Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov

Filter
#
ID
Jazyk
Názov
Náhľad/Prevziať
1
061
sk
Triedna kniha pre 10. ročník špeciálnej základnej školy - variant B
2
161
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy – variant B
3
171
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
4
093
sk
Absolventský diplom
5
367
sk
Absolventský diplom pre konzervatórium
6
054
sk
Denník evidencie odborného výcviku
7
069
sk
Denník výchovnej skupiny
8
078
sk
Denný záznam školského internátu
9
368
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre konzervatórium
10
012
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú odbornú školu
11
366
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
12
013
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
013
nem
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
13
238
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej pomaturitnej skúške
14
096
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
15
443
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
16
043
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
17
259
sk
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/mad
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/rsn
Evidencia dochádzky detí materskej školy
18
341
sk
Katalógový list žiaka - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
19
025
sk
Katalógový list žiaka konzervatória
20
048
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
21
023
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
22
030
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
23
027
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
24
026
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
25
015
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
26
022
sk
Katalógový list žiaka strednej školy
022
sk/mad
Katalógový list žiaka strednej školy
27
522
sk
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
522
sk/mad
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
28
024
sk
Katalógový list žiaka tanečného konzervatória
29
428
sk
Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole
30
047
sk
Osobný spis dieťaťa alebo žiaka
31
045
sk
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/rsn
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/mad
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
32
072
sk
Osobný spis dieťaťa v poradenskom zariadení
33
090
sk
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
34
502
sk
Oznámenie skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole
35
397
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
36
370
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka - úroveň C1
37
396
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
38
506
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (bilingválne slovensko-francúzske štúdium)
39
300
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný špecialista“ („DiS.“)
40
301
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný umelec“ („DiS.art“)
41
377
sk
Pozvánka na písomnú časť
42
371
sk
Pozvánka na ústnu časť
43
067
sk
Prehľad prázdninovej činnosti
44
053
sk
Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v základnej škole, špeciálnej základnej škole v zdravotníckom zariadení
45
372
sk
Prihláška na štátnu jazykovú skúšku
46
056
sk
Prihláška na štúdium na strednej škole
47
416
sk
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
416
sk
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
48
031
sk
Príloha katalógového listu žiaka
49
604
sk
Príloha katalógového listu žiaka
50
017
sk
Protokol o absolutóriu (konzervatóriá)
51
037
sk
Protokol o absolutóriu (obal na protokoly žiakov)
52
019
sk
Protokol o absolutóriu (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)
53
018
sk
Protokol o absolutóriu (škola úžitkového výtvarníctva)
54
401
sk
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
55
016
sk
Protokol o komisionálnej skúške
56
021
sk
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
021
sk/mad
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
57
306
sk
Protokol o maturitnej skúške
58
406
sk
Protokol o maturitnej skúške
59
551
sk
Protokol o maturitnej skúške
60
005
sk
Protokol o maturitnej skúške
005
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške
005
sk/mad
Protokol o maturitnej skúške
61
306
ang
Protokol o maturitnej skúške
306
nem
Protokol o maturitnej skúške
62
406
ang
Protokol o maturitnej skúške
406
fra
Protokol o maturitnej skúške
406
nem
Protokol o maturitnej skúške
406
rus
Protokol o maturitnej skúške
406
spa
Protokol o maturitnej skúške
406
tal
Protokol o maturitnej skúške
63
411
bul
Protokol o maturitnej skúške
64
551
fra
Protokol o maturitnej skúške
65
032
sk
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
66
307
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
67
407
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
68
552
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
69
006
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
006
sk/ukr
Protokol o opravnej maturitnej skúške
006
sk/mad
Protokol o opravnej maturitnej skúške
70
307
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
307
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
71
407
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
rus
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
spa
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
tal
Protokol o opravnej maturitnej skúške
72
412
bul
Protokol o opravnej maturitnej skúške
73
552
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
74
036
sk
Protokol o písomnej štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
75
057
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške - obal (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
76
035
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
77
033
sk
Protokol o výsledku skúšky (konzervatóriá)
78
376
sk
Protokol o výsledku skúšok žiakov pre základnú umeleckú školu
79
220
sk
Protokol o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie a jednoročné skrátené štúdium)
80
034
sk
Protokol o záverečnej skúške (obal na protokoly žiakov)
81
020
sk
Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium)
82
447
sk
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
83
442
sk
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
84
415
sk
Rozvrh hodín pre ZUŠ
85
046
sk
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
86
061
sk/mad
Triedna kniha pre 10. ročník špeciálnej základnej školy - variant B
87
100
sk
Triedna kniha pre 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
88
049
sk
Triedna kniha pre centrum voľného času
89
421
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
90
422
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
91
082
sk
Triedna kniha pre jazykovú školu
92
058
sk
Triedna kniha pre konzervatóriá (hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie)
93
041
sk
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/mad
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/rsn
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/ukr
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
94
052
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
95
044
sk
Triedna kniha pre nultý ročník
96
059
sk
Triedna kniha pre praktickú školu
97
068
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
98
101
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
99
161
sk/mad
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy – variant B
100
077
sk
Triedna kniha pre skupinové vyučovanie v základnej umeleckej škole
101
467
sk
Triedna kniha pre stredné školy
102
065
sk
Triedna kniha pre stredné školy
103
083
sk
Triedna kniha pre stredné školy
104
073
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A
105
274
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre prípravný až 9. ročník
106
060
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici
107
070
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení
108
079
sk
Triedna kniha pre žiakov s individuálnym vyučovaním v základnej umeleckej škole
109
042
sk
Triedna kniha v školskom klube detí
110
055
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
111
350
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
112
051
sk
Triedny výkaz pre nultý ročník
113
088
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu
114
204
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu - hodnotenie slovným komentárom
115
091
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
116
094
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
117
349
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
118
091
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
119
071
sk
Triedny výkaz pre stredné školy
120
089
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
121
201
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - hodnotenie slovným komentárom
122
086
sk
Triedny výkaz pre základnú školu pre žiakov s autizmom
123
427
sk
Učebný list žiaka
124
404
sk
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
125
040
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (pre konzervatóriá a tanečné konzervatóriá)
126
010
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (SOŠ)
127
039
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (škola úžitkového výtvarníctva)
128
239
sk
Vysvedčenie o absolvovaní vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania (SOŠ)
129
001
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (odborná zložka maturitnej skúšky)
130
099
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (pomaturitné kvalifikačné štúdium)
131
369
sk
Vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške (pomaturitné štúdium inovačné/zdokonaľovacie)
132
011
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
133
700
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
134
007
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
135
102
sk
Vysvedčenie pre 1.-3. ročník základnej školy
136
106
sk
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy
137
512
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
138
514
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
139
450
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
140
451
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
141
452
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
142
453
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
143
454
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
144
455
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
145
457
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
146
458
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
147
459
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
148
460
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
149
456
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
150
111
uni/sk
Vysvedčenie pre konzervatórium
151
499
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP
152
122
sk
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy
153
222
sk
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy (EQF 2)
154
461
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
155
462
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
156
463
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
157
464
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
158
142
uni/sk
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy
159
800
sk
Výučný list (nižšie stredné odborné vzdelanie)
160
008
sk
Výučný list (stredné odborné vzdelanie)
161
038
sk
Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy)
162
373
sk
Zápisnica o vykonaní skúšky na získanie osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka
163
374
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšo bnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – celkové hodnotenie
164
375
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – písomná časť
165
050
sk
Záznamy o práci v záujmovom útvare