Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov

Filter
#
ID
Jazyk
Názov
Náhľad/Prevziať
1
128
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
2
130
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
3
348
uni/sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu
4
134
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
5
019
sk/maď
Protokol o absolutóriu (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)
6
042
sk/rsn
Triedna kniha v školskom klube detí
7
094
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
8
093
sk
Absolventský diplom
093
sk/maď
Absolventský diplom
9
367
sk
Absolventský diplom pre konzervatórium
10
054
sk
Denník evidencie odborného výcviku
11
069
sk
Denník výchovnej skupiny
12
078
sk
Denný záznam školského internátu
13
368
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre konzervatórium
14
012
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú odbornú školu
012
sk/maď
Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú odbornú školu
15
004
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
16
418
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
17
004
sk/maď
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
fra
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
nem
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
rus
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
spa
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
tal
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
cin
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
18
410
bul
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
19
418
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
20
366
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
366
sk/maď
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
21
013
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
013
nem
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
22
238
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej pomaturitnej skúške
23
096
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
24
443
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
443
sk/maď
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
25
043
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
043
sk/maď
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
26
259
sk
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/maď
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/rsn
Evidencia dochádzky detí materskej školy
27
341
sk
Katalógový list žiaka - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
28
025
sk
Katalógový list žiaka konzervatória
29
048
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
30
356
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
31
048
sk/maď
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
048
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
048
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
32
356
sk/maď
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
356
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
33
023
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
34
355
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
35
023
sk/maď
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
023
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
023
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
36
355
sk/maď
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
355
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
37
030
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
38
027
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
39
026
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
40
015
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
41
022
sk
Katalógový list žiaka strednej školy
022
sk/ukr
Katalógový list žiaka strednej školy
022
sk/maď
Katalógový list žiaka strednej školy
42
522
sk
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
522
sk/maď
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
43
024
sk
Katalógový list žiaka tanečného konzervatória
44
428
sk
Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole
45
047
sk
Osobný spis dieťaťa alebo žiaka
46
045
sk
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/maď
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/rsn
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/ukr
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
47
072
sk
Osobný spis dieťaťa v poradenskom zariadení
48
090
sk
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
090
sk/maď
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
49
342
sk
Osvedčenie o zaškolení (súčasť výročného vysvedčenia)
50
343
sk
Osvedčenie o zaučení (súčasť výročného vysvedčenia)
51
364
sk
Osvedčenie pre jazykové školy
52
365
sk
Osvedčenie pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky
53
502
sk
Oznámenie skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole
54
397
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
55
370
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka - úroveň C1
56
396
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
57
506
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (bilingválne slovensko-francúzske štúdium)
58
300
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný špecialista“ („DiS.“)
59
301
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný umelec“ („DiS.art“)
60
377
sk
Pozvánka na písomnú časť
61
371
sk
Pozvánka na ústnu časť
62
067
sk
Prehľad prázdninovej činnosti
63
053
sk
Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v základnej škole, špeciálnej základnej škole v zdravotníckom zariadení
64
372
sk
Prihláška na štátnu jazykovú skúšku
65
056
sk
Prihláška na štúdium na strednej škole
66
416
sk
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
67
031
sk
Príloha katalógového listu žiaka
68
604
sk
Príloha katalógového listu žiaka
69
031
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka
70
359
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka
359
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka
71
378
sk
Príloha katalógového listu žiaka - slovné hodnotenie
378
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka - slovné hodnotenie
378
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka - slovné hodnotenie
72
357
sk
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
357
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
357
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
73
358
sk
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
358
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
358
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
74
359
sk
Príloha katalógového listu žiaka
75
017
sk
Protokol o absolutóriu (konzervatóriá)
76
037
sk
Protokol o absolutóriu (obal na protokoly žiakov)
037
sk/maď
Protokol o absolutóriu (obal na protokoly žiakov)
77
019
sk
Protokol o absolutóriu (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)
78
018
sk
Protokol o absolutóriu pre študijné odbory skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I
79
401
sk
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
80
016
sk
Protokol o komisionálnej skúške
81
542
sk/maď
Protokol o komisionálnej skúške
82
016
sk/maď
Protokol o komisionálnej skúške
83
021
sk
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
021
sk/maď
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
84
406
sk
Protokol o maturitnej skúške
85
551
sk
Protokol o maturitnej skúške
86
306
sk
Protokol o maturitnej skúške
87
005
sk
Protokol o maturitnej skúške
005
sk/maď
Protokol o maturitnej skúške
005
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške
88
406
tal
Protokol o maturitnej skúške
406
spa
Protokol o maturitnej skúške
406
rus
Protokol o maturitnej skúške
406
nem
Protokol o maturitnej skúške
406
fra
Protokol o maturitnej skúške
406
ang
Protokol o maturitnej skúške
89
411
bul
Protokol o maturitnej skúške
90
551
fra
Protokol o maturitnej skúške
91
306
nem
Protokol o maturitnej skúške
306
ang
Protokol o maturitnej skúške
92
406
cin
Protokol o maturitnej skúške
93
032
sk
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
032
sk/maď
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
032
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
94
407
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
95
552
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
96
307
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
97
006
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
98
407
tal
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
spa
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
rus
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
99
412
bul
Protokol o opravnej maturitnej skúške
100
552
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
101
307
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
307
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
102
407
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
cin
Protokol o opravnej maturitnej skúške
103
036
sk
Protokol o písomnej štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
104
057
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške - obal (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
105
035
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
106
033
sk
Protokol o výsledku skúšky (konzervatóriá)
107
376
sk
Protokol o výsledku skúšok žiakov pre základnú umeleckú školu
108
220
sk
Protokol o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie a jednoročné skrátené štúdium)
109
034
sk
Protokol o záverečnej skúške (obal na protokoly žiakov)
110
020
sk
Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium)
020
sk/maď
Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium)
111
447
sk
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
447
sk/maď
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
112
442
sk
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
113
415
sk
Rozvrh hodín pre ZUŠ
114
046
sk
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
046
sk/rsn
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
115
049
sk
Triedna kniha pre centrum voľného času
049
sk/maď
Triedna kniha pre centrum voľného času
116
421
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
117
422
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
118
421
sk/maď
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
119
422
sk/maď
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
120
082
sk
Triedna kniha pre jazykovú školu
121
058
sk
Triedna kniha pre konzervatóriá (hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie)
122
041
sk
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/maď
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/rsn
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/ukr
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
123
052
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/rsn
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/ukr
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/maď
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
124
044
sk
Triedna kniha pre nultý ročník
044
sk/maď
Triedna kniha pre nultý ročník
125
059
sk
Triedna kniha pre praktickú školu
059
sk/maď
Triedna kniha pre praktickú školu
126
068
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
127
101
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
128
068
sk/maď
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
068
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
068
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
129
101
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/maď
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
130
171
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
171
sk/maď
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
131
161
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy – variant B
161
sk/maď
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy – variant B
132
077
sk
Triedna kniha pre skupinové vyučovanie v základnej umeleckej škole
133
467
sk
Triedna kniha pre stredné školy
134
065
sk
Triedna kniha pre stredné školy
135
083
sk
Triedna kniha pre stredné školy
136
065
sk/maď
Triedna kniha pre stredné školy
137
083
sk/maď
Triedna kniha pre stredné školy
138
073
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A
073
sk/maď
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A
139
274
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre prípravný až 9. ročník
140
060
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici
141
070
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení
142
079
sk
Triedna kniha pre žiakov s individuálnym vyučovaním v základnej umeleckej škole
143
042
sk
Triedna kniha v školskom klube detí
042
sk/maď
Triedna kniha v školskom klube detí
144
055
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
145
350
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
146
353
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
147
350
sk/rsn
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
148
055
sk/maď
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
055
sk/rsn
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
055
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
149
350
sk/maď
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
350
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
150
353
sk/maď
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
151
051
sk
Triedny výkaz pre nultý ročník
051
sk/maď
Triedny výkaz pre nultý ročník
152
088
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu
153
204
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu - hodnotenie slovným komentárom
154
094
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
155
349
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
156
351
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
157
094
sk/maď
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
094
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
158
349
sk/maď
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
349
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
159
351
sk/maď
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
160
071
sk
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/maď
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/ukr
Triedny výkaz pre stredné školy
161
089
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
089
sk/maď
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
162
201
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - hodnotenie slovným komentárom
163
086
sk
Triedny výkaz pre základnú školu pre žiakov s autizmom
164
427
sk
Učebný list žiaka
165
404
sk
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
166
040
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (pre konzervatóriá a tanečné konzervatóriá)
167
010
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (SOŠ)
010
sk/maď
Vysvedčenie o absolventskej skúške (SOŠ)
168
039
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (škola úžitkového výtvarníctva)
169
239
sk
Vysvedčenie o absolvovaní vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania (SOŠ)
170
003
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
171
305
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
172
405
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
173
550
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
174
003
sk/maď
Vysvedčenie o maturitnej skúške
003
sk/nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
003
sk/ukr
Vysvedčenie o maturitnej skúške
175
305
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške
305
nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
176
405
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
fra
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
rus
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
tal
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
spa
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
cin
Vysvedčenie o maturitnej skúške
177
550
fra
Vysvedčenie o maturitnej skúške
178
001
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (odborná zložka maturitnej skúšky)
179
099
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (pomaturitné kvalifikačné štúdium)
099
sk/maď
Vysvedčenie o maturitnej skúške (pomaturitné kvalifikačné štúdium)
180
408
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške / GCE
408
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške / GCE
181
363
sk
Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
182
369
sk
Vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške (pomaturitné štúdium inovačné/zdokonaľovacie)
369
sk/maď
Vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške (pomaturitné štúdium inovačné/zdokonaľovacie)
183
098
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške
184
011
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
185
700
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
700
sk/maď
Vysvedčenie o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
186
007
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
007
sk/maď
Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
187
190
sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
190
uni/sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
188
381
sk/maď
Vysvedčenie pre 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant
381
sk
Vysvedčenie pre 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant
189
483
sk
Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant
483
sk/maď
Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant
190
476
sk
Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant
191
602
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
192
603
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
193
157
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 4. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 4. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
194
159
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 4. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 4. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
195
156
sk
Vysvedčenie pre 5. až 8. ročník ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 5. až 8. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 5. až 8. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
196
479
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant
197
433
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
433
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
198
433
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
199
433
sk/maď
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
200
181
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
181
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
201
182
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
182
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
202
181
sk/maď
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
203
168
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre EISB
204
468
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre EISB
205
268
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre EISB
206
565
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre EISB / IBMYP
207
165
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre EISB / IBMYP
208
140
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium
140
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre gymnázium
140
uni/sk/ukr
Vysvedčenie pre gymnázium
140
uni/sk/nem
Vysvedčenie pre gymnázium
140
uni/sk/rsn
Vysvedčenie pre gymnázium
209
242
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-čínske)
210
252
uni/cin
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-čínske) v čínskom jazyku
211
244
spa
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazyku
244
uni/spa
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazyku
212
245
sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-francúzske)
245
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-francúzske)
213
243
sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske)
243
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske)
214
417
nem
Vysvedčenie pre gymnázium v nemeckom jazyku
215
192
uni/sk
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
216
206
uni/sk
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
217
111
uni/sk
Vysvedčenie pre konzervatórium
218
108
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program / GCE
219
231
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program / IBDP
220
230
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program / IGCSE
221
608
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBDP
222
501
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBDP
223
499
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP
224
498
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBPYP v anglickom jazyku
225
500
sk
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBPYP v slovenskom jazyku
226
110
uni/sk
Vysvedčenie pre nultý ročník základnej školy
110
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre nultý ročník základnej školy
227
136
sk
Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník odborného učilišťa
136
uni/sk
Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník odborného učilišťa
228
095
sk
Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
229
441
sk
Vysvedčenie pre prípravný až 8. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
441
uni/sk
Vysvedčenie pre prípravný až 8. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
230
508
sk
Vysvedčenie pre prípravný ročník základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím
231
383
sk
Vysvedčenie pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant
383
sk/maď
Vysvedčenie pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant
232
155
sk
Vysvedčenie pre prípravný, 1. až 3. ročník ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 1. až 3. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 1. až 3. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
233
382
sk
Vysvedčenie pre prípravný, 1.až 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant
382
sk/maď
Vysvedčenie pre prípravný, 1.až 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant
234
439
sk/fra
Vysvedčenie pre SG francúzsko-slovenské, s medzinárodným programom
235
449
sk
Vysvedčenie pre SG nemecko-slovenské, s medzinárodným programom
236
438
sk
Vysvedčenie pre SG nemecko-slovenské, s medzinárodným programom
237
448
sk
Vysvedčenie pre SG nemecko-slovenské, s medzinárodným programom
238
104
sk/fra
Vysvedčenie pre SZŠ francúzsko-slovenskú, s medzinárodným programom, 1. - 3. ročník
239
254
sk/fra
Vysvedčenie pre SZŠ francúzsko-slovenskú, s medzinárodným programom, 4. ročník
240
264
sk/fra
Vysvedčenie pre SZŠ francúzsko-slovenskú, s medzinárodným programom, 4. ročník
241
105
sk/fra
Vysvedčenie pre SZŠ francúzsko-slovenskú, s medzinárodným programom, 5. - 8. ročník
242
255
sk/fra
Vysvedčenie pre SZŠ francúzsko-slovenskú, s medzinárodným programom, 9. ročník
243
265
sk/fra
Vysvedčenie pre SZŠ francúzsko-slovenskú, s medzinárodným programom, 9. ročník
244
435
sk
Vysvedčenie pre SZŠ nemecko-slovenskú, s medzinárodným programom
245
469
sk
Vysvedčenie pre SZŠ nemecko-slovenskú, s medzinárodným programom
246
437
sk
Vysvedčenie pre SZŠ nemecko-slovenskú, s medzinárodným programom
247
444
sk
Vysvedčenie pre SZŠ nemecko-slovenskú, s medzinárodným programom, 1. ročník - slovné hodnotenie
248
503
uni/sk
Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu
249
497
uni/sk
Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu a praktickú školu
250
122
sk
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy
251
222
sk
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy (EQF 2)
252
142
uni/sk
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy
142
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy
253
605
sk
Vysvedčenie pre základnú školu
254
606
sk
Vysvedčenie pre základnú školu
255
605
sk/maď
Vysvedčenie pre základnú školu
605
sk/nem
Vysvedčenie pre základnú školu
605
sk/rsn
Vysvedčenie pre základnú školu
605
sk/ukr
Vysvedčenie pre základnú školu
256
607
sk/maď
Vysvedčenie pre základnú školu
607
sk/nem
Vysvedčenie pre základnú školu
607
sk/rsn
Vysvedčenie pre základnú školu
607
sk/ukr
Vysvedčenie pre základnú školu
257
127
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu
258
347
uni/sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu
259
346
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
260
129
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
261
800
sk
Výučný list (nižšie stredné odborné vzdelanie)
800
sk/maď
Výučný list (nižšie stredné odborné vzdelanie)
262
008
sk
Výučný list (stredné odborné vzdelanie)
008
sk/maď
Výučný list (stredné odborné vzdelanie)
263
038
sk
Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy)
038
sk/maď
Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy)
264
009
sk
Výučný list (učebný odbor odborného učilišťa)
265
373
sk
Zápisnica o vykonaní skúšky na získanie osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka
266
374
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšo bnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – celkové hodnotenie
267
375
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – písomná časť
268
240
sk
Záverečné vysvedčenie pre praktickú školu
269
131
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
270
132
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
271
352
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
272
133
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
273
050
sk
Záznamy o práci v záujmovom útvare