Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov

Filter
#
ID
Jazyk
Názov
Náhľad/Prevziať
1
061
sk
Triedna kniha pre 10. ročník špeciálnej základnej školy - variant B
2
161
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy – variant B
3
171
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
4
344
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
5
068
sk/mad
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
068
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
068
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
6
042
sk/mad
Triedna kniha v školskom klube detí
7
349
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie, platný od 09. 09. 2019
8
008
sk/mad
Výučný list (stredné odborné vzdelanie)
9
093
sk
Absolventský diplom
10
367
sk
Absolventský diplom pre konzervatórium
11
054
sk
Denník evidencie odborného výcviku
12
069
sk
Denník výchovnej skupiny
13
078
sk
Denný záznam školského internátu
14
368
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre konzervatórium
15
012
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú odbornú školu
16
366
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
17
013
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
013
nem
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
18
238
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej pomaturitnej skúške
19
096
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
20
443
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
21
043
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
043
sk/mad
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
22
259
sk
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/mad
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/rsn
Evidencia dochádzky detí materskej školy
23
341
sk
Katalógový list žiaka - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
24
025
sk
Katalógový list žiaka konzervatória
25
048
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
048
sk/mad
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
048
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
048
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
26
023
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
023
sk/mad
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
023
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
023
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
27
030
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
28
027
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
29
026
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
30
015
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
31
022
sk
Katalógový list žiaka strednej školy
022
sk/mad
Katalógový list žiaka strednej školy
32
522
sk
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
522
sk/mad
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
33
022
sk/ukr
Katalógový list žiaka strednej školy
34
024
sk
Katalógový list žiaka tanečného konzervatória
35
428
sk
Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole
36
047
sk
Osobný spis dieťaťa alebo žiaka
37
045
sk
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/rsn
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/mad
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/ukr
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
38
072
sk
Osobný spis dieťaťa v poradenskom zariadení
39
090
sk
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
090
sk/mad
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
40
502
sk
Oznámenie skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole
41
397
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
397
sk/mad
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
42
370
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka - úroveň C1
43
396
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
396
sk/mad
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
44
506
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (bilingválne slovensko-francúzske štúdium)
45
300
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný špecialista“ („DiS.“)
46
301
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný umelec“ („DiS.art“)
47
377
sk
Pozvánka na písomnú časť
48
371
sk
Pozvánka na ústnu časť
49
067
sk
Prehľad prázdninovej činnosti
50
053
sk
Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v základnej škole, špeciálnej základnej škole v zdravotníckom zariadení
51
372
sk
Prihláška na štátnu jazykovú skúšku
52
056
sk
Prihláška na štúdium na strednej škole
53
416
sk
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
416
sk
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
54
031
sk
Príloha katalógového listu žiaka
55
604
sk
Príloha katalógového listu žiaka
56
031
sk/mad
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka
57
017
sk
Protokol o absolutóriu (konzervatóriá)
58
037
sk
Protokol o absolutóriu (obal na protokoly žiakov)
59
019
sk
Protokol o absolutóriu (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)
60
018
sk
Protokol o absolutóriu (škola úžitkového výtvarníctva)
61
401
sk
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
62
016
sk
Protokol o komisionálnej skúške
016
sk/mad
Protokol o komisionálnej skúške
63
021
sk
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
021
sk/mad
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
64
306
sk
Protokol o maturitnej skúške
65
406
sk
Protokol o maturitnej skúške
66
551
sk
Protokol o maturitnej skúške
67
005
sk
Protokol o maturitnej skúške
005
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške
005
sk/mad
Protokol o maturitnej skúške
68
306
ang
Protokol o maturitnej skúške
306
nem
Protokol o maturitnej skúške
69
406
ang
Protokol o maturitnej skúške
406
fra
Protokol o maturitnej skúške
406
nem
Protokol o maturitnej skúške
406
rus
Protokol o maturitnej skúške
406
spa
Protokol o maturitnej skúške
406
tal
Protokol o maturitnej skúške
70
411
bul
Protokol o maturitnej skúške
71
551
fra
Protokol o maturitnej skúške
72
032
sk
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
032
sk/mad
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
032
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
73
307
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
74
407
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
75
552
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
76
006
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
006
sk/ukr
Protokol o opravnej maturitnej skúške
006
sk/mad
Protokol o opravnej maturitnej skúške
77
307
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
307
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
78
407
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
rus
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
spa
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
tal
Protokol o opravnej maturitnej skúške
79
412
bul
Protokol o opravnej maturitnej skúške
80
552
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
81
036
sk
Protokol o písomnej štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
82
057
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške - obal (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
83
035
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
84
033
sk
Protokol o výsledku skúšky (konzervatóriá)
85
376
sk
Protokol o výsledku skúšok žiakov pre základnú umeleckú školu
86
220
sk
Protokol o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie a jednoročné skrátené štúdium)
87
034
sk
Protokol o záverečnej skúške (obal na protokoly žiakov)
88
020
sk
Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium)
89
447
sk
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
447
sk/mad
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
90
442
sk
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
91
415
sk
Rozvrh hodín pre ZUŠ
92
046
sk
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
046
sk/rsn
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
93
061
sk/mad
Triedna kniha pre 10. ročník špeciálnej základnej školy - variant B
94
100
sk
Triedna kniha pre 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
100
sk/mad
Triedna kniha pre 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
95
049
sk
Triedna kniha pre centrum voľného času
049
sk/mad
Triedna kniha pre centrum voľného času
96
421
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
97
422
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
98
082
sk
Triedna kniha pre jazykovú školu
99
058
sk
Triedna kniha pre konzervatóriá (hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie)
100
041
sk
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/mad
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/rsn
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/ukr
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
101
052
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/mad
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/ukr
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/rsn
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
102
044
sk
Triedna kniha pre nultý ročník
044
sk/mad
Triedna kniha pre nultý ročník
103
059
sk
Triedna kniha pre praktickú školu
104
068
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
105
101
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/mad
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
106
161
sk/mad
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy – variant B
107
077
sk
Triedna kniha pre skupinové vyučovanie v základnej umeleckej škole
108
467
sk
Triedna kniha pre stredné školy
109
065
sk
Triedna kniha pre stredné školy
110
083
sk
Triedna kniha pre stredné školy
083
sk/mad
Triedna kniha pre stredné školy
111
065
sk/mad
Triedna kniha pre stredné školy
112
073
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A
073
sk/mad
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A
113
274
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre prípravný až 9. ročník
114
060
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici
115
070
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení
116
079
sk
Triedna kniha pre žiakov s individuálnym vyučovaním v základnej umeleckej škole
117
042
sk
Triedna kniha v školskom klube detí
042
sk/rsn
Triedna kniha v školskom klube detí
118
055
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
119
350
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
120
345
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
121
350
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
350
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
122
055
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
055
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
123
345
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
345
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
124
055
sk/rsn
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
125
345
sk/rsn
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
126
350
sk/rsn
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
127
051
sk
Triedny výkaz pre nultý ročník
051
sk/mad
Triedny výkaz pre nultý ročník
128
088
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu
129
204
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu - hodnotenie slovným komentárom
130
091
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
131
094
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
132
349
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
133
091
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
091
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
091
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
134
349
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
135
094
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
094
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
094
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
136
349
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie, platný do 08. 09. 2019
137
071
sk
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/mad
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/ukr
Triedny výkaz pre stredné školy
138
089
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
089
sk/mad
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
139
201
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - hodnotenie slovným komentárom
140
086
sk
Triedny výkaz pre základnú školu pre žiakov s autizmom
141
427
sk
Učebný list žiaka
142
404
sk
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
143
040
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (pre konzervatóriá a tanečné konzervatóriá)
144
010
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (SOŠ)
010
sk/mad
Vysvedčenie o absolventskej skúške (SOŠ)
145
039
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (škola úžitkového výtvarníctva)
146
239
sk
Vysvedčenie o absolvovaní vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania (SOŠ)
147
001
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (odborná zložka maturitnej skúšky)
148
099
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (pomaturitné kvalifikačné štúdium)
149
369
sk
Vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške (pomaturitné štúdium inovačné/zdokonaľovacie)
150
011
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
151
700
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
700
sk/mad
Vysvedčenie o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
152
007
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
007
sk/mad
Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
153
102
sk
Vysvedčenie pre 1.-3. ročník základnej školy
102
sk/mad
Vysvedčenie pre 1.-3. ročník základnej školy
102
sk/nem
Vysvedčenie pre 1.-3. ročník základnej školy
102
sk/rsn
Vysvedčenie pre 1.-3. ročník základnej školy
102
sk/ukr
Vysvedčenie pre 1.-3. ročník základnej školy
154
106
sk
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy
106
sk/mad
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy
106
sk/nem
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy
106
sk/rsn
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy
106
sk/ukr
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy
155
512
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
156
514
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
157
450
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
158
451
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
159
452
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
160
453
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
161
454
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
162
455
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
163
457
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
164
458
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
165
459
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
166
460
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
167
456
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
168
111
uni/sk
Vysvedčenie pre konzervatórium
169
499
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP
170
122
sk
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy
171
222
sk
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy (EQF 2)
172
461
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
173
462
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
174
463
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
175
464
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
176
142
uni/sk
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy
177
800
sk
Výučný list (nižšie stredné odborné vzdelanie)
800
sk/mad
Výučný list (nižšie stredné odborné vzdelanie)
178
008
sk
Výučný list (stredné odborné vzdelanie)
179
038
sk
Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy)
038
sk/mad
Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy)
180
373
sk
Zápisnica o vykonaní skúšky na získanie osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka
181
374
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšo bnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – celkové hodnotenie
182
375
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – písomná časť
183
050
sk
Záznamy o práci v záujmovom útvare