysvedčenie pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant
241
155
sk
Vysvedčenie pre prípravný, 1. až 3. ročník ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 1. až 3. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 1. až 3. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
242
382
sk
Vysvedčenie pre prípravný, 1.až 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant a pre prípravný ročník špeciálnej základnej školy A variant
382
sk/maď
Vysvedčenie pre prípravný, 1.až 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant a pre prípravný ročník špeciálnej základnej školy A variant
243
439
sk/fra
Vysvedčenie pre SG francúzsko-slovenské, s medzinárodným programom
244
449
sk
Vysvedčenie pre SG nemecko-slovenské, s medzinárodným programom
245
438
sk
Vysvedčenie pre SG nemecko-slovenské, s medzinárodným programom
246
448
sk
Vysvedčenie pre SG nemecko-slovenské, s medzinárodným programom
247
104
sk/fra
Vysvedčenie pre SZŠ francúzsko-slovenskú, s medzinárodným programom, 1. - 3. ročník
248
254
sk/fra
Vysvedčenie pre SZŠ francúzsko-slovenskú, s medzinárodným programom, 4. ročník
249
264
sk/fra
Vysvedčenie pre SZŠ francúzsko-slovenskú, s medzinárodným programom, 4. ročník
250
105
sk/fra
Vysvedčenie pre SZŠ francúzsko-slovenskú, s medzinárodným programom, 5. - 8. ročník
251
255
sk/fra
Vysvedčenie pre SZŠ francúzsko-slovenskú, s medzinárodným programom, 9. ročník
252
265
sk/fra
Vysvedčenie pre SZŠ francúzsko-slovenskú, s medzinárodným programom, 9. ročník
253
435
sk
Vysvedčenie pre SZŠ nemecko-slovenskú, s medzinárodným programom
254
469
sk
Vysvedčenie pre SZŠ nemecko-slovenskú, s medzinárodným programom
255
437
sk
Vysvedčenie pre SZŠ nemecko-slovenskú, s medzinárodným programom
256
444
sk
Vysvedčenie pre SZŠ nemecko-slovenskú, s medzinárodným programom, 1. ročník - slovné hodnotenie
257
503
uni/sk
Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu
503
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu
258
497
uni/sk
Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu a praktickú školu
497
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu a praktickú školu
259
122
sk
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy
260
222
sk
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy (EQF 2)
261
142
uni/sk
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy
142
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy
262
605
sk
Vysvedčenie pre základnú školu
263
606
sk
Vysvedčenie pre základnú školu
264
605
sk/maď
Vysvedčenie pre základnú školu
605
sk/nem
Vysvedčenie pre základnú školu
605
sk/rsn
Vysvedčenie pre základnú školu
605
sk/ukr
Vysvedčenie pre základnú školu
265
607
sk/maď
Vysvedčenie pre základnú školu
607
sk/nem
Vysvedčenie pre základnú školu
607
sk/rsn
Vysvedčenie pre základnú školu
607
sk/ukr
Vysvedčenie pre základnú školu
266
127
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu
267
347
uni/sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu
268
346
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
269
129
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
270
800
sk
Výučný list (nižšie stredné odborné vzdelanie)
800
sk/maď
Výučný list (nižšie stredné odborné vzdelanie)
271
008
sk
Výučný list (stredné odborné vzdelanie)
008
sk/maď
Výučný list (stredné odborné vzdelanie)
272
038
sk
Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy)
038
sk/maď
Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy)
273
009
sk
Výučný list (učebný odbor odborného učilišťa)
274
373
sk
Zápisnica o vykonaní skúšky na získanie osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka
275
374
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšo bnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – celkové hodnotenie
276
375
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – písomná časť
277
240
sk
Záverečné vysvedčenie pre praktickú školu
240
sk/maď
Záverečné vysvedčenie pre praktickú školu
278
131
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
279
132
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
280
352
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
281
133
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
282
050
sk
Záznamy o práci v záujmovom útvare