Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov

Filter
#
ID
Jazyk
Názov
Náhľad/Prevziať
1
019
sk/maď
Protokol o absolutóriu (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)
2
042
sk/rsn
Triedna kniha v školskom klube detí
3
094
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
4
054
sk
Denník evidencie odborného výcviku
5
069
sk
Denník výchovnej skupiny
6
078
sk
Denný záznam školského internátu
7
259
sk
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/maď
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/rsn
Evidencia dochádzky detí materskej školy
8
341
sk
Katalógový list žiaka - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
9
025
sk
Katalógový list žiaka konzervatória
10
048
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
11
356
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
12
048
sk/maď
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
048
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
048
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
13
023
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
14
355
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
15
023
sk/maď
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
023
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
023
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
16
030
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
17
027
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
18
026
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
19
015
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
20
022
sk
Katalógový list žiaka strednej školy
022
sk/ukr
Katalógový list žiaka strednej školy
022
sk/maď
Katalógový list žiaka strednej školy
21
522
sk
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
522
sk/maď
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
22
024
sk
Katalógový list žiaka tanečného konzervatória
23
428
sk
Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole
24
047
sk
Osobný spis dieťaťa alebo žiaka
25
045
sk
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/maď
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/rsn
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/ukr
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
26
072
sk
Osobný spis dieťaťa v poradenskom zariadení
27
090
sk
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
090
sk/maď
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
28
502
sk
Oznámenie skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole
29
397
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
30
370
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka - úroveň C1
31
396
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
32
506
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (bilingválne slovensko-francúzske štúdium)
33
377
sk
Pozvánka na písomnú časť
34
371
sk
Pozvánka na ústnu časť
35
067
sk
Prehľad prázdninovej činnosti
36
053
sk
Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v základnej škole, špeciálnej základnej škole v zdravotníckom zariadení
37
372
sk
Prihláška na štátnu jazykovú skúšku
38
056
sk
Prihláška na štúdium na strednej škole
39
416
sk
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
40
031
sk
Príloha katalógového listu žiaka
41
604
sk
Príloha katalógového listu žiaka
42
031
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka
43
378
sk
Príloha katalógového listu žiaka - slovné hodnotenie
44
357
sk
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
45
358
sk
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
46
359
sk
Príloha katalógového listu žiaka
47
017
sk
Protokol o absolutóriu (konzervatóriá)
48
037
sk
Protokol o absolutóriu (obal na protokoly žiakov)
037
sk/maď
Protokol o absolutóriu (obal na protokoly žiakov)
49
019
sk
Protokol o absolutóriu (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)
50
018
sk
Protokol o absolutóriu pre študijné odbory skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I
51
401
sk
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
52
016
sk
Protokol o komisionálnej skúške
53
542
sk/maď
Protokol o komisionálnej skúške
54
016
sk/maď
Protokol o komisionálnej skúške
55
021
sk
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
021
sk/maď
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
56
406
sk
Protokol o maturitnej skúške
57
551
sk
Protokol o maturitnej skúške
58
306
sk
Protokol o maturitnej skúške
59
005
sk
Protokol o maturitnej skúške
005
sk/maď
Protokol o maturitnej skúške
005
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške
60
406
tal
Protokol o maturitnej skúške
406
spa
Protokol o maturitnej skúške
406
rus
Protokol o maturitnej skúške
406
nem
Protokol o maturitnej skúške
406
fra
Protokol o maturitnej skúške
406
ang
Protokol o maturitnej skúške
61
411
bul
Protokol o maturitnej skúške
62
551
fra
Protokol o maturitnej skúške
63
306
nem
Protokol o maturitnej skúške
306
ang
Protokol o maturitnej skúške
64
032
sk
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
032
sk/maď
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
032
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
65
407
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
66
552
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
67
307
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
68
006
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
69
407
tal
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
spa
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
rus
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
70
412
bul
Protokol o opravnej maturitnej skúške
71
552
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
72
307
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
307
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
73
036
sk
Protokol o písomnej štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
74
057
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške - obal (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
75
035
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
76
033
sk
Protokol o výsledku skúšky (konzervatóriá)
77
376
sk
Protokol o výsledku skúšok žiakov pre základnú umeleckú školu
78
220
sk
Protokol o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie a jednoročné skrátené štúdium)
79
034
sk
Protokol o záverečnej skúške (obal na protokoly žiakov)
80
020
sk
Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium)
020
sk/maď
Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium)
81
447
sk
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
447
sk/maď
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
82
442
sk
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
83
415
sk
Rozvrh hodín pre ZUŠ
84
046
sk
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
046
sk/rsn
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
85
049
sk
Triedna kniha pre centrum voľného času
049
sk/maď
Triedna kniha pre centrum voľného času
86
421
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
87
422
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
88
421
sk/maď
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
89
422
sk/maď
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
90
082
sk
Triedna kniha pre jazykovú školu
91
058
sk
Triedna kniha pre konzervatóriá (hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie)
92
041
sk
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/maď
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/rsn
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/ukr
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
93
052
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/rsn
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/ukr
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/maď
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
94
044
sk
Triedna kniha pre nultý ročník
044
sk/maď
Triedna kniha pre nultý ročník
95
059
sk
Triedna kniha pre praktickú školu
059
sk/maď
Triedna kniha pre praktickú školu
96
068
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
97
101
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
98
068
sk/maď
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
068
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
068
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
99
101
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/maď
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
100
171
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
171
sk/maď
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
101
161
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy – variant B
161
sk/maď
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy – variant B
102
077
sk
Triedna kniha pre skupinové vyučovanie v základnej umeleckej škole
103
467
sk
Triedna kniha pre stredné školy
104
065
sk
Triedna kniha pre stredné školy
105
083
sk
Triedna kniha pre stredné školy
106
065
sk/maď
Triedna kniha pre stredné školy
107
083
sk/maď
Triedna kniha pre stredné školy
108
073
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A
073
sk/maď
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A
109
274
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre prípravný až 9. ročník
110
060
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici
111
070
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení
112
079
sk
Triedna kniha pre žiakov s individuálnym vyučovaním v základnej umeleckej škole
113
042
sk
Triedna kniha v školskom klube detí
042
sk/maď
Triedna kniha v školskom klube detí
114
055
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
115
350
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
116
353
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
117
350
sk/rsn
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
118
055
sk/maď
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
055
sk/rsn
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
055
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
119
350
sk/maď
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
350
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
120
051
sk
Triedny výkaz pre nultý ročník
051
sk/maď
Triedny výkaz pre nultý ročník
121
088
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu
122
204
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu - hodnotenie slovným komentárom
123
094
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
124
349
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
125
351
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
126
094
sk/maď
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
094
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
127
349
sk/maď
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
349
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
128
071
sk
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/maď
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/ukr
Triedny výkaz pre stredné školy
129
089
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
089
sk/maď
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
130
201
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - hodnotenie slovným komentárom
131
086
sk
Triedny výkaz pre základnú školu pre žiakov s autizmom
132
427
sk
Učebný list žiaka
133
404
sk
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
134
608
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBDP
135
373
sk
Zápisnica o vykonaní skúšky na získanie osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka
136
374
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšo bnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – celkové hodnotenie
137
375
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – písomná časť
138
050
sk
Záznamy o práci v záujmovom útvare