Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov

Filter
#
ID
Jazyk
Názov
Náhľad/Prevziať
1
061
sk
Triedna kniha pre 9. a 10. ročník špeciálnej základnej školy - variant B
2
274
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre prípravný až 8 ročník
3
171
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
4
127
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
5
093
sk
Absolventský diplom
6
367
sk
Absolventský diplom pre konzervatórium
7
505
sk
Absolventský diplom pre ostatné vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole (EQF)
8
535
sk
Absolventský diplom pre strednú zdravotnícku školu (EQF)
9
093
sk/mad
Absolventský diplom
10
054
sk
Denník evidencie odborného výcviku
11
069
sk
Denník výchovnej skupiny
12
078
sk
Denný záznam školského internátu
13
368
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre konzervatórium
14
012
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú odbornú školu
012
sk/mad
Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú odbornú školu
15
236
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú zdravotnícku školu (EQF)
16
004
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
sk/mad
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
nem
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
fra
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
rus
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
spa
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
tal
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
17
410
bul
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
18
366
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
19
013
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
013
nem
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
20
403
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške pre strednú zdravotnícku školu (EQF)
21
238
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej pomaturitnej skúške
22
096
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
23
443
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
443
sk/mad
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
24
043
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
043
sk/mad
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
25
259
sk
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/mad
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/rsn
Evidencia dochádzky detí materskej školy
26
341
sk
Katalógový list žiaka - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
27
025
sk
Katalógový list žiaka konzervatória
28
028
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
29
048
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
30
028
sk/mad
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
31
048
sk/mad
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
32
028
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
33
048
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
34
023
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
35
029
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
36
023
sk/mad
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
37
029
sk/mad
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
029
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
38
023
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
39
029
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
40
023
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
41
022
sk/mad
Katalógový list žiaka pre stredné školy
42
030
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
43
027
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
44
026
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
45
015
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
46
022
sk
Katalógový list žiaka strednej školy
47
522
sk
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
522
sk/mad
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
48
024
sk
Katalógový list žiaka tanečného konzervatória
49
428
sk
Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole
50
047
sk
Osobný spis dieťaťa alebo žiaka
51
045
sk
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/rsn
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/mad
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/ukr
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
52
072
sk
Osobný spis dieťaťa v poradenskom zariadení
53
090
sk
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
090
sk/mad
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
54
234
sk
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
234
sk/rsn
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
234
sk/mad
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
234
sk/ukr
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
234
ang
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
234
bul
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
234
fra
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
234
nem
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
55
342
sk
Osvedčenie o zaškolení (súčasť výročného vysvedčenia)
56
343
sk
Osvedčenie o zaučení (súčasť výročného vysvedčenia)
57
364
sk
Osvedčenie pre jazykové školy
58
365
sk
Osvedčenie pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky
59
502
sk
Oznámenie skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole
60
397
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
397
sk/mad
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
61
370
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka - úroveň C1
62
396
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
396
sk/mad
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
63
506
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (bilingválne slovensko-francúzske štúdium)
64
398
sk/mad
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry
65
300
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný špecialista“ („DiS.“)
66
301
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný umelec“ („DiS.art“)
67
377
sk
Pozvánka na písomnú časť
68
371
sk
Pozvánka na ústnu časť
69
067
sk
Prehľad prázdninovej činnosti
70
053
sk
Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v základnej škole, špeciálnej základnej škole v zdravotníckom zariadení
71
372
sk
Prihláška na štátnu jazykovú skúšku
72
056
sk
Prihláška na štúdium na strednej škole
73
416
sk
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
74
031
sk
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/mad
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka
75
402
sk
Protokol o absolutóriu - vložka do protokolu o absolutóriu pre stredné zdravotnícke školy (EQF)
76
017
sk
Protokol o absolutóriu (konzervatóriá)
77
037
sk
Protokol o absolutóriu (obal na protokoly žiakov)
037
sk/mad
Protokol o absolutóriu (obal na protokoly žiakov)
78
019
sk
Protokol o absolutóriu (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)
019
sk/mad
Protokol o absolutóriu (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)
79
018
sk
Protokol o absolutóriu (škola úžitkového výtvarníctva)
80
401
sk
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
401
sk/mad
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
81
016
sk
Protokol o komisionálnej skúške
016
sk/mad
Protokol o komisionálnej skúške vykonanej podľa príslušných ustanovení platných školských predpisov
82
021
sk
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
021
sk/mad
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
83
005
sk
Protokol o maturitnej skúške
84
551
sk
Protokol o maturitnej skúške
85
406
sk
Protokol o maturitnej skúške
86
306
sk
Protokol o maturitnej skúške
87
005
sk/mad
Protokol o maturitnej skúške
005
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške
88
406
tal
Protokol o maturitnej skúške
406
ang
Protokol o maturitnej skúške
406
spa
Protokol o maturitnej skúške
406
nem
Protokol o maturitnej skúške
406
fra
Protokol o maturitnej skúške
406
rus
Protokol o maturitnej skúške
89
411
bul
Protokol o maturitnej skúške
90
551
fra
Protokol o maturitnej skúške
91
306
ang
Protokol o maturitnej skúške
306
nem
Protokol o maturitnej skúške
92
032
sk
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
032
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
032
sk/mad
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
93
407
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
94
552
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
95
006
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
96
307
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
97
006
sk/mad
Protokol o opravnej maturitnej skúške
006
sk/ukr
Protokol o opravnej maturitnej skúške
98
407
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
rus
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
spa
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
tal
Protokol o opravnej maturitnej skúške
99
412
bul
Protokol o opravnej maturitnej skúške
100
552
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
101
307
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
307
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
102
036
sk
Protokol o písomnej štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
103
057
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške - obal (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
104
035
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
105
033
sk
Protokol o výsledku skúšky (konzervatóriá)
106
376
sk
Protokol o výsledku skúšok žiakov pre základnú umeleckú školu
107
220
sk
Protokol o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie a jednoročné skrátené štúdium)
108
034
sk
Protokol o záverečnej skúške (obal na protokoly žiakov)
109
020
sk
Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium)
110
446
sk
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
111
447
sk
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
112
446
sk/mad
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
113
447
sk/mad
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
114
442
sk
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
442
sk/mad
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
115
415
sk
Rozvrh hodín pre ZUŠ
116
046
sk
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
117
061
sk/mad
Triedna kniha pre 9. a 10. ročník špeciálnej základnej školy - variant B
118
100
sk
Triedna kniha pre 9. a 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
100
sk/mad
Triedna kniha pre 9. a 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
119
049
sk
Triedna kniha pre centrum voľného času
049
sk/mad
Triedna kniha pre centrum voľného času
120
421
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
121
422
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
122
082
sk
Triedna kniha pre jazykovú školu
123
058
sk
Triedna kniha pre konzervatóriá (hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie)
124
041
sk
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/mad
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/ukr
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/rsn
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
125
052
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
126
075
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
075
sk/mad
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
075
sk/ukr
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
127
052
sk/mad
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/ukr
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
128
044
sk
Triedna kniha pre nultý ročník
044
sk/mad
Triedna kniha pre nultý ročník
129
059
sk
Triedna kniha pre praktickú školu
130
068
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
131
101
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/mad
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
132
068
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
068
sk/mad
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
068
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
133
077
sk
Triedna kniha pre skupinové vyučovanie v základnej umeleckej škole
134
467
sk
Triedna kniha pre stredné školy
135
065
sk
Triedna kniha pre stredné školy
136
083
sk
Triedna kniha pre stredné školy
137
065
sk/mad
Triedna kniha pre stredné školy
138
083
sk/mad
Triedna kniha pre stredné školy
139
161
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6. ročník - variant A a pre prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant B
140
073
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. a 8. ročník – variant A
073
sk/mad
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. a 8. ročník – variant A
141
081
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 9. ročník - variant A
081
sk/mad
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 9. ročník - variant A
142
161
sk/mad
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6. ročník - variant A a pre prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant B
143
074
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre 9. ročník
144
060
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici
145
070
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení
146
079
sk
Triedna kniha pre žiakov s individuálnym vyučovaním v základnej umeleckej škole
147
042
sk
Triedna kniha v školskom klube detí
042
sk/mad
Triedna kniha v školskom klube detí
148
055
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
149
076
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
150
345
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
151
350
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
152
345
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
345
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
153
350
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
350
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
154
076
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
076
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
155
055
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
055
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
156
051
sk
Triedny výkaz pre nultý ročník
051
sk/mad
Triedny výkaz pre nultý ročník
157
088
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu
158
204
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu - hodnotenie slovným komentárom
159
091
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
160
094
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
161
344
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
162
349
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
163
344
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
344
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
164
349
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
349
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
165
091
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
091
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
166
094
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
094
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
167
091
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
168
094
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
169
071
sk
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/mad
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/ukr
Triedny výkaz pre stredné školy
170
089
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
089
sk/mad
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
171
201
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - hodnotenie slovným komentárom
172
086
sk
Triedny výkaz pre základnú školu pre žiakov s autizmom
173
427
sk
Učebný list žiaka
174
404
sk
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
404
sk/mad
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
175
040
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (pre konzervatóriá a tanečné konzervatóriá)
176
010
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (SOŠ)
010
sk/mad
Vysvedčenie o absolventskej skúške (SOŠ)
177
221
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (stredná zdravotnícka škola)(EQF)
178
039
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (škola úžitkového výtvarníctva)
179
239
sk
Vysvedčenie o absolvovaní vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania (SOŠ)
180
305
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
181
003
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
182
409
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
183
550
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
184
003
sk/mad
Vysvedčenie o maturitnej skúške
003
sk/ukr
Vysvedčenie o maturitnej skúške
003
sk/nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
185
305
nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
305
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške
186
405
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
fra
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
rus
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
spa
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
tal
Vysvedčenie o maturitnej skúške
187
409
bul
Vysvedčenie o maturitnej skúške
188
550
fra
Vysvedčenie o maturitnej skúške
189
001
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (odborná zložka maturitnej skúšky)
190
099
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (pomaturitné kvalifikačné štúdium)
099
sk/mad
Vysvedčenie o maturitnej skúške (pomaturitné kvalifikačné štúdium)
191
405
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške!
192
363
sk
Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
193
369
sk
Vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške (pomaturitné štúdium inovačné/zdokonaľovacie)
369
sk/mad
Vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške (pomaturitné štúdium inovačné/zdokonaľovacie)
194
098
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške
195
011
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
196
700
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
700
sk/mad
Vysvedčenie o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
197
007
sk/mad
Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredná odborná škola)
007
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
198
102
sk/mad
Vysvedčenie pre 1. - 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
102
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 1. - 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
102
sk/nem
Vysvedčenie pre 1. - 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckým
102
uni/sk/nem
Vysvedčenie pre 1. - 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckým
102
sk/rsn
Vysvedčenie pre 1. - 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom rusínskym
199
102
uni/sk/rsn
Vysvedčenie pre 1. - 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom rusínskym
200
102
sk/ukr
Vysvedčenie pre 1. - 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským
102
uni/sk/ukr
Vysvedčenie pre 1. - 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským
102
sk
Vysvedčenie pre 1. - 3. ročník základnej školy
102
uni/sk
Vysvedčenie pre 1. - 3. ročník základnej školy
201
190
sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
190
uni/sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
190
sk/mad
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
190
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
202
188
sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
203
381
sk/mad
Vysvedčenie pre 1., 2., 3., 4., 5. a 6. ročník špeciálnej základnej školy A variant
381
sk
Vysvedčenie pre 1., 2., 3., 4., 5. a 6. ročník špeciálnej základnej školy A variant
204
483
sk
Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant
205
476
sk
Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant
206
509
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
509
uni/sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
207
510
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
510
uni/sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
208
509
sk/mad
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
509
sk/nem
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
509
uni/sk/nem
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
509
sk/rsn
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
509
uni/sk/rsn
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
509
sk/ukr
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
509
uni/sk/ukr
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
209
510
sk/mad
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
510
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
510
uni/sk/nem
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
510
uni/sk/rsn
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
510
uni/sk/ukr
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
510
sk/ukr
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
510
sk/rsn
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
510
sk/nem
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
210
509
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
211
157
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 4. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
212
159
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 4. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
213
193
uni/sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
193
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
214
196
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
196
uni/sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
215
602
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
216
603
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
217
106
sk/mad
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
106
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
106
sk/nem
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckým
106
uni/sk/nem
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckým
106
sk/rsn
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom rusínskym
106
uni/sk/rsn
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom rusínskym
106
sk/ukr
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským
106
uni/sk/ukr
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským
106
sk
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy
106
uni/sk
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy
218
156
sk
Vysvedčenie pre 5. až 8. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 5. až 8. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
219
189
sk
Vysvedčenie pre 5. až 8. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
220
601
sk
Vysvedčenie pre 7. a 8. ročník špeciálnej základnej školy A variant
601
sk/mad
Vysvedčenie pre 7. a 8. ročník špeciálnej základnej školy A variant
221
479
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant
222
472
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník špeciálnej základnej školy B variant
223
473
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník špeciálnej základnej školy C variant
224
512
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
512
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
225
514
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
514
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
226
512
sk/mad
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
512
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
512
sk/nem
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
512
uni/sk/nem
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
512
sk/rsn
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
512
uni/sk/rsn
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
512
sk/ukr
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
512
uni/sk/ukr
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
227
514
sk/mad
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
514
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
514
sk/nem
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
514
uni/sk/nem
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
514
sk/rsn
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
514
uni/sk/rsn
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
514
sk/ukr
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
514
uni/sk/ukr
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
228
433
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
433
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
433
sk/mad
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
433
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
229
181
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
230
182
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
231
181
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
232
182
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
233
166
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
166
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
234
167
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
167
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
235
140
sk
Vysvedčenie pre gymnázium
140
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium
236
242
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-čínske)
237
252
uni/cin
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-čínske) v čínskom jazyku
238
244
spa
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazyku
244
uni/spa
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazyku
239
245
sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-francúzske)
245
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-francúzske)
240
243
sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske)
243
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske)
241
140
sk/mad
Vysvedčenie pre gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
140
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
242
362
sk/ukr
Vysvedčenie pre gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinským
362
uni/sk/ukr
Vysvedčenie pre gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinským
243
417
nem
Vysvedčenie pre gymnázium v nemeckom jazyku
244
192
uni/sk
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
245
206
uni/sk
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
246
192
sk/mad
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
192
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
247
450
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
248
451
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
249
452
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
250
453
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
251
454
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
252
455
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
253
456
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
254
457
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
255
458
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
256
459
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
257
460
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
258
111
uni/sk
Vysvedčenie pre konzervatórium
259
501
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBDP
260
499
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP
261
498
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP v anglickom jazyku
262
500
sk
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP v slovenskom jazyku
263
110
uni/sk
Vysvedčenie pre nultý ročník základnej školy
110
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre nultý ročník základnej školy
264
136
sk
Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník odborného učilišťa
136
uni/sk
Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník odborného učilišťa
265
095
sk
Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
266
441
sk
Vysvedčenie pre prípravný až 8. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
441
uni/sk
Vysvedčenie pre prípravný až 8. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
267
508
sk
Vysvedčenie pre prípravný ročník základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím
268
155
sk
Vysvedčenie pre prípravný, 1. až 3. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 1. až 3. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
269
382
sk
Vysvedčenie pre prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. ročník špeciálnej základnej školy B variant a pre prípravný ročník špeciálnej základnej školy A variant
382
sk/mad
Vysvedčenie pre prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. ročník špeciálnej základnej školy B variant a pre prípravný ročník špeciálnej základnej školy A variant
270
383
sk/mad
Vysvedčenie pre prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. ročník špeciálnej základnej školy C variant
383
sk
Vysvedčenie pre prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. ročník špeciálnej základnej školy C variant
271
497
uni/sk
Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu
272
503
uni/sk
Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu
273
122
sk
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy
274
461
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
275
462
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
276
463
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
277
464
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
278
142
uni/sk
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy
279
200
sk/mad
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským
200
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským
280
347
uni/sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu
281
128
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
282
346
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
283
129
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
284
130
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
285
800
sk
Výučný list (nižšie stredné odborné vzdelanie)
800
sk/mad
Výučný list (nižšie stredné odborné vzdelanie)
286
008
sk
Výučný list (stredné odborné vzdelanie)
008
sk/mad
Výučný list (stredné odborné vzdelanie)
287
038
sk
Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy)
038
sk/mad
Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy)
288
009
sk
Výučný list (učebný odbor odborného učilišťa)
289
373
sk
Zápisnica o vykonaní skúšky na získanie osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka
290
374
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšo bnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – celkové hodnotenie
291
375
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – písomná časť
292
240
sk
Záverečné vysvedčenie pre praktickú školu
240
sk/mad
Záverečné vysvedčenie pre praktickú školu
293
348
uni/sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu
294
131
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
295
132
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
296
352
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
297
133
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
298
134
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
299
050
sk
Záznamy o práci v záujmovom útvare