Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov

Filter
#
ID
Jazyk
Názov
Náhľad/Prevziať
1
128
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
2
130
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
3
348
uni/sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu
4
134
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
5
019
sk/maď
Protokol o absolutóriu (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)
6
042
sk/rsn
Triedna kniha v školskom klube detí
7
094
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
8
093
sk
Absolventský diplom
093
sk/maď
Absolventský diplom
9
367
sk
Absolventský diplom pre konzervatórium
10
505
sk
Absolventský diplom pre ostatné vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole (EQF)
11
535
sk
Absolventský diplom pre strednú zdravotnícku školu (EQF)
12
054
sk
Denník evidencie odborného výcviku
13
069
sk
Denník výchovnej skupiny
14
078
sk
Denný záznam školského internátu
15
368
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre konzervatórium
16
012
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú odbornú školu
012
sk/maď
Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú odbornú školu
17
236
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú zdravotnícku školu (EQF)
18
004
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
19
418
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
20
004
sk/maď
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
fra
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
nem
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
rus
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
spa
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
tal
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
cin
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
21
410
bul
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
22
418
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
23
366
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
366
sk/maď
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
24
013
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
013
nem
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
25
403
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške pre strednú zdravotnícku školu (EQF)
26
238
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej pomaturitnej skúške
27
096
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
28
443
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
443
sk/maď
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
29
043
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
043
sk/maď
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
30
259
sk
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/maď
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/rsn
Evidencia dochádzky detí materskej školy
31
341
sk
Katalógový list žiaka - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
32
025
sk
Katalógový list žiaka konzervatória
33
048
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
34
356
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
35
048
sk/maď
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
048
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
048
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
36
356
sk/maď
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
356
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
37
023
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
38
355
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
39
023
sk/maď
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
023
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
023
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
40
355
sk/maď
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
355
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
41
030
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
42
027
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
43
026
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
44
015
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
45
022
sk
Katalógový list žiaka strednej školy
022
sk/ukr
Katalógový list žiaka strednej školy
022
sk/maď
Katalógový list žiaka strednej školy
46
522
sk
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
522
sk/maď
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
47
024
sk
Katalógový list žiaka tanečného konzervatória
48
428
sk
Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole
49
047
sk
Osobný spis dieťaťa alebo žiaka
50
045
sk
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/maď
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/rsn
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/ukr
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
51
072
sk
Osobný spis dieťaťa v poradenskom zariadení
52
090
sk
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
090
sk/maď
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
53
342
sk
Osvedčenie o zaškolení (súčasť výročného vysvedčenia)
54
343
sk
Osvedčenie o zaučení (súčasť výročného vysvedčenia)
55
234
sk
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
234
sk/rsn
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
234
sk/ukr
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
234
sk/maď
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
56
364
sk
Osvedčenie pre jazykové školy
57
365
sk
Osvedčenie pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky
58
502
sk
Oznámenie skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole
59
397
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
397
sk/maď
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
60
370
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka - úroveň C1
61
396
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
396
sk/maď
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
62
506
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (bilingválne slovensko-francúzske štúdium)
63
398
sk/maď
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry
64
300
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný špecialista“ („DiS.“)
65
301
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný umelec“ („DiS.art“)
66
377
sk
Pozvánka na písomnú časť
67
371
sk
Pozvánka na ústnu časť
68
067
sk
Prehľad prázdninovej činnosti
69
053
sk
Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v základnej škole, špeciálnej základnej škole v zdravotníckom zariadení
70
372
sk
Prihláška na štátnu jazykovú skúšku
71
056
sk
Prihláška na štúdium na strednej škole
72
062
sk
Prihláška na štúdium na strednej škole
73
416
sk
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
74
031
sk
Príloha katalógového listu žiaka
75
604
sk
Príloha katalógového listu žiaka
76
031
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka
77
359
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka
359
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka
78
378
sk
Príloha katalógového listu žiaka - slovné hodnotenie
378
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka - slovné hodnotenie
378
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka - slovné hodnotenie
79
357
sk
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
357
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
357
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
80
358
sk
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
358
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
358
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
81
359
sk
Príloha katalógového listu žiaka
82
402
sk
Protokol o absolutóriu - vložka do protokolu o absolutóriu pre stredné zdravotnícke školy (EQF)
83
017
sk
Protokol o absolutóriu (konzervatóriá)
84
037
sk
Protokol o absolutóriu (obal na protokoly žiakov)
037
sk/maď
Protokol o absolutóriu (obal na protokoly žiakov)
85
019
sk
Protokol o absolutóriu (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)
86
018
sk
Protokol o absolutóriu pre študijné odbory skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I
87
401
sk
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
401
sk/maď
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
88
016
sk
Protokol o komisionálnej skúške
89
542
sk/maď
Protokol o komisionálnej skúške
90
016
sk/maď
Protokol o komisionálnej skúške
91
021
sk
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
021
sk/maď
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
92
406
sk
Protokol o maturitnej skúške
93
551
sk
Protokol o maturitnej skúške
94
306
sk
Protokol o maturitnej skúške
95
005
sk
Protokol o maturitnej skúške
005
sk/maď
Protokol o maturitnej skúške
005
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške
96
406
tal
Protokol o maturitnej skúške
406
spa
Protokol o maturitnej skúške
406
rus
Protokol o maturitnej skúške
406
nem
Protokol o maturitnej skúške
406
fra
Protokol o maturitnej skúške
406
ang
Protokol o maturitnej skúške
97
411
bul
Protokol o maturitnej skúške
98
551
fra
Protokol o maturitnej skúške
99
306
nem
Protokol o maturitnej skúške
306
ang
Protokol o maturitnej skúške
100
406
cin
Protokol o maturitnej skúške
101
032
sk
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
032
sk/maď
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
032
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
102
407
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
103
552
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
104
307
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
105
006
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
006
sk/maď
Protokol o opravnej maturitnej skúške
006
sk/ukr
Protokol o opravnej maturitnej skúške
106
407
tal
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
spa
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
rus
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
107
412
bul
Protokol o opravnej maturitnej skúške
108
552
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
109
307
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
307
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
110
407
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
cin
Protokol o opravnej maturitnej skúške
111
036
sk
Protokol o písomnej štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
112
057
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške - obal (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
113
035
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
114
033
sk
Protokol o výsledku skúšky (konzervatóriá)
115
376
sk
Protokol o výsledku skúšok žiakov pre základnú umeleckú školu
116
220
sk
Protokol o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie a jednoročné skrátené štúdium)
117
034
sk
Protokol o záverečnej skúške (obal na protokoly žiakov)
118
020
sk
Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium)
020
sk/maď
Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium)
119
447
sk
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
447
sk/maď
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
120
442
sk
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
121
415
sk
Rozvrh hodín pre ZUŠ
122
046
sk
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
046
sk/rsn
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
123
049
sk
Triedna kniha pre centrum voľného času
049
sk/maď
Triedna kniha pre centrum voľného času
124
421
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
125
422
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
126
421
sk/maď
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
127
422
sk/maď
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
128
082
sk
Triedna kniha pre jazykovú školu
129
058
sk
Triedna kniha pre konzervatóriá (hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie)
130
041
sk
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/maď
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/rsn
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/ukr
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
131
052
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/rsn
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/ukr
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/maď
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
132
044
sk
Triedna kniha pre nultý ročník
044
sk/maď
Triedna kniha pre nultý ročník
133
059
sk
Triedna kniha pre praktickú školu
059
sk/maď
Triedna kniha pre praktickú školu
134
068
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
135
101
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
136
068
sk/maď
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
068
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
068
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
137
101
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/maď
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
138
171
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
171
sk/maď
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
139
161
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy – variant B
161
sk/maď
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy – variant B
140
077
sk
Triedna kniha pre skupinové vyučovanie v základnej umeleckej škole
141
467
sk
Triedna kniha pre stredné školy
142
065
sk
Triedna kniha pre stredné školy
143
083
sk
Triedna kniha pre stredné školy
144
065
sk/maď
Triedna kniha pre stredné školy
145
083
sk/maď
Triedna kniha pre stredné školy
146
073
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A
073
sk/maď
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A
147
274
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre prípravný až 9. ročník
148
060
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici
149
070
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení
150
079
sk
Triedna kniha pre žiakov s individuálnym vyučovaním v základnej umeleckej škole
151
042
sk
Triedna kniha v školskom klube detí
042
sk/maď
Triedna kniha v školskom klube detí
152
055
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
153
350
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
154
353
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
155
350
sk/rsn
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
156
055
sk/maď
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
055
sk/rsn
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
055
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
157
350
sk/maď
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
350
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
158
353
sk/maď
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
159
051
sk
Triedny výkaz pre nultý ročník
051
sk/maď
Triedny výkaz pre nultý ročník
160
088
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu
161
204
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu - hodnotenie slovným komentárom
162
094
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
163
349
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
164
351
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
165
094
sk/maď
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
094
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
166
349
sk/maď
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
349
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
167
351
sk/maď
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
168
071
sk
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/maď
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/ukr
Triedny výkaz pre stredné školy
169
089
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
089
sk/maď
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
170
201
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - hodnotenie slovným komentárom
171
086
sk
Triedny výkaz pre základnú školu pre žiakov s autizmom
172
427
sk
Učebný list žiaka
173
404
sk
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
404
sk/maď
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
174
040
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (pre konzervatóriá a tanečné konzervatóriá)
175
010
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (SOŠ)
010
sk/maď
Vysvedčenie o absolventskej skúške (SOŠ)
176
221
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (stredná zdravotnícka škola)(EQF)
177
039
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (škola úžitkového výtvarníctva)
178
239
sk
Vysvedčenie o absolvovaní vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania (SOŠ)
179
003
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
180
305
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
181
405
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
182
550
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
183
409
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
184
003
sk/maď
Vysvedčenie o maturitnej skúške
003
sk/nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
003
sk/ukr
Vysvedčenie o maturitnej skúške
185
305
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške
305
nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
186
405
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
fra
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
rus
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
tal
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
spa
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
cin
Vysvedčenie o maturitnej skúške
187
550
fra
Vysvedčenie o maturitnej skúške
188
409
bul
Vysvedčenie o maturitnej skúške
189
001
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (odborná zložka maturitnej skúšky)
190
099
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (pomaturitné kvalifikačné štúdium)
099
sk/maď
Vysvedčenie o maturitnej skúške (pomaturitné kvalifikačné štúdium)
191
408
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške / GCE
408
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške / GCE
192
363
sk
Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
193
369
sk
Vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške (pomaturitné štúdium inovačné/zdokonaľovacie)
369
sk/maď
Vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške (pomaturitné štúdium inovačné/zdokonaľovacie)
194
098
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške
195
011
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
196
700
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
700
sk/maď
Vysvedčenie o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
197
007
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
007
sk/maď
Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
198
190
sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
190
uni/sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
190
sk/maď
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
190
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
199
381
sk/maď
Vysvedčenie pre 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant
381
sk
Vysvedčenie pre 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant
200
483
sk
Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant
483
sk/maď
Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant
201
476
sk
Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant
476
sk/maď
Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant
202
141
uni/sk
Vysvedčenie pre 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
203
602
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
204
603
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
205
157
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 4. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 4. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
206
159
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 4. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 4. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
207
156
sk
Vysvedčenie pre 5. až 8. ročník ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 5. až 8. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 5. až 8. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
208
479
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant
479
sk/maď
Vysvedčenie pre 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant
209
433
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
433
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
210
433
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
211
433
sk/maď
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
212
181
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
181
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
213
182
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
182
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
214
181
sk/maď
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
215
168
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre EISB
216
468
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre EISB
217
268
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre EISB
218
565
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre EISB / IBMYP
219
165
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre EISB / IBMYP
220
140
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium
140
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre gymnázium
140
uni/sk/ukr
Vysvedčenie pre gymnázium
140
uni/sk/nem
Vysvedčenie pre gymnázium
140
uni/sk/rsn
Vysvedčenie pre gymnázium
221
242
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-čínske)
222
252
uni/cin
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-čínske) v čínskom jazyku
223
244
spa
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazyku
244
uni/spa
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazyku
224
245
sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-francúzske)
245
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-francúzske)
225
243
sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske)
243
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske)
226
417
nem
Vysvedčenie pre gymnázium v nemeckom jazyku
227
192
uni/sk
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
228
206
uni/sk
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
229
192
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
230
111
uni/sk
Vysvedčenie pre konzervatórium
231
108
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program / GCE
232
231
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program / IBDP
233
321
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program / IBDP
234
230
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program / IGCSE
235
608
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBDP
236
501
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBDP
237
499
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP
238
498
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBPYP v anglickom jazyku
239
500
sk
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBPYP v slovenskom jazyku
240
110
uni/sk
Vysvedčenie pre nultý ročník základnej školy
110
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre nultý ročník základnej školy
241
136
sk
Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník odborného učilišťa
136
uni/sk
Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník odborného učilišťa
242
095
sk
Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
243
441
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre prípravný až 8. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
441
sk/maď
Vysvedčenie pre prípravný až 8. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
441
sk
Vysvedčenie pre prípravný až 8. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
441
uni/sk
Vysvedčenie pre prípravný až 8. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
244
508
sk
Vysvedčenie pre prípravný ročník základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím
245
383
sk
Vysvedčenie pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant
383
sk/maď
Vysvedčenie pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant
246
155
sk
Vysvedčenie pre prípravný, 1. až 3. ročník ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 1. až 3. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 1. až 3. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
247
382
sk
Vysvedčenie pre prípravný, 1.až 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant a pre prípravný ročník špeciálnej základnej školy A variant
382
sk/maď
Vysvedčenie pre prípravný, 1.až 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant a pre prípravný ročník špeciálnej základnej školy A variant
248
439
sk/fra
Vysvedčenie pre SG francúzsko-slovenské, s medzinárodným programom
249
449
sk
Vysvedčenie pre SG nemecko-slovenské, s medzinárodným programom
250
438
sk
Vysvedčenie pre SG nemecko-slovenské, s medzinárodným programom
251
448
sk
Vysvedčenie pre SG nemecko-slovenské, s medzinárodným programom
252
104
sk/fra
Vysvedčenie pre SZŠ francúzsko-slovenskú, s medzinárodným programom, 1. - 3. ročník
253
254
sk/fra
Vysvedčenie pre SZŠ francúzsko-slovenskú, s medzinárodným programom, 4. ročník
254
264
sk/fra
Vysvedčenie pre SZŠ francúzsko-slovenskú, s medzinárodným programom, 4. ročník
255
105
sk/fra
Vysvedčenie pre SZŠ francúzsko-slovenskú, s medzinárodným programom, 5. - 8. ročník
256
255
sk/fra
Vysvedčenie pre SZŠ francúzsko-slovenskú, s medzinárodným programom, 9. ročník
257
265
sk/fra
Vysvedčenie pre SZŠ francúzsko-slovenskú, s medzinárodným programom, 9. ročník
258
435
sk
Vysvedčenie pre SZŠ nemecko-slovenskú, s medzinárodným programom
259
469
sk
Vysvedčenie pre SZŠ nemecko-slovenskú, s medzinárodným programom
260
437
sk
Vysvedčenie pre SZŠ nemecko-slovenskú, s medzinárodným programom
261
444
sk
Vysvedčenie pre SZŠ nemecko-slovenskú, s medzinárodným programom, 1. ročník - slovné hodnotenie
262
503
uni/sk
Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu
503
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu
263
497
uni/sk
Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu a praktickú školu
497
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu a praktickú školu
264
122
sk
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy
122
sk/maď
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy
265
222
sk
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy (EQF 2)
266
142
uni/sk
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy
142
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy
267
605
sk
Vysvedčenie pre základnú školu
268
606
sk
Vysvedčenie pre základnú školu
269
605
sk/maď
Vysvedčenie pre základnú školu
605
sk/nem
Vysvedčenie pre základnú školu
605
sk/rsn
Vysvedčenie pre základnú školu
605
sk/ukr
Vysvedčenie pre základnú školu
270
607
sk/maď
Vysvedčenie pre základnú školu
607
sk/nem
Vysvedčenie pre základnú školu
607
sk/rsn
Vysvedčenie pre základnú školu
607
sk/ukr
Vysvedčenie pre základnú školu
271
127
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu
272
347
uni/sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu
273
346
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
274
129
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
275
800
sk
Výučný list (nižšie stredné odborné vzdelanie)
800
sk/maď
Výučný list (nižšie stredné odborné vzdelanie)
276
008
sk
Výučný list (stredné odborné vzdelanie)
008
sk/maď
Výučný list (stredné odborné vzdelanie)
277
038
sk
Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy)
038
sk/maď
Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy)
278
009
sk
Výučný list (učebný odbor odborného učilišťa)
279
373
sk
Zápisnica o vykonaní skúšky na získanie osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka
280
374
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšo bnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – celkové hodnotenie
281
375
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – písomná časť
282
240
sk
Záverečné vysvedčenie pre praktickú školu
240
sk/maď
Záverečné vysvedčenie pre praktickú školu
283
131
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
284
132
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
285
352
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
286
133
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
287
050
sk
Záznamy o práci v záujmovom útvare