Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov

Filter
#
ID
Jazyk
Názov
Náhľad/Prevziať
1
048
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (viacročný)
2
054
sk
Denník evidencie odborného výcviku
3
069
sk
Denník výchovnej skupiny
4
078
sk
Denný záznam školského internátu
5
030
sk
Katalógový list žiaka - Hudobný odbor
6
027
sk
Katalógový list žiaka - Literárno-dramatický odbor
7
341
sk
Katalógový list žiaka - Odbor audiovizuálnej a multimediálne tvorby odbor
8
026
sk
Katalógový list žiaka - Tanečný odbor
9
015
sk
Katalógový list žiaka - Výtvarný odbor
10
025
sk
Katalógový list žiaka konzervatória
11
356
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (jednoročný)
356
sk/maď
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (jednoročný)
356
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (jednoročný)
356
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (jednoročný)
12
048
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (viacročný)
048
sk/maď
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (viacročný)
048
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (viacročný)
13
355
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (jednoročný)
355
sk/maď
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (jednoročný)
355
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (jednoročný)
355
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (jednoročný)
14
023
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (viacročný)
023
sk/maď
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (viacročný)
023
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (viacročný)
023
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (viacročný)
15
022
sk
Katalógový list žiaka strednej školy
022
sk/maď
Katalógový list žiaka strednej školy
022
sk/ukr
Katalógový list žiaka strednej školy
16
522
sk
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
522
sk/maď
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
17
169
sk
Katalógový list žiaka školy umeleckého priemyslu
18
024
sk
Katalógový list žiaka tanečného konzervatória
19
428
sk
Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v MŠ, ZŠ, SŠ, ŠŠ
20
047
sk
Osobný spis dieťaťa alebo žiaka
21
045
sk
Osobný spis dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
045
sk/maď
Osobný spis dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
045
sk/rsn
Osobný spis dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
045
sk/ukr
Osobný spis dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
045
sk
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie (Aktualizované)
045
sk/maď
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie (Aktualizované)
045
sk/rsn
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie (Aktualizované)
045
sk/ukr
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie (Aktualizované)
22
090
sk
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
090
sk/maď
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
23
072
sk
Osobný spis dieťaťa v zariadení poradenstva a prevencie
24
342
sk
Osvedčenie o zaškolení (súčasť výročného vysvedčenia)
25
343
sk
Osvedčenie o zaučení (súčasť výročného vysvedčenia)
26
234
sk
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
234
sk/maď
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
234
sk/nem
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
234
sk/rsn
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
234
sk/ukr
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
234
sk/bul
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
234
sk/ang
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania pre medzinárodný program QSI
27
502
sk
Oznámenie skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole
28
377
sk
Pozvánka na písomnú časť
29
371
sk
Pozvánka na ústnu časť
30
067
sk
Prehľad prázdninovej činnosti
31
053
sk
Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v základnej škole, špeciálnej základnej škole v zdravotníckom zariadení
32
173
sk
Prihláška do programu vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania
173
sk/maď
Prihláška do programu vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania
33
372
sk
Prihláška na štátnu jazykovú skúšku
34
416
sk
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
35
056
sk
Prihláška na vzdelávanie v strednej škole
36
014
sk
Prihláška na vzdelávanie v základnej škole
014
sk/maď
Prihláška na vzdelávanie v základnej škole
014
sk/rsn
Prihláška na vzdelávanie v základnej škole
014
sk/ukr
Prihláška na vzdelávanie v základnej škole
014
sk/nem
Prihláška na vzdelávanie v základnej škole
37
378
sk
Príloha katalógového listu žiaka - kombinované hodnotenie
378
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka - kombinované hodnotenie
378
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka - kombinované hodnotenie
378
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka - kombinované hodnotenie
38
359
sk
Príloha katalógového listu žiaka (jednoročný)
359
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka (jednoročný)
359
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka (jednoročný)
359
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka (jednoročný)
39
357
sk
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
357
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
357
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
357
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
40
358
sk
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
358
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
358
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
358
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
41
016
sk
Protokol o komisionálnej skúške
016
sk/maď
Protokol o komisionálnej skúške
42
172
sk
Protokol o komisionálnej skúške v ZŠ
43
036
sk
Protokol o písomnej štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
44
057
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške - obal (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
45
035
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
46
033
sk
Protokol o výsledku skúšky (konzervatóriá)
47
376
sk
Protokol o výsledku skúšok žiakov pre základnú umeleckú školu
48
447
sk
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
447
sk/maď
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
49
442
sk
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
442
sk/maď
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
442
sk/rsn
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
442
sk/ukr
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
50
415
sk
Rozvrh hodín pre ZUŠ
51
046
sk
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
046
sk/maď
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
046
sk/rsn
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
046
sk/ukr
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
52
153
sk
Správa z diagnostického vyšetrenia
53
049
sk
Triedna kniha pre centrum voľného času
54
422
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
55
421
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
421
sk/maď
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
56
422
sk/maď
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
57
082
sk
Triedna kniha pre jazykovú školu
58
058
sk
Triedna kniha pre konzervatóriá (hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie)
59
170
sk
Triedna kniha pre konzervatóriá (profilový predmet/profilové predmety a skupinové vyučovanie)
60
041
sk
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/maď
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/rsn
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/ukr
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
61
052
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/maď
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/rsn
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/ukr
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
62
059
sk
Triedna kniha pre praktickú školu
059
sk/maď
Triedna kniha pre praktickú školu
63
101
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/maď
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
64
171
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 10. r. ŠZŠ pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
171
sk/maď
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 10. r. ŠZŠ pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
65
161
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy – variant B
161
sk/maď
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy – variant B
66
077
sk
Triedna kniha pre skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách
67
467
sk
Triedna kniha pre stredné školy
68
083
sk
Triedna kniha pre stredné školy
69
065
sk
Triedna kniha pre stredné školy
70
083
sk/maď
Triedna kniha pre stredné školy
71
065
sk/maď
Triedna kniha pre stredné školy
72
073
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A
073
sk/maď
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A
73
274
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre prípravný až 9. ročník
74
060
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici
75
070
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení
76
079
sk
Triedna kniha pre žiakov s individuálnym vyučovaním v základnej umeleckej škole
77
042
sk
Triedna kniha v školskom klube detí
042
sk/maď
Triedna kniha v školskom klube detí
042
sk/rsn
Triedna kniha v školskom klube detí
78
055
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
79
353
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
353
sk/maď
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
80
055
sk/maď
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
055
sk/rsn
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
055
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
055
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (Aktualizované)
81
088
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu
82
204
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu - hodnotenie slovným komentárom
83
094
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
84
351
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
351
sk/maď
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
85
094
sk/maď
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
094
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
86
351
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
87
094
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
88
071
sk
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/maď
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/ukr
Triedny výkaz pre stredné školy
89
089
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
089
sk/maď
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
90
201
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - hodnotenie slovným komentárom
91
086
sk
Triedny výkaz pre základnú školu pre žiakov s autizmom a pre špeciálnu základnú školu
92
427
sk
Učebný list žiaka
93
175
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške vykonanej podľa medzinárodného programu, ktorej súčasťou je maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry
94
174
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške vykonanej podľa medzinárodného programu, ktorej súčasťou nie je maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry
95
098
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (odborné učilište)
96
151
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (odborné učilište)
97
383
sk
Vysvedčenie pre 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant
383
sk/maď
Vysvedčenie pre 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant
98
136
sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník odborného učilišťa
136
uni/sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník odborného učilišťa
136
sk/maď
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník odborného učilišťa
136
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník odborného učilišťa
99
190
sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
190
uni/sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
100
095
sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
101
155
sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 1. až 3. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 1. až 3. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
102
441
sk
Vysvedčenie pre 1. až 8. ročník ZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
441
uni/sk
Vysvedčenie pre 1. až 8. ročník ZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
103
381
sk
Vysvedčenie pre 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant
104
382
sk
Vysvedčenie pre 1.až 10. ročník ŠZŠ B variant
105
483
sk
Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant
106
476
sk
Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant
107
602
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
108
603
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
109
157
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 4. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 4. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
110
159
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 4. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 4. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
111
156
sk
Vysvedčenie pre 5. až 8. ročník ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 5. až 8. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 5. až 8. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
112
479
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant
113
433
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
433
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
114
181
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
181
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
115
182
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
182
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
116
268
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre EISB
117
165
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre EISB/IBMYP
118
565
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre EISB_IBMYP
119
192
uni/sk
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
120
206
uni/sk
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
121
192
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
122
468
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program QSI
123
254
sk/fra
Vysvedčenie pre SZŠ francúzsko-slovenskú, s medzinárodným programom, 1. - 4. ročník
124
255
sk/fra
Vysvedčenie pre SZŠ francúzsko-slovenskú, s medzinárodným programom, 5. - 9. ročník
125
503
uni/sk
Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu
126
497
uni/sk
Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu a praktickú školu
127
605
sk
Vysvedčenie pre základnú školu
128
606
sk
Vysvedčenie pre základnú školu
129
347
uni/sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu
130
127
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
131
128
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
132
346
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
133
129
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
134
130
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
135
009
sk
Výučný list (učebný odbor odborného učilišťa)
136
373
sk
Zápisnica o vykonaní skúšky na získanie osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka
137
374
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – celkové hodnotenie
138
375
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – písomná časť
139
240
sk
Záverečné vysvedčenie pre praktickú školu
140
348
uni/sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu
141
131
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
142
132
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
143
352
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
144
133
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
145
134
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
146
050
sk
Záznamy o práci v záujmovom útvare
050
sk/maď
Záznamy o práci v záujmovom útvare