Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov

Filter
#
ID
Jazyk
Názov
Náhľad/Prevziať
1
071
sk/maď
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/ukr
Triedny výkaz pre stredné školy
2
054
sk
Denník evidencie odborného výcviku
3
069
sk
Denník výchovnej skupiny
4
078
sk
Denný záznam školského internátu
5
259
sk
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/maď
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/rsn
Evidencia dochádzky detí materskej školy
6
025
sk
Katalógový list žiaka konzervatória
7
048
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
8
356
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
9
048
sk/maď
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
048
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
048
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
10
356
sk/maď
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
356
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
11
023
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
12
355
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
13
023
sk/maď
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
023
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
023
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
14
355
sk/maď
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
355
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
15
022
sk
Katalógový list žiaka strednej školy
16
022
sk/maď
Katalógový list žiaka strednej školy
17
022
sk/ukr
Katalógový list žiaka strednej školy
18
522
sk
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
522
sk/maď
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
19
024
sk
Katalógový list žiaka tanečného konzervatória
20
428
sk
Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole
21
047
sk
Osobný spis dieťaťa alebo žiaka
22
045
sk
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/maď
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
23
072
sk
Osobný spis dieťaťa v poradenskom zariadení
24
090
sk
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
090
sk/maď
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
25
067
sk
Prehľad prázdninovej činnosti
26
053
sk
Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v základnej škole, špeciálnej základnej škole v zdravotníckom zariadení
27
056
sk
Prihláška na štúdium na strednej škole
28
062
sk
Prihláška na štúdium na strednej škole
29
031
sk
Príloha katalógového listu žiaka
30
604
sk
Príloha katalógového listu žiaka
31
031
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka
32
359
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka
359
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka
33
604
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka
604
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka
604
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka
34
378
sk
Príloha katalógového listu žiaka - slovné hodnotenie
378
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka - slovné hodnotenie
378
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka - slovné hodnotenie
35
357
sk
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
357
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
357
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
36
358
sk
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
358
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
358
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
37
359
sk
Príloha katalógového listu žiaka
38
016
sk
Protokol o komisionálnej skúške
016
sk/maď
Protokol o komisionálnej skúške
39
033
sk
Protokol o výsledku skúšky (konzervatóriá)
40
447
sk
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
447
sk/maď
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
41
442
sk
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
442
sk/maď
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
42
046
sk
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
046
sk/rsn
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
046
sk/maď
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
43
049
sk
Triedna kniha pre centrum voľného času
049
sk/maď
Triedna kniha pre centrum voľného času
44
421
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
45
422
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
46
421
sk/maď
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
47
422
sk/maď
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
48
082
sk
Triedna kniha pre jazykovú školu
49
058
sk
Triedna kniha pre konzervatóriá (hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie)
50
041
sk
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/maď
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/rsn
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/ukr
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
51
052
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/maď
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/rsn
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/ukr
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
52
044
sk
Triedna kniha pre nultý ročník
044
sk/maď
Triedna kniha pre nultý ročník
53
059
sk
Triedna kniha pre praktickú školu
059
sk/maď
Triedna kniha pre praktickú školu
54
068
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
55
101
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/maď
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
56
171
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
171
sk/maď
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
57
161
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy – variant B
161
sk/maď
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy – variant B
58
065
sk
Triedna kniha pre stredné školy
59
083
sk
Triedna kniha pre stredné školy
60
467
sk
Triedna kniha pre stredné školy
61
065
sk/maď
Triedna kniha pre stredné školy
62
073
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A
073
sk/maď
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A
63
274
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre prípravný až 9. ročník
64
060
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici
65
070
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení
66
042
sk
Triedna kniha v školskom klube detí
042
sk/maď
Triedna kniha v školskom klube detí
67
055
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
68
350
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
69
353
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
70
055
sk/maď
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
055
sk/rsn
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
055
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
71
350
sk/maď
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
350
sk/rsn
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
350
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
72
353
sk/maď
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
73
051
sk
Triedny výkaz pre nultý ročník
051
sk/maď
Triedny výkaz pre nultý ročník
74
088
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu
75
204
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu - hodnotenie slovným komentárom
76
094
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
77
349
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
78
351
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
79
094
sk/maď
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
094
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
80
349
sk/maď
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
349
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
81
351
sk/maď
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
82
094
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
83
071
sk
Triedny výkaz pre stredné školy
84
089
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
089
sk/maď
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
85
201
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - hodnotenie slovným komentárom
86
086
sk
Triedny výkaz pre základnú školu pre žiakov s autizmom
87
427
sk
Učebný list žiaka
88
050
sk
Záznamy o práci v záujmovom útvare