Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov

Filter
#
ID
Jazyk
Názov
Náhľad/Prevziať
1
061
sk
Triedna kniha pre 10. ročník špeciálnej základnej školy - variant B
2
161
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy – variant B
3
171
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
4
344
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
5
068
sk/mad
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
068
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
068
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
6
042
sk/mad
Triedna kniha v školskom klube detí
7
349
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie, platný od 09. 09. 2019
8
008
sk/mad
Výučný list (stredné odborné vzdelanie)
9
093
sk
Absolventský diplom
10
367
sk
Absolventský diplom pre konzervatórium
11
054
sk
Denník evidencie odborného výcviku
12
069
sk
Denník výchovnej skupiny
13
078
sk
Denný záznam školského internátu
14
368
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre konzervatórium
15
012
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú odbornú školu
16
004
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
fra
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
nem
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
rus
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
spa
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
tal
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
17
410
bul
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
18
366
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
19
013
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
013
nem
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
20
238
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej pomaturitnej skúške
21
096
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
22
443
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
23
043
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
043
sk/mad
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
24
259
sk
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/mad
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/rsn
Evidencia dochádzky detí materskej školy
25
341
sk
Katalógový list žiaka - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
26
025
sk
Katalógový list žiaka konzervatória
27
048
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
048
sk/mad
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
048
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
048
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
28
023
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
023
sk/mad
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
023
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
023
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
29
030
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
30
027
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
31
026
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
32
015
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
33
022
sk
Katalógový list žiaka strednej školy
022
sk/mad
Katalógový list žiaka strednej školy
34
522
sk
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
522
sk/mad
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
35
022
sk/ukr
Katalógový list žiaka strednej školy
36
024
sk
Katalógový list žiaka tanečného konzervatória
37
428
sk
Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole
38
047
sk
Osobný spis dieťaťa alebo žiaka
39
045
sk
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/rsn
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/mad
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/ukr
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
40
072
sk
Osobný spis dieťaťa v poradenskom zariadení
41
090
sk
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
090
sk/mad
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
42
364
sk
Osvedčenie pre jazykové školy
43
365
sk
Osvedčenie pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky
44
502
sk
Oznámenie skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole
45
397
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
397
sk/mad
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
46
370
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka - úroveň C1
47
396
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
396
sk/mad
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
48
506
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (bilingválne slovensko-francúzske štúdium)
49
300
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný špecialista“ („DiS.“)
50
301
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný umelec“ („DiS.art“)
51
377
sk
Pozvánka na písomnú časť
52
371
sk
Pozvánka na ústnu časť
53
067
sk
Prehľad prázdninovej činnosti
54
053
sk
Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v základnej škole, špeciálnej základnej škole v zdravotníckom zariadení
55
372
sk
Prihláška na štátnu jazykovú skúšku
56
056
sk
Prihláška na štúdium na strednej škole
57
416
sk
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
416
sk
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
58
031
sk
Príloha katalógového listu žiaka
59
604
sk
Príloha katalógového listu žiaka
60
031
sk/mad
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka
61
017
sk
Protokol o absolutóriu (konzervatóriá)
62
037
sk
Protokol o absolutóriu (obal na protokoly žiakov)
63
019
sk
Protokol o absolutóriu (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)
64
018
sk
Protokol o absolutóriu (škola úžitkového výtvarníctva)
65
401
sk
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
66
016
sk
Protokol o komisionálnej skúške
016
sk/mad
Protokol o komisionálnej skúške
67
021
sk
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
021
sk/mad
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
68
306
sk
Protokol o maturitnej skúške
69
406
sk
Protokol o maturitnej skúške
70
551
sk
Protokol o maturitnej skúške
71
005
sk
Protokol o maturitnej skúške
005
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške
005
sk/mad
Protokol o maturitnej skúške
72
306
ang
Protokol o maturitnej skúške
306
nem
Protokol o maturitnej skúške
73
406
ang
Protokol o maturitnej skúške
406
fra
Protokol o maturitnej skúške
406
nem
Protokol o maturitnej skúške
406
rus
Protokol o maturitnej skúške
406
spa
Protokol o maturitnej skúške
406
tal
Protokol o maturitnej skúške
74
411
bul
Protokol o maturitnej skúške
75
551
fra
Protokol o maturitnej skúške
76
032
sk
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
032
sk/mad
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
032
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
77
307
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
78
407
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
79
552
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
80
006
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
006
sk/ukr
Protokol o opravnej maturitnej skúške
006
sk/mad
Protokol o opravnej maturitnej skúške
81
307
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
307
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
82
407
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
rus
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
spa
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
tal
Protokol o opravnej maturitnej skúške
83
412
bul
Protokol o opravnej maturitnej skúške
84
552
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
85
036
sk
Protokol o písomnej štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
86
057
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške - obal (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
87
035
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
88
033
sk
Protokol o výsledku skúšky (konzervatóriá)
89
376
sk
Protokol o výsledku skúšok žiakov pre základnú umeleckú školu
90
220
sk
Protokol o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie a jednoročné skrátené štúdium)
91
034
sk
Protokol o záverečnej skúške (obal na protokoly žiakov)
92
020
sk
Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium)
93
447
sk
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
447
sk/mad
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
94
442
sk
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
95
415
sk
Rozvrh hodín pre ZUŠ
96
046
sk
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
046
sk/rsn
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
97
061
sk/mad
Triedna kniha pre 10. ročník špeciálnej základnej školy - variant B
98
100
sk
Triedna kniha pre 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
100
sk/mad
Triedna kniha pre 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
99
049
sk
Triedna kniha pre centrum voľného času
049
sk/mad
Triedna kniha pre centrum voľného času
100
421
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
101
422
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
102
082
sk
Triedna kniha pre jazykovú školu
103
058
sk
Triedna kniha pre konzervatóriá (hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie)
104
041
sk
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/mad
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/rsn
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/ukr
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
105
052
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/mad
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/ukr
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/rsn
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
106
044
sk
Triedna kniha pre nultý ročník
044
sk/mad
Triedna kniha pre nultý ročník
107
059
sk
Triedna kniha pre praktickú školu
108
068
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
109
101
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/mad
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
110
161
sk/mad
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy – variant B
111
077
sk
Triedna kniha pre skupinové vyučovanie v základnej umeleckej škole
112
467
sk
Triedna kniha pre stredné školy
113
065
sk
Triedna kniha pre stredné školy
114
083
sk
Triedna kniha pre stredné školy
083
sk/mad
Triedna kniha pre stredné školy
115
065
sk/mad
Triedna kniha pre stredné školy
116
073
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A
073
sk/mad
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A
117
274
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre prípravný až 9. ročník
118
060
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici
119
070
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení
120
079
sk
Triedna kniha pre žiakov s individuálnym vyučovaním v základnej umeleckej škole
121
042
sk
Triedna kniha v školskom klube detí
042
sk/rsn
Triedna kniha v školskom klube detí
122
055
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
123
350
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
124
345
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
125
350
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
350
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
126
055
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
055
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
127
345
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
345
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
128
055
sk/rsn
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
129
345
sk/rsn
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
130
350
sk/rsn
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
131
051
sk
Triedny výkaz pre nultý ročník
051
sk/mad
Triedny výkaz pre nultý ročník
132
088
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu
133
204
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu - hodnotenie slovným komentárom
134
091
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
135
094
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
136
349
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
137
091
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
091
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
091
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
138
349
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
139
094
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
094
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
094
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
140
349
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie, platný do 08. 09. 2019
141
071
sk
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/mad
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/ukr
Triedny výkaz pre stredné školy
142
089
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
089
sk/mad
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
143
201
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - hodnotenie slovným komentárom
144
086
sk
Triedny výkaz pre základnú školu pre žiakov s autizmom
145
427
sk
Učebný list žiaka
146
404
sk
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
147
040
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (pre konzervatóriá a tanečné konzervatóriá)
148
010
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (SOŠ)
010
sk/mad
Vysvedčenie o absolventskej skúške (SOŠ)
149
039
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (škola úžitkového výtvarníctva)
150
239
sk
Vysvedčenie o absolvovaní vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania (SOŠ)
151
305
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
152
003
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
153
405
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
154
409
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
155
550
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
156
305
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške
305
nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
157
405
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
fra
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
rus
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
spa
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
tal
Vysvedčenie o maturitnej skúške
158
409
bul
Vysvedčenie o maturitnej skúške
159
550
fra
Vysvedčenie o maturitnej skúške
160
001
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (odborná zložka maturitnej skúšky)
161
099
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (pomaturitné kvalifikačné štúdium)
162
363
sk
Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
163
369
sk
Vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške (pomaturitné štúdium inovačné/zdokonaľovacie)
164
011
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
165
700
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
700
sk/mad
Vysvedčenie o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
166
007
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
007
sk/mad
Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
167
102
sk
Vysvedčenie pre 1.-3. ročník základnej školy
102
sk/mad
Vysvedčenie pre 1.-3. ročník základnej školy
102
sk/nem
Vysvedčenie pre 1.-3. ročník základnej školy
102
sk/rsn
Vysvedčenie pre 1.-3. ročník základnej školy
102
sk/ukr
Vysvedčenie pre 1.-3. ročník základnej školy
168
141
uni/sk
Vysvedčenie pre 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
169
510
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
510
uni/sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
170
509
uni/sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
509
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
509
sk/mad
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
509
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
509
sk/nem
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
509
uni/sk/nem
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
509
sk/rsn
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
509
uni/sk/rsn
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
509
sk/ukr
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
509
uni/sk/ukr
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
171
510
sk/mad
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
510
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
510
sk/nem
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
510
uni/sk/nem
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
510
sk/rsn
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
510
uni/sk/rsn
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
510
sk/ukr
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
510
uni/sk/ukr
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
172
106
sk
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy
106
sk/mad
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy
106
sk/nem
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy
106
sk/rsn
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy
106
sk/ukr
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy
173
512
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
174
514
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
175
512
sk/mad
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
512
sk/nem
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
512
sk/rsn
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
512
sk/ukr
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
176
514
sk/mad
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
514
sk/nem
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
514
sk/rsn
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
514
sk/ukr
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
177
140
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium
140
sk
Vysvedčenie pre gymnázium
178
242
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-čínske)
179
252
uni/cin
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-čínske) v čínskom jazyku
180
244
spa
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazyku
244
uni/spa
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazyku
181
245
sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-francúzske)
245
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-francúzske)
182
243
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske)
243
sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske)
183
417
nem
Vysvedčenie pre gymnázium v nemeckom jazyku
184
450
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
185
451
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
186
452
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
187
453
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
188
454
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
189
455
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
190
457
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
191
458
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
192
459
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
193
460
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
194
456
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
195
111
uni/sk
Vysvedčenie pre konzervatórium
196
501
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBDP
197
499
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP
198
498
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP v anglickom jazyku
199
500
sk
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP v slovenskom jazyku
200
122
sk
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy
201
222
sk
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy (EQF 2)
202
461
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
203
462
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
204
463
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
205
464
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
206
142
uni/sk
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy
207
800
sk
Výučný list (nižšie stredné odborné vzdelanie)
800
sk/mad
Výučný list (nižšie stredné odborné vzdelanie)
208
008
sk
Výučný list (stredné odborné vzdelanie)
209
038
sk
Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy)
038
sk/mad
Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy)
210
373
sk
Zápisnica o vykonaní skúšky na získanie osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka
211
374
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšo bnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – celkové hodnotenie
212
375
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – písomná časť
213
050
sk
Záznamy o práci v záujmovom útvare