Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov

Filter
#
ID
Jazyk
Názov
Náhľad/Prevziať
1
061
sk
Triedna kniha pre 9. a 10. ročník špeciálnej základnej školy - variant B
2
274
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre prípravný až 8 ročník
3
171
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
4
054
sk
Denník evidencie odborného výcviku
5
069
sk
Denník výchovnej skupiny
6
078
sk
Denný záznam školského internátu
7
259
sk
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/mad
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/rsn
Evidencia dochádzky detí materskej školy
8
341
sk
Katalógový list žiaka - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
9
025
sk
Katalógový list žiaka konzervatória
10
028
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
11
048
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
12
028
sk/mad
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
13
048
sk/mad
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
14
028
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
15
048
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
16
023
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
17
029
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
18
023
sk/mad
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
19
029
sk/mad
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
029
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
20
023
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
21
029
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
22
023
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
23
022
sk/mad
Katalógový list žiaka pre stredné školy
24
030
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
25
027
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
26
026
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
27
015
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
28
022
sk
Katalógový list žiaka strednej školy
29
522
sk
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
522
sk/mad
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
30
024
sk
Katalógový list žiaka tanečného konzervatória
31
428
sk
Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole
32
047
sk
Osobný spis dieťaťa alebo žiaka
33
045
sk
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/rsn
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/mad
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/ukr
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
34
072
sk
Osobný spis dieťaťa v poradenskom zariadení
35
090
sk
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
090
sk/mad
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
36
502
sk
Oznámenie skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole
37
397
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
38
370
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka - úroveň C1
39
396
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
396
sk/mad
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
40
506
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (bilingválne slovensko-francúzske štúdium)
41
377
sk
Pozvánka na písomnú časť
42
371
sk
Pozvánka na ústnu časť
43
067
sk
Prehľad prázdninovej činnosti
44
053
sk
Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v základnej škole, špeciálnej základnej škole v zdravotníckom zariadení
45
372
sk
Prihláška na štátnu jazykovú skúšku
46
056
sk
Prihláška na štúdium na strednej škole
47
416
sk
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
48
031
sk
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/mad
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka
49
401
sk
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
50
016
sk
Protokol o komisionálnej skúške
016
sk/mad
Protokol o komisionálnej skúške vykonanej podľa príslušných ustanovení platných školských predpisov
51
036
sk
Protokol o písomnej štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
52
057
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške - obal (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
53
035
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
54
033
sk
Protokol o výsledku skúšky (konzervatóriá)
55
376
sk
Protokol o výsledku skúšok žiakov pre základnú umeleckú školu
56
446
sk
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
57
447
sk
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
58
446
sk/mad
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
59
447
sk/mad
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
60
442
sk
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
442
sk/mad
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
61
415
sk
Rozvrh hodín pre ZUŠ
62
046
sk
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
63
061
sk/mad
Triedna kniha pre 9. a 10. ročník špeciálnej základnej školy - variant B
64
100
sk
Triedna kniha pre 9. a 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
100
sk/mad
Triedna kniha pre 9. a 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
65
049
sk
Triedna kniha pre centrum voľného času
049
sk/mad
Triedna kniha pre centrum voľného času
66
421
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
67
422
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
68
082
sk
Triedna kniha pre jazykovú školu
69
058
sk
Triedna kniha pre konzervatóriá (hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie)
70
041
sk
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/mad
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/ukr
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/rsn
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
71
052
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
72
075
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
075
sk/mad
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
075
sk/ukr
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
73
052
sk/mad
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/ukr
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
74
044
sk
Triedna kniha pre nultý ročník
044
sk/mad
Triedna kniha pre nultý ročník
75
059
sk
Triedna kniha pre praktickú školu
76
068
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
77
101
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/mad
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
78
068
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
068
sk/mad
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
068
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
79
077
sk
Triedna kniha pre skupinové vyučovanie v základnej umeleckej škole
80
467
sk
Triedna kniha pre stredné školy
81
065
sk
Triedna kniha pre stredné školy
82
083
sk
Triedna kniha pre stredné školy
83
065
sk/mad
Triedna kniha pre stredné školy
84
083
sk/mad
Triedna kniha pre stredné školy
85
161
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6. ročník - variant A a pre prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant B
86
073
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. a 8. ročník – variant A
073
sk/mad
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. a 8. ročník – variant A
87
081
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 9. ročník - variant A
081
sk/mad
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 9. ročník - variant A
88
161
sk/mad
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6. ročník - variant A a pre prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant B
89
074
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre 9. ročník
90
060
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici
91
070
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení
92
079
sk
Triedna kniha pre žiakov s individuálnym vyučovaním v základnej umeleckej škole
93
042
sk
Triedna kniha v školskom klube detí
042
sk/mad
Triedna kniha v školskom klube detí
94
055
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
95
076
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
96
345
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
97
350
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
98
345
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
345
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
99
350
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
350
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
100
076
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
076
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
101
055
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
055
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
102
051
sk
Triedny výkaz pre nultý ročník
051
sk/mad
Triedny výkaz pre nultý ročník
103
088
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu
104
204
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu - hodnotenie slovným komentárom
105
091
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
106
094
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
107
344
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
108
349
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
109
344
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
344
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
110
349
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
349
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
111
091
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
091
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
112
094
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
094
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
113
091
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
114
094
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
115
071
sk
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/mad
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/ukr
Triedny výkaz pre stredné školy
116
089
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
089
sk/mad
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
117
201
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - hodnotenie slovným komentárom
118
086
sk
Triedny výkaz pre základnú školu pre žiakov s autizmom
119
427
sk
Učebný list žiaka
120
404
sk
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
121
373
sk
Zápisnica o vykonaní skúšky na získanie osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka
122
374
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšo bnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – celkové hodnotenie
123
375
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – písomná časť
124
050
sk
Záznamy o práci v záujmovom útvare