Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov

Filter
#
ID
Jazyk
Názov
Náhľad/Prevziať
1
054
sk
Denník evidencie odborného výcviku
2
069
sk
Denník výchovnej skupiny
3
078
sk
Denný záznam školského internátu
4
259
sk/mad
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/rsn
Evidencia dochádzky detí materskej školy
5
022
sk/mad
Katalógový list žiaka
022
sk/ukr
Katalógový list žiaka
6
025
sk
Katalógový list žiaka konzervatória
7
028
sk/mad
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
8
048
sk/mad
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
048
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
9
028
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
10
048
sk/mad
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
11
028
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
028
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
12
048
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
13
023
sk/mad
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
14
029
sk/mad
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
15
023
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
023
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
16
029
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
029
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
17
023
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
18
029
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
19
030
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
20
027
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
21
341
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
22
026
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
23
015
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
24
022
sk
Katalógový list žiaka strednej školy
25
024
sk
Katalógový list žiaka tanečného konzervatória
26
047
sk
Osobný spis dieťaťa alebo žiaka
27
045
sk/mad
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/rsn
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/ukr
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
28
072
sk
Osobný spis dieťaťa v poradenskom zariadení
29
090
sk/mad
osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
090
sk
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
30
056
sk
Prihláška na štúdium v strednej škole a pokyny na vyplňovanie formuláru
31
031
sk/mad
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk
Príloha katalógového listu žiaka
32
402
sk
Protokol o absolutóriu - vložka do protokolu o absolutóriu pre stredné zdravotnícke školy
33
017
sk
Protokol o absolutóriu (konzervatóriá)
34
037
sk
Protokol o absolutóriu (obal na protokoly žiakov)
35
019
sk
Protokol o absolutóriu (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)
36
018
sk
Protokol o absolutóriu (škola úžitkového výtvarníctva)
37
401
sk/mad
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti
38
016
sk
Protokol o komisionálnej skúške
016
sk/mad
Protokol o komisionálnej skúške vykonanej podľa príslušných ustanovení platných školských predpisov
39
021
sk
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
021
sk/mad
Protokol o komisonálnom preskúšaní maturitnej skúšky
40
005
sk/mad
Protokol o maturitnej skúške
41
032
sk/mad
Protokol o maturitnej skúške
42
005
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške
43
032
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške
44
306
ang
Protokol o maturitnej skúške
45
406
tal
Protokol o maturitnej skúške
406
ang
Protokol o maturitnej skúške
406
spa
Protokol o maturitnej skúške
406
nem
Protokol o maturitnej skúške
46
306
nem
Protokol o maturitnej skúške
47
406
fra
Protokol o maturitnej skúške
48
411
bul
Protokol o maturitnej skúške
49
406
rus
Protokol o maturitnej skúške
50
032
sk/mad
Protokol o maturitnej skúške
51
005
sk
Protokol o maturitnej skúške
52
306
sk
Protokol o maturitnej skúške
53
406
sk
Protokol o maturitnej skúške
54
032
sk
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly)
55
006
sk/ukr
Protokol o opravnej maturitnej skúške
006
sk/mad
Protokol o opravnej maturitnej skúške
56
307
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
307
uni/nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
57
412
bul
Protokol o opravnej maturitnej skúške
58
407
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
spa
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
tal
Protokol o opravnej maturitnej skúške
59
006
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
60
307
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
61
407
rus
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
62
036
sk
Protokol o písomnej štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
63
057
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške - obal (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
64
035
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
65
033
sk
Protokol o výsledku skúšky (konzervatóriá)
66
376
sk
Protokol o výsledku skúšok žiakov pre základnú umeleckú školu
67
020
sk
Protokol o záverečnej skúške
68
034
sk
Protokol o záverečnej skúške (obal na protokoly žiakov)
69
446
sk/mad
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
446
sk
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
70
447
sk
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
447
sk/mad
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
71
442
sk/mad
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
442
sk
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
72
415
sk
Rozvrh hodín pre základnú umeleckú školu
73
049
sk/mad
Triedna kniha pre centrum voľného času
049
sk
Triedna kniha pre centrum voľného času
74
422
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
75
421
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
76
082
sk
Triedna kniha pre jazykovú školu
77
058
sk
Triedna kniha pre konzervatóriá (hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie)
78
041
sk/mad
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/ukr
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/rsn
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
79
075
sk/mad
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
80
052
sk/mad
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/ukr
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
81
075
sk/ukr
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
82
052
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
83
075
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
84
044
sk/mad
Triedna kniha pre nultý ročník
044
sk
Triedna kniha pre nultý ročník
85
059
sk
Triedna kniha pre praktickú školu
86
068
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
068
sk/mad
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
87
101
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/mad
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
88
068
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
89
101
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
90
068
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
91
100
sk/mad
triedna kniha pre prípravný až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podla IVP
100
sk
Triedna kniha pre prípravný až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
92
077
sk
Triedna kniha pre skupinové vyučovanie v základnej umeleckej škole
93
065
sk/mad
Triedna kniha pre stredné školy
065
sk/mad
Triedna kniha pre stredné školy
94
083
sk/mad
Triedna kniha pre stredné školy
95
467
sk
Triedna kniha pre stredné školy
96
065
sk
Triedna kniha pre stredné školy
97
083
sk
Triedna kniha pre stredné školy
98
081
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu 8. a 9. ročník, variant A
99
061
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 4. ročník - variant A a pre 4. a 8. azž 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant B
061
sk/mad
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 4. ročník - variant A a pre 4. a 8. až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant B
100
073
sk/mad
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. ročník, A variant
073
sk/mad
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. ročník, A variant
073
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. ročník, variant A
101
161
sk/mad
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre prípravný až 2. a 5. a 6. ročník - variant A a pre prípravný až 2. a 5. a 6. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant B
161
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre prípravný až 3. a 5. a 6. ročník - variant A a preprípravný až 3. a 5. až 7. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant B
102
074
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre 4., 8. a 9. ročník
103
274
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre prípravný, 1., 2., 3., 5., 6. a 7. ročník
104
060
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici
105
070
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení
106
079
sk
Triedna kniha pre žiakov s individuálnym vyučovaním v základnej umeleckej škole
107
081
sk/mad
Triedna kniha prešpeciálnu základnú školu 8. a 9. ročník, variant A
108
042
sk/mad
Triedna kniha v školskom klube detí
042
sk
Triedna kniha v školskom klube detí
109
055
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
110
076
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
111
345
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
112
350
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
350
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
113
345
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
114
055
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
115
076
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
116
345
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
117
350
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
118
055
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
119
076
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
120
051
sk/mad
Triedny výkaz pre nultý ročník
051
sk
Triedny výkaz pre nultý ročník
121
088
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu
122
204
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu - hodnotenie slovným komentárom
123
091
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
124
094
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
125
344
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
126
349
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
127
094
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
128
344
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
129
349
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
130
091
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
091
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
131
094
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
132
344
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
133
349
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
134
091
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
135
094
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
136
071
sk/ukr
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/mad
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk
Triedny výkaz pre stredné školy
137
089
sk/mad
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
089
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
138
201
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - hodnotenie slovným komentárom
139
086
sk
Triedny výkaz pre základnú školu pre žiakov s autizmom
140
404
sk/mad
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky