Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov

Filter
#
ID
Jazyk
Názov
Náhľad/Prevziať
1
061
sk
Triedna kniha pre 10. ročník špeciálnej základnej školy - variant B
2
161
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy – variant B
3
171
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
4
344
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
5
068
sk/maď
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
068
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
068
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
6
042
sk/maď
Triedna kniha v školskom klube detí
7
349
sk/maď
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie, platný od 09. 09. 2019
8
008
sk/maď
Výučný list (stredné odborné vzdelanie)
9
093
sk
Absolventský diplom
093
sk/maď
Absolventský diplom
10
367
sk
Absolventský diplom pre konzervatórium
11
054
sk
Denník evidencie odborného výcviku
12
069
sk
Denník výchovnej skupiny
13
078
sk
Denný záznam školského internátu
14
368
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre konzervatórium
15
012
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú odbornú školu
012
sk/maď
Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú odbornú školu
16
004
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
17
418
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
18
004
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
fra
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
nem
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
rus
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
spa
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
tal
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
19
410
bul
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
20
418
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
21
366
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
366
sk/maď
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
22
013
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
013
nem
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
23
004
sk/maď
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
24
238
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej pomaturitnej skúške
25
096
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
26
443
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
443
sk/maď
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
27
043
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
043
sk/maď
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
28
259
sk
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/maď
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/rsn
Evidencia dochádzky detí materskej školy
29
341
sk
Katalógový list žiaka
30
030
sk
Katalógový list žiaka
31
027
sk
Katalógový list žiaka
32
026
sk
Katalógový list žiaka
33
341
sk
Katalógový list žiaka - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
34
025
sk
Katalógový list žiaka konzervatória
35
048
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
048
sk/maď
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
048
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
048
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
36
023
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
023
sk/maď
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
023
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
023
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
37
030
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
38
027
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
39
026
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
40
015
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
41
022
sk
Katalógový list žiaka strednej školy
022
sk/maď
Katalógový list žiaka strednej školy
42
522
sk
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
522
sk/maď
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
43
022
sk/ukr
Katalógový list žiaka strednej školy
44
024
sk
Katalógový list žiaka tanečného konzervatória
45
428
sk
Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole
46
047
sk
Osobný spis dieťaťa alebo žiaka
47
045
sk
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/rsn
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/maď
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/ukr
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
48
072
sk
Osobný spis dieťaťa v poradenskom zariadení
49
090
sk
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
090
sk/maď
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
50
234
sk
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
234
sk/ukr
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
234
sk/rsn
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
234
sk/maď
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
234
ang
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
234
fra
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
234
nem
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
234
bul
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
51
342
sk
Osvedčenie o zaškolení (súčasť výročného vysvedčenia)
52
343
sk
Osvedčenie o zaučení (súčasť výročného vysvedčenia)
53
364
sk
Osvedčenie pre jazykové školy
54
365
sk
Osvedčenie pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky
55
502
sk
Oznámenie skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole
56
397
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
397
sk/maď
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
57
370
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka - úroveň C1
58
396
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
396
sk/maď
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
59
506
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (bilingválne slovensko-francúzske štúdium)
60
398
sk/maď
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry
61
300
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný špecialista“ („DiS.“)
62
301
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný umelec“ („DiS.art“)
63
377
sk
Pozvánka na písomnú časť
64
371
sk
Pozvánka na ústnu časť
65
067
sk
Prehľad prázdninovej činnosti
66
053
sk
Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v základnej škole, špeciálnej základnej škole v zdravotníckom zariadení
67
372
sk
Prihláška na štátnu jazykovú skúšku
68
056
sk
Prihláška na štúdium na strednej škole
69
416
sk
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
416
sk
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
416
sk
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
70
031
sk
Príloha katalógového listu žiaka
71
604
sk
Príloha katalógového listu žiaka
72
031
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka
73
376
sk
PROTOKOL
74
017
sk
Protokol o absolutóriu (konzervatóriá)
75
037
sk
Protokol o absolutóriu (obal na protokoly žiakov)
037
sk/maď
Protokol o absolutóriu (obal na protokoly žiakov)
76
019
sk
Protokol o absolutóriu (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)
019
sk/maď
Protokol o absolutóriu (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)
77
018
sk
Protokol o absolutóriu (škola úžitkového výtvarníctva)
78
401
sk
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
401
sk/maď
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
79
016
sk
Protokol o komisionálnej skúške
016
sk/maď
Protokol o komisionálnej skúške
80
021
sk
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
021
sk/maď
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
81
306
sk
Protokol o maturitnej skúške
82
406
sk
Protokol o maturitnej skúške
83
551
sk
Protokol o maturitnej skúške
84
005
sk
Protokol o maturitnej skúške
005
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške
005
sk/maď
Protokol o maturitnej skúške
85
306
ang
Protokol o maturitnej skúške
306
nem
Protokol o maturitnej skúške
86
406
ang
Protokol o maturitnej skúške
406
fra
Protokol o maturitnej skúške
406
nem
Protokol o maturitnej skúške
406
rus
Protokol o maturitnej skúške
406
spa
Protokol o maturitnej skúške
406
tal
Protokol o maturitnej skúške
87
411
bul
Protokol o maturitnej skúške
88
551
fra
Protokol o maturitnej skúške
89
032
sk
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
032
sk/maď
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
032
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
90
307
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
91
407
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
92
552
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
93
006
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
006
sk/ukr
Protokol o opravnej maturitnej skúške
006
sk/maď
Protokol o opravnej maturitnej skúške
94
307
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
307
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
95
407
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
rus
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
spa
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
tal
Protokol o opravnej maturitnej skúške
96
412
bul
Protokol o opravnej maturitnej skúške
97
552
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
98
036
sk
Protokol o písomnej štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
99
057
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške - obal (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
100
035
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
101
033
sk
Protokol o výsledku skúšky (konzervatóriá)
102
376
sk
Protokol o výsledku skúšok žiakov pre základnú umeleckú školu
103
220
sk
Protokol o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie a jednoročné skrátené štúdium)
104
034
sk
Protokol o záverečnej skúške (obal na protokoly žiakov)
105
020
sk
Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium)
106
447
sk
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
447
sk/maď
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
107
442
sk
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
442
sk/maď
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
108
415
sk
Rozvrh hodín pre ZUŠ
109
046
sk
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
046
sk/rsn
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
110
077
sk
TRIEDNA KNIHA
111
061
sk/maď
Triedna kniha pre 10. ročník špeciálnej základnej školy - variant B
112
100
sk
Triedna kniha pre 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
100
sk/maď
Triedna kniha pre 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
113
049
sk
Triedna kniha pre centrum voľného času
049
sk/maď
Triedna kniha pre centrum voľného času
114
421
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
115
422
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
116
082
sk
Triedna kniha pre jazykovú školu
117
058
sk
Triedna kniha pre konzervatóriá (hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie)
118
041
sk
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/maď
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/rsn
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/ukr
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
119
052
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/maď
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/ukr
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/rsn
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
120
044
sk
Triedna kniha pre nultý ročník
044
sk/maď
Triedna kniha pre nultý ročník
121
059
sk
Triedna kniha pre praktickú školu
122
068
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
123
101
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/maď
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
124
161
sk/maď
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy – variant B
125
077
sk
Triedna kniha pre skupinové vyučovanie v základnej umeleckej škole
126
467
sk
Triedna kniha pre stredné školy
127
065
sk
Triedna kniha pre stredné školy
128
083
sk
Triedna kniha pre stredné školy
083
sk/maď
Triedna kniha pre stredné školy
129
065
sk/maď
Triedna kniha pre stredné školy
130
073
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A
073
sk/maď
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A
131
274
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre prípravný až 9. ročník
132
060
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici
133
070
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení
134
079
sk
Triedna kniha pre žiakov s individuálnym vyučovaním v základnej umeleckej škole
135
042
sk
Triedna kniha v školskom klube detí
042
sk/rsn
Triedna kniha v školskom klube detí
136
055
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
137
350
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
138
345
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
139
350
sk/maď
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
350
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
140
055
sk/maď
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
055
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
141
345
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
345
sk/maď
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
142
055
sk/rsn
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
143
345
sk/rsn
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
144
350
sk/rsn
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
145
051
sk
Triedny výkaz pre nultý ročník
051
sk/maď
Triedny výkaz pre nultý ročník
146
088
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu
147
204
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu - hodnotenie slovným komentárom
148
091
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
149
094
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
150
349
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
151
091
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
091
sk/maď
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
091
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
152
349
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
153
094
sk/maď
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
094
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
094
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
154
344
sk/maď
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
344
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
155
349
sk/maď
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie, platný do 08. 09. 2019
156
071
sk
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/maď
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/ukr
Triedny výkaz pre stredné školy
157
089
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
089
sk/maď
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
158
201
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - hodnotenie slovným komentárom
159
086
sk
Triedny výkaz pre základnú školu pre žiakov s autizmom
160
427
sk
Učebný list žiaka
161
404
sk
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
404
sk/maď
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
162
347
uni/sk
Vysvedčenie
163
346
sk
Vysvedčenie
164
127
sk
Vysvedčenie
165
130
sk
Vysvedčenie
166
129
sk
Vysvedčenie
167
128
sk
Vysvedčenie
168
040
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (pre konzervatóriá a tanečné konzervatóriá)
169
010
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (SOŠ)
010
sk/maď
Vysvedčenie o absolventskej skúške (SOŠ)
170
039
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (škola úžitkového výtvarníctva)
171
239
sk
Vysvedčenie o absolvovaní vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania (SOŠ)
172
305
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
173
003
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
174
405
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
175
409
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
176
550
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
177
003
sk/maď
Vysvedčenie o maturitnej skúške
003
sk/ukr
Vysvedčenie o maturitnej skúške
003
sk/nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
178
305
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške
305
nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
179
405
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
fra
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
rus
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
spa
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
tal
Vysvedčenie o maturitnej skúške
180
409
bul
Vysvedčenie o maturitnej skúške
181
550
fra
Vysvedčenie o maturitnej skúške
182
001
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (odborná zložka maturitnej skúšky)
183
099
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (pomaturitné kvalifikačné štúdium)
099
sk/maď
Vysvedčenie o maturitnej skúške (pomaturitné kvalifikačné štúdium)
184
408
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške / GCE
408
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške / GCE
185
363
sk
Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
186
369
sk
Vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške (pomaturitné štúdium inovačné/zdokonaľovacie)
369
sk/maď
Vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške (pomaturitné štúdium inovačné/zdokonaľovacie)
187
098
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške
188
011
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
189
700
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
700
sk/maď
Vysvedčenie o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
190
007
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
007
sk/maď
Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
191
102
sk
Vysvedčenie pre 1.-3. ročník základnej školy
102
sk/maď
Vysvedčenie pre 1.-3. ročník základnej školy
102
sk/nem
Vysvedčenie pre 1.-3. ročník základnej školy
102
sk/rsn
Vysvedčenie pre 1.-3. ročník základnej školy
102
sk/ukr
Vysvedčenie pre 1.-3. ročník základnej školy
192
190
uni/sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
190
sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
190
sk/maď
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
190
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
193
188
sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
194
381
sk/maď
Vysvedčenie pre 1. až 8. ročník špeciálnej základnej školy A variant
381
sk
Vysvedčenie pre 1. až 8. ročník špeciálnej základnej školy A variant
195
483
sk
Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant
483
sk/maď
Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant
196
476
sk
Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant
476
sk/maď
Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant
197
141
uni/sk
Vysvedčenie pre 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
198
510
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
510
uni/sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
199
509
uni/sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
509
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
509
sk/maď
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
509
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
509
sk/nem
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
509
uni/sk/nem
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
509
sk/rsn
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
509
uni/sk/rsn
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
509
sk/ukr
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
509
uni/sk/ukr
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
200
510
sk/maď
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
510
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
510
sk/nem
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
510
uni/sk/nem
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
510
sk/rsn
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
510
uni/sk/rsn
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
510
sk/ukr
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
510
uni/sk/ukr
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
201
157
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 4. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
202
159
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 4. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
203
193
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
193
uni/sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
204
196
uni/sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
196
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
205
602
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
206
603
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
207
106
sk
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy
106
sk/maď
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy
106
sk/nem
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy
106
sk/rsn
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy
106
sk/ukr
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy
208
156
sk
Vysvedčenie pre 5. až 8. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 5. až 8. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
209
189
sk
Vysvedčenie pre 5. až 8. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
210
479
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant
479
sk/maď
Vysvedčenie pre 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant
211
512
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
212
514
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
213
512
sk/maď
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
512
sk/nem
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
512
sk/rsn
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
512
sk/ukr
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
214
514
sk/maď
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
514
sk/nem
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
514
sk/rsn
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
514
sk/ukr
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
215
433
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
433
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
433
sk/maď
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
433
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
216
181
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
217
182
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
218
181
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
219
182
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
220
166
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
166
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
221
167
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
167
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
222
168
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre EISB
223
268
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre EISB
224
468
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre EISB
225
565
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre EISB / IBMYP
226
165
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre EISB / IBMYP
227
140
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium
140
sk
Vysvedčenie pre gymnázium
140
sk/maď
Vysvedčenie pre gymnázium
140
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre gymnázium
140
sk/ukr
Vysvedčenie pre gymnázium
140
uni/sk/ukr
Vysvedčenie pre gymnázium
228
242
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-čínske)
229
252
uni/cin
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-čínske) v čínskom jazyku
230
244
spa
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazyku
244
uni/spa
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazyku
231
245
sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-francúzske)
245
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-francúzske)
232
243
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske)
243
sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske)
233
417
nem
Vysvedčenie pre gymnázium v nemeckom jazyku
234
192
uni/sk
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
235
206
uni/sk
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
236
192
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
237
450
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
238
451
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
239
452
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
240
453
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
241
454
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
242
455
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
243
457
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
244
458
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
245
459
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
246
460
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
247
456
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
248
111
uni/sk
Vysvedčenie pre konzervatórium
249
108
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program / GCE
250
231
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program / IBDP
251
321
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program / IBDP
252
230
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program / IGCSE
253
501
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBDP
254
499
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP
255
498
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP v anglickom jazyku
256
500
sk
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP v slovenskom jazyku
257
110
uni/sk
Vysvedčenie pre nultý ročník základnej školy
110
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre nultý ročník základnej školy
258
136
uni/sk
Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník odborného učilišťa
136
sk
Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník odborného učilišťa
259
095
sk
Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
260
441
sk/maď
Vysvedčenie pre prípravný až 8. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
441
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre prípravný až 8. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
441
uni/sk
Vysvedčenie pre prípravný až 8. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
441
sk
Vysvedčenie pre prípravný až 8. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
261
508
sk
Vysvedčenie pre prípravný ročník základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím
262
155
sk
Vysvedčenie pre prípravný, 1. až 3. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 1. až 3. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
263
383
sk
Vysvedčenie pre prípravný, 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy C variant
383
sk/maď
Vysvedčenie pre prípravný, 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy C variant
264
382
sk
Vysvedčenie pre prípravný, 1.až 9. ročník špeciálnej základnej školy B variant a pre prípravný ročník špeciálnej základnej školy A variant
382
sk/maď
Vysvedčenie pre prípravný, 1.až 9. ročník špeciálnej základnej školy B variant a pre prípravný ročník špeciálnej základnej školy A variant
265
439
sk/fra
Vysvedčenie pre SG francúzsko-slovenské, s medzinárodným programom
266
438
sk
Vysvedčenie pre SG nemecko-slovenské, s medzinárodným programom
267
448
sk
Vysvedčenie pre SG nemecko-slovenské, s medzinárodným programom
268
449
sk
Vysvedčenie pre SG nemecko-slovenské, s medzinárodným programom
269
104
sk/fra
Vysvedčenie pre SZŠ francúzsko-slovenskú, s medzinárodným programom, 1. - 3. ročník
270
254
sk/fra
Vysvedčenie pre SZŠ francúzsko-slovenskú, s medzinárodným programom, 4. ročník
271
264
sk/fra
Vysvedčenie pre SZŠ francúzsko-slovenskú, s medzinárodným programom, 4. ročník
272
105
sk/fra
Vysvedčenie pre SZŠ francúzsko-slovenskú, s medzinárodným programom, 5. - 8. ročník
273
255
sk/fra
Vysvedčenie pre SZŠ francúzsko-slovenskú, s medzinárodným programom, 9. ročník
274
265
sk/fra
Vysvedčenie pre SZŠ francúzsko-slovenskú, s medzinárodným programom, 9. ročník
275
435
sk
Vysvedčenie pre SZŠ nemecko-slovenskú, s medzinárodným programom
276
437
sk
Vysvedčenie pre SZŠ nemecko-slovenskú, s medzinárodným programom
277
469
sk
Vysvedčenie pre SZŠ nemecko-slovenskú, s medzinárodným programom
278
444
sk
Vysvedčenie pre SZŠ nemecko-slovenskú, s medzinárodným programom, 1. ročník - slovné hodnotenie
279
497
uni/sk
Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu
280
503
uni/sk
Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu
281
122
sk
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy
282
222
sk
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy (EQF 2)
283
461
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
284
462
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
285
463
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
286
464
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
287
142
uni/sk
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy
142
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy
288
127
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu
289
800
sk
Výučný list (nižšie stredné odborné vzdelanie)
800
sk/maď
Výučný list (nižšie stredné odborné vzdelanie)
290
008
sk
Výučný list (stredné odborné vzdelanie)
291
038
sk
Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy)
038
sk/maď
Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy)
292
009
sk
Výučný list (učebný odbor odborného učilišťa)
293
373
sk
Zápisnica o vykonaní skúšky na získanie osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka
294
374
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšo bnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – celkové hodnotenie
295
375
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – písomná časť
296
133
sk
Záverečné vysvedčenie
297
134
sk
Záverečné vysvedčenie
298
348
uni/sk
Záverečné vysvedčenie
299
352
sk
Záverečné vysvedčenie
300
131
sk
Záverečné vysvedčenie
301
132
sk
Záverečné vysvedčenie
302
240
sk
Záverečné vysvedčenie pre praktickú školu
240
sk/maď
Záverečné vysvedčenie pre praktickú školu
303
050
sk
Záznamy o práci v záujmovom útvare