Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov

Filter
#
ID
Jazyk
Názov
Náhľad/Prevziať
1
411
bul
Protokol maturitnej skúške
2
071
sk/maď
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/ukr
Triedny výkaz pre stredné školy
3
093
sk
Absolventský diplom
093
sk/maď
Absolventský diplom
4
367
sk
Absolventský diplom pre konzervatórium
5
505
sk
Absolventský diplom pre ostatné vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole
6
535
sk
Absolventský diplom pre strednú zdravotnícku školu
7
379
sk
Absolventský diplom pre školu umeleckého priemyslu - 2 ročný vzdelávací program
8
380
sk
Absolventský diplom pre školu umeleckého priemyslu - 3 ročný vzdelávací program
9
054
sk
Denník evidencie odborného výcviku
10
069
sk
Denník výchovnej skupiny
11
078
sk
Denný záznam školského internátu
12
368
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre konzervatórium
13
012
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú odbornú školu
012
sk/maď
Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú odbornú školu
14
236
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú zdravotnícku školu
236
sk/maď
Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú zdravotnícku školu
15
148
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre školu umeleckého priemyslu
16
418
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
17
004
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
sk/maď
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
18
418
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
19
410
bul
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
20
004
cin
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
tal
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
spa
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
rus
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
nem
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
fra
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
21
366
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
366
sk/maď
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
22
013
nem
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
013
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
23
403
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške pre strednú zdravotnícku školu
403
sk/maď
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške pre strednú zdravotnícku školu
24
096
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
25
443
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
443
sk/maď
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
26
043
sk/maď
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
043
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
27
259
sk
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/maď
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/rsn
Evidencia dochádzky detí materskej školy
28
341
sk
Katalógový list žiaka - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
29
025
sk
Katalógový list žiaka konzervatória
30
048
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
31
356
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
32
048
sk/maď
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
048
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
048
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
33
356
sk/maď
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
356
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
34
023
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
35
355
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
36
023
sk/maď
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
023
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
023
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
37
355
sk/maď
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
355
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
38
030
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
39
027
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
40
026
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
41
015
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
42
022
sk
Katalógový list žiaka strednej školy
43
022
sk/maď
Katalógový list žiaka strednej školy
44
022
sk/ukr
Katalógový list žiaka strednej školy
45
522
sk
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
522
sk/maď
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
46
024
sk
Katalógový list žiaka tanečného konzervatória
47
428
sk
Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole
48
047
sk
Osobný spis dieťaťa alebo žiaka
49
045
sk
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/maď
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/rsn
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/ukr
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
50
072
sk
Osobný spis dieťaťa v poradenskom zariadení
51
090
sk
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
090
sk/maď
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
52
342
sk
Osvedčenie o zaškolení (súčasť výročného vysvedčenia)
53
343
sk
Osvedčenie o zaučení (súčasť výročného vysvedčenia)
54
234
sk
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
234
sk/maď
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
234
sk/rsn
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
234
sk/ukr
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
234
ang
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
234
fra
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
234
nem
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
234
bul
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
234
sk/ang
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania pre medzinárodný program QSI
55
364
sk
Osvedčenie pre jazykové školy
56
365
sk
Osvedčenie pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky
57
502
sk
Oznámenie skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole
58
397
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
397
sk/maď
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
59
370
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka - úroveň C1
370
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka - úroveň C1
60
396
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
396
sk/maď
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
61
506
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (bilingválne slovensko-francúzske štúdium)
62
398
sk/maď
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry
63
300
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný špecialista“ (v skratke „DiS.“)
64
301
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný umelec“ (v skratke „DiS.art“)
65
377
sk
Pozvánka na písomnú časť
66
371
sk
Pozvánka na ústnu časť
67
067
sk
Prehľad prázdninovej činnosti
68
053
sk
Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v základnej škole, špeciálnej základnej škole v zdravotníckom zariadení
69
372
sk
Prihláška na štátnu jazykovú skúšku
70
416
sk
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
71
056
sk
Prihláška na vzdelávanie v strednej škole
72
014
sk
Prihláška na vzdelávanie v základnej škole
014
sk/nem
Prihláška na vzdelávanie v základnej škole
014
sk/maď
Prihláška na vzdelávanie v základnej škole
014
sk/ukr
Prihláška na vzdelávanie v základnej škole
014
sk/rsn
Prihláška na vzdelávanie v základnej škole
73
031
sk
Príloha katalógového listu žiaka
74
604
sk
Príloha katalógového listu žiaka
75
031
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka
76
359
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka
359
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka
77
604
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka
604
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka
604
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka
78
378
sk
Príloha katalógového listu žiaka - slovné hodnotenie
378
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka - slovné hodnotenie
378
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka - slovné hodnotenie
79
357
sk
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
357
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
357
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
80
358
sk
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
358
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
358
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
81
359
sk
Príloha katalógového listu žiaka
82
017
sk
Protokol o absolventskej skúške (hudobné a dramatické konzervatóriá)
83
037
sk
Protokol o absolventskej skúške (obal na protokoly žiakov)
037
sk/maď
Protokol o absolventskej skúške (obal na protokoly žiakov)
84
019
sk
Protokol o absolventskej skúške (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)
019
sk/maď
Protokol o absolventskej skúške (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)
85
063
sk
Protokol o absolventskej skúške (tanečné konzervatórium)
86
149
sk
Protokol o absolventskej skúške pre školu umeleckého priemyslu
87
018
sk
Protokol o absolventskej skúške pre študijné odbory skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I.
88
401
sk
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
401
sk/maď
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
89
016
sk
Protokol o komisionálnej skúške
016
sk/maď
Protokol o komisionálnej skúške
90
021
sk
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
021
sk/maď
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
91
005
sk
Protokol o maturitnej skúške
92
306
sk
Protokol o maturitnej skúške
93
406
sk
Protokol o maturitnej skúške
94
551
sk
Protokol o maturitnej skúške
95
005
sk/maď
Protokol o maturitnej skúške
005
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške
96
306
ang
Protokol o maturitnej skúške
306
nem
Protokol o maturitnej skúške
97
406
ang
Protokol o maturitnej skúške
406
cin
Protokol o maturitnej skúške
406
fra
Protokol o maturitnej skúške
406
nem
Protokol o maturitnej skúške
406
rus
Protokol o maturitnej skúške
406
spa
Protokol o maturitnej skúške
406
tal
Protokol o maturitnej skúške
98
551
fra
Protokol o maturitnej skúške
99
032
sk
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
032
sk/maď
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
032
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
100
006
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
101
307
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
102
552
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
103
407
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
104
006
sk/maď
Protokol o opravnej maturitnej skúške
006
sk/ukr
Protokol o opravnej maturitnej skúške
105
307
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
307
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
106
552
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
107
407
tal
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
cin
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
rus
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
spa
Protokol o opravnej maturitnej skúške
108
412
bul
Protokol o opravnej maturitnej skúške
109
036
sk
Protokol o písomnej štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
110
057
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške - obal (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
111
035
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
112
033
sk
Protokol o výsledku skúšky (konzervatóriá)
113
376
sk
Protokol o výsledku skúšok žiakov pre základnú umeleckú školu
114
220
sk
Protokol o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie a jednoročné skrátené štúdium)
115
085
sk
Protokol o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie a jednoročné skrátené štúdium)
116
034
sk
Protokol o záverečnej skúške (obal na protokoly žiakov)
117
087
sk
Protokol o záverečnej skúške (obal na protokoly žiakov)
118
020
sk
Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium)
119
084
sk
Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium)
120
020
sk/maď
Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium)
121
084
sk/maď
Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium)
122
447
sk
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
447
sk/maď
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
123
442
sk
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
442
sk/maď
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
124
415
sk
Rozvrh hodín pre ZUŠ
125
046
sk
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
046
sk/rsn
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
046
sk/maď
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
126
049
sk
Triedna kniha pre centrum voľného času
049
sk/maď
Triedna kniha pre centrum voľného času
127
421
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
128
422
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
129
421
sk/maď
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
130
422
sk/maď
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
131
082
sk
Triedna kniha pre jazykovú školu
132
058
sk
Triedna kniha pre konzervatóriá (hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie)
133
041
sk
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/maď
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/rsn
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/ukr
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
134
052
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/maď
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/rsn
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/ukr
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
135
044
sk
Triedna kniha pre nultý ročník
044
sk/maď
Triedna kniha pre nultý ročník
136
059
sk
Triedna kniha pre praktickú školu
059
sk/maď
Triedna kniha pre praktickú školu
137
068
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
138
101
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/maď
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
139
171
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
171
sk/maď
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
140
161
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy – variant B
161
sk/maď
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy – variant B
141
077
sk
Triedna kniha pre skupinové vyučovanie v základnej umeleckej škole
142
065
sk
Triedna kniha pre stredné školy
143
083
sk
Triedna kniha pre stredné školy
144
467
sk
Triedna kniha pre stredné školy
145
065
sk/maď
Triedna kniha pre stredné školy
146
083
sk/maď
Triedna kniha pre stredné školy
147
073
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A
073
sk/maď
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A
148
274
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre prípravný až 9. ročník
149
060
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici
150
070
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení
151
079
sk
Triedna kniha pre žiakov s individuálnym vyučovaním v základnej umeleckej škole
152
042
sk
Triedna kniha v školskom klube detí
042
sk/maď
Triedna kniha v školskom klube detí
042
sk/rsn
Triedna kniha v školskom klube detí
153
055
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
154
350
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
155
353
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
156
055
sk/maď
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
055
sk/rsn
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
055
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
157
350
sk/maď
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
350
sk/rsn
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
350
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
158
353
sk/maď
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
159
051
sk
Triedny výkaz pre nultý ročník
051
sk/maď
Triedny výkaz pre nultý ročník
160
088
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu
161
204
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu - hodnotenie slovným komentárom
162
094
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
163
349
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
164
351
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
165
094
sk/maď
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
094
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
166
349
sk/maď
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
349
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
167
351
sk/maď
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
168
094
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
169
071
sk
Triedny výkaz pre stredné školy
170
089
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
089
sk/maď
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
171
201
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - hodnotenie slovným komentárom
172
086
sk
Triedny výkaz pre základnú školu pre žiakov s autizmom
173
427
sk
Učebný list žiaka
174
402
sk
Vložka do protokolu o absolventskej skúške pre stredné zdravotnícke školy
402
sk
Vložka do protokolu o absolventskej skúške pre stredné zdravotnícke školy (Aktualizované)
402
sk/maď
Vložka do protokolu o absolventskej skúške pre stredné zdravotnícke školy (Aktualizované)
175
404
sk
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
404
sk/maď
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
176
138
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (pre hudobné a dramatické konzervatórium)
177
040
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (pre konzervatóriá a tanečné konzervatóriá)
178
146
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (pre školu umeleckého priemyslu)
179
145
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (pre študijné odbory 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I.)
180
139
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (pre tanečné konzervatórium)
181
010
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (SOŠ)
010
sk/maď
Vysvedčenie o absolventskej skúške (SOŠ)
182
221
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (stredná zdravotnícka škola)
183
039
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (škola úžitkového výtvarníctva)
184
239
sk
Vysvedčenie o absolvovaní vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania (SOŠ)
185
409
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
186
405
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
187
305
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
188
003
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
003
sk/maď
Vysvedčenie o maturitnej skúške
003
sk/ukr
Vysvedčenie o maturitnej skúške
003
sk/nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
189
409
bul
Vysvedčenie o maturitnej skúške
190
405
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
fra
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
rus
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
tal
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
spa
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
cin
Vysvedčenie o maturitnej skúške
191
305
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške
305
nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
192
408
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške GCE
193
001
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (odborná zložka maturitnej skúšky)
001
sk/maď
Vysvedčenie o maturitnej skúške (odborná zložka maturitnej skúšky)
194
099
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (pomaturitné kvalifikačné štúdium)
099
sk/maď
Vysvedčenie o maturitnej skúške (pomaturitné kvalifikačné štúdium)
195
550
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške bilingválne štúdium
550
fra
Vysvedčenie o maturitnej skúške bilingválne štúdium
196
408
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške GCE
197
363
sk
Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
198
011
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
199
080
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
200
011
sk/maď
Vysvedčenie o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
201
700
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
202
066
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
203
700
sk/maď
Vysvedčenie o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
204
151
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (odborné učilište)
205
098
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (odborné učilište) (EQF2018)
206
007
sk/maď
Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie
007
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
207
064
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
064
sk/maď
Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
208
479
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant
209
190
sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
190
uni/sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
190
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
190
sk/maď
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
210
381
sk
Vysvedčenie pre 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant
381
sk/maď
Vysvedčenie pre 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant
211
483
sk
Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant
483
sk/maď
Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant
212
476
sk
Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant
476
sk/maď
Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant
213
141
uni/sk
Vysvedčenie pre 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
214
603
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
215
602
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
216
157
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 4. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 4. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
217
159
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 4. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 4. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
218
156
sk
Vysvedčenie pre 5. až 8. ročník ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 5. až 8. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 5. až 8. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
219
479
sk/maď
Vysvedčenie pre 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant
220
433
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
433
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
433
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
433
sk/maď
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
221
182
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
222
181
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
181
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
181
sk/maď
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
181
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
223
182
sk/maď
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
182
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
182
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
224
268
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre EISB
225
165
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre EISB_IBMYP
226
565
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre EISB_IBMYP
227
140
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium
140
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre gymnázium
140
uni/sk/nem
Vysvedčenie pre gymnázium
140
uni/sk/rsn
Vysvedčenie pre gymnázium
140
uni/sk/ukr
Vysvedčenie pre gymnázium
228
242
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-čínske)
229
252
uni/cin
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-čínske)
230
244
uni/spa
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazyku
244
spa
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazyku
231
245
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-francúzske)
245
sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-francúzske)
232
243
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske)
243
sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske)
233
417
nem
Vysvedčenie pre gymnázium v nemeckom jazyku
234
206
uni/sk
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
235
192
uni/sk
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
192
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
236
206
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
237
111
uni/sk
Vysvedčenie pre konzervatórium
238
108
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program GCE
239
321
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBDP
240
231
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBDP
241
501
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBDP
242
608
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBDP
243
499
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP
244
498
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBPYP-AJ
245
500
sk
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBPYP-SJ
246
230
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IGCSE
247
468
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program QSI
248
110
sk/maď
Vysvedčenie pre nultý ročník základnej školy
110
sk
Vysvedčenie pre nultý ročník základnej školy
249
136
uni/sk
Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník odborného učilišťa
136
sk
Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník odborného učilišťa
136
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník odborného učilišťa
136
sk/maď
Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník odborného učilišťa
250
095
sk
Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
251
441
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre prípravný až 8. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
441
sk
Vysvedčenie pre prípravný až 8. ročník ZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
441
sk/maď
Vysvedčenie pre prípravný až 8. ročník ZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
441
uni/sk
Vysvedčenie pre prípravný až 8. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
252
508
sk
Vysvedčenie pre prípravný ročník základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím
253
383
sk
Vysvedčenie pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant
383
sk/maď
Vysvedčenie pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant
254
155
sk
Vysvedčenie pre prípravný, 1. až 3. ročník ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 1. až 3. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 1. až 3. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
255
382
sk
Vysvedčenie pre prípravný, 1.až 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant a pre prípravný ročník špeciálnej základnej školy A variant
382
sk/maď
Vysvedčenie pre prípravný, 1.až 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant a pre prípravný ročník špeciálnej základnej školy A variant
256
439
sk/fra
Vysvedčenie pre SG francúzsko-slovenské, s medzinárodným programom
257
440
sk/fra
Vysvedčenie pre SG francúzsko-slovenské, s medzinárodným programom
258
448
sk
Vysvedčenie pre SG nemecko-slovenské, s medzinárodným programom
259
438
sk
Vysvedčenie pre SG nemecko-slovenské, s medzinárodným programom
260
449
sk
Vysvedčenie pre SG nemecko-slovenské, s medzinárodným programom
261
254
sk/fra
Vysvedčenie pre SZŠ francúzsko-slovenskú, s medzinárodným programom, 1. - 4. ročník
262
255
sk/fra
Vysvedčenie pre SZŠ francúzsko-slovenskú, s medzinárodným programom, 5. - 9. ročník
263
503
uni/sk
Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu
503
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu
264
497
uni/sk
Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu a praktickú školu
497
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu a praktickú školu
265
222
sk
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy
266
122
uni/sk
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy
122
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy
267
142
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy
142
uni/sk
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej školy
268
606
sk
Vysvedčenie pre základnú školu
269
605
sk
Vysvedčenie pre základnú školu
605
sk/maď
Vysvedčenie pre základnú školu
605
sk/nem
Vysvedčenie pre základnú školu
605
sk/rsn
Vysvedčenie pre základnú školu
605
sk/ukr
Vysvedčenie pre základnú školu
270
607
sk/maď
Vysvedčenie pre základnú školu
607
sk/nem
Vysvedčenie pre základnú školu
607
sk/rsn
Vysvedčenie pre základnú školu
607
sk/ukr
Vysvedčenie pre základnú školu
271
347
uni/sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu
272
127
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
273
128
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
274
346
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
275
129
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
276
130
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
277
800
sk
Výučný list (nižšie stredné odborné vzdelanie)
800
sk/maď
Výučný list (nižšie stredné odborné vzdelanie)
278
008
sk
Výučný list (stredné odborné vzdelanie)
008
sk/maď
Výučný list (stredné odborné vzdelanie)
279
038
sk
Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy)
038
sk/maď
Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy)
280
009
sk
Výučný list (učebný odbor odborného učilišťa)
281
373
sk
Zápisnica o vykonaní skúšky na získanie osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka
282
374
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšo bnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – celkové hodnotenie
283
375
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – písomná časť
284
240
sk
Záverečné vysvedčenie pre praktickú školu
240
sk/maď
Záverečné vysvedčenie pre praktickú školu
285
348
uni/sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu
286
352
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
287
131
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
288
132
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
289
133
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
290
134
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
291
050
sk
Záznamy o práci v záujmovom útvare
050
sk/maď
Záznamy o práci v záujmovom útvare