Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov

Filter
#
ID
Jazyk
Názov
Náhľad/Prevziať
1
061
sk
Triedna kniha pre 10. ročník špeciálnej základnej školy - variant B
2
274
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre prípravný až 8 ročník
3
161
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy – variant B
4
171
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
5
093
sk
Absolventský diplom
6
367
sk
Absolventský diplom pre konzervatórium
7
054
sk
Denník evidencie odborného výcviku
8
069
sk
Denník výchovnej skupiny
9
078
sk
Denný záznam školského internátu
10
368
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre konzervatórium
11
012
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú odbornú školu
12
366
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
13
013
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
013
nem
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
14
238
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej pomaturitnej skúške
15
096
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
16
443
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
17
043
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
18
259
sk
Evidencia dochádzky detí materskej školy
19
341
sk
Katalógový list žiaka - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
20
025
sk
Katalógový list žiaka konzervatória
21
048
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
22
023
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
23
030
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
24
027
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
25
026
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
26
015
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
27
022
sk
Katalógový list žiaka strednej školy
28
522
sk
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
29
024
sk
Katalógový list žiaka tanečného konzervatória
30
428
sk
Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole
31
047
sk
Osobný spis dieťaťa alebo žiaka
32
045
sk
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
33
072
sk
Osobný spis dieťaťa v poradenskom zariadení
34
090
sk
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
35
502
sk
Oznámenie skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole
36
397
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
37
370
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka - úroveň C1
38
396
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
39
506
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (bilingválne slovensko-francúzske štúdium)
40
300
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný špecialista“ („DiS.“)
41
301
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný umelec“ („DiS.art“)
42
377
sk
Pozvánka na písomnú časť
43
371
sk
Pozvánka na ústnu časť
44
067
sk
Prehľad prázdninovej činnosti
45
053
sk
Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v základnej škole, špeciálnej základnej škole v zdravotníckom zariadení
46
372
sk
Prihláška na štátnu jazykovú skúšku
47
056
sk
Prihláška na štúdium na strednej škole
48
416
sk
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
416
sk
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
49
031
sk
Príloha katalógového listu žiaka
50
604
sk
Príloha katalógového listu žiaka
51
017
sk
Protokol o absolutóriu (konzervatóriá)
52
037
sk
Protokol o absolutóriu (obal na protokoly žiakov)
53
019
sk
Protokol o absolutóriu (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)
54
018
sk
Protokol o absolutóriu (škola úžitkového výtvarníctva)
55
401
sk
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
56
016
sk
Protokol o komisionálnej skúške
57
021
sk
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
58
306
sk
Protokol o maturitnej skúške
59
406
sk
Protokol o maturitnej skúške
60
551
sk
Protokol o maturitnej skúške
61
005
sk
Protokol o maturitnej skúške
62
306
ang
Protokol o maturitnej skúške
306
nem
Protokol o maturitnej skúške
63
406
ang
Protokol o maturitnej skúške
406
fra
Protokol o maturitnej skúške
406
nem
Protokol o maturitnej skúške
406
rus
Protokol o maturitnej skúške
406
spa
Protokol o maturitnej skúške
406
tal
Protokol o maturitnej skúške
64
411
bul
Protokol o maturitnej skúške
65
551
fra
Protokol o maturitnej skúške
66
032
sk
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
67
307
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
68
407
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
69
552
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
70
006
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
71
307
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
307
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
72
407
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
rus
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
spa
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
tal
Protokol o opravnej maturitnej skúške
73
412
bul
Protokol o opravnej maturitnej skúške
74
552
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
75
036
sk
Protokol o písomnej štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
76
057
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške - obal (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
77
035
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
78
033
sk
Protokol o výsledku skúšky (konzervatóriá)
79
376
sk
Protokol o výsledku skúšok žiakov pre základnú umeleckú školu
80
220
sk
Protokol o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie a jednoročné skrátené štúdium)
81
034
sk
Protokol o záverečnej skúške (obal na protokoly žiakov)
82
020
sk
Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium)
83
447
sk
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
84
442
sk
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
85
415
sk
Rozvrh hodín pre ZUŠ
86
046
sk
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
87
100
sk
Triedna kniha pre 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
88
421
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
89
422
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
90
082
sk
Triedna kniha pre jazykovú školu
91
058
sk
Triedna kniha pre konzervatóriá (hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie)
92
041
sk
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
93
052
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
94
044
sk
Triedna kniha pre nultý ročník
95
059
sk
Triedna kniha pre praktickú školu
96
068
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
97
077
sk
Triedna kniha pre skupinové vyučovanie v základnej umeleckej škole
98
065
sk
Triedna kniha pre stredné školy
99
083
sk
Triedna kniha pre stredné školy
100
073
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A
101
060
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici
102
070
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení
103
079
sk
Triedna kniha pre žiakov s individuálnym vyučovaním v základnej umeleckej škole
104
042
sk
Triedna kniha v školskom klube detí
105
055
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
106
350
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
107
051
sk
Triedny výkaz pre nultý ročník
108
088
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu
109
204
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu - hodnotenie slovným komentárom
110
091
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
111
071
sk
Triedny výkaz pre stredné školy
112
089
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
113
201
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - hodnotenie slovným komentárom
114
086
sk
Triedny výkaz pre základnú školu pre žiakov s autizmom
115
427
sk
Učebný list žiaka
116
404
sk
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
117
040
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (pre konzervatóriá a tanečné konzervatóriá)
118
010
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (SOŠ)
119
039
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (škola úžitkového výtvarníctva)
120
239
sk
Vysvedčenie o absolvovaní vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania (SOŠ)
121
001
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (odborná zložka maturitnej skúšky)
122
099
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (pomaturitné kvalifikačné štúdium)
123
369
sk
Vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške (pomaturitné štúdium inovačné/zdokonaľovacie)
124
011
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
125
700
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
126
007
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
127
102
sk
Vysvedčenie pre 1.-3. ročník základnej školy
128
106
sk
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy
129
512
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
130
514
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
131
450
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
132
451
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
133
452
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
134
453
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
135
454
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
136
455
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
137
457
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
138
458
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
139
459
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
140
460
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
141
456
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
142
111
uni/sk
Vysvedčenie pre konzervatórium
143
122
sk
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy
144
222
sk
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy (EQF 2)
145
461
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
146
462
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
147
463
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
148
464
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
149
142
uni/sk
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy
150
800
sk
Výučný list (nižšie stredné odborné vzdelanie)
151
008
sk
Výučný list (stredné odborné vzdelanie)
152
038
sk
Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy)
153
373
sk
Zápisnica o vykonaní skúšky na získanie osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka
154
374
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšo bnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – celkové hodnotenie
155
375
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – písomná časť
156
050
sk
Záznamy o práci v záujmovom útvare