Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov

Filter
#
ID
Jazyk
Názov
Náhľad/Prevziať
1
209
sk
Katalógový list žiaka pre úvodný ročník
2
136
sk
136 Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník odborného učilišťa
136
sk/maď
136 Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník odborného učilišťa
3
406
rus
406rus Protokol o maturitnej skúške
4
093
sk
Absolventský diplom
093
sk/maď
Absolventský diplom
5
367
sk
Absolventský diplom pre konzervatórium
6
505
sk
Absolventský diplom pre ostatné vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole
7
535
sk
Absolventský diplom pre strednú zdravotnícku školu
535
sk/maď
Absolventský diplom pre strednú zdravotnícku školu
8
379
sk
Absolventský diplom pre školu umeleckého priemyslu – 2-ročný vzdelávací program
9
380
sk
Absolventský diplom pre školu umeleckého priemyslu – 3-ročný vzdelávací program
10
054
sk
Denník evidencie odborného výcviku
11
069
sk
Denník výchovnej skupiny
12
078
sk
Denný záznam školského internátu
13
368
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre konzervatórium
14
012
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú odbornú školu
012
sk/maď
Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú odbornú školu
15
236
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú zdravotnícku školu
16
148
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre školu umeleckého priemyslu
17
004
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
sk/maď
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
nem
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
fra
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
tal
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
spa
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
rus
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
cin
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
18
410
bul
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
19
013
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
013
nem
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
20
366
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške pre strednú odbornú školu
366
sk/maď
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške pre strednú odbornú školu
21
403
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške pre strednú zdravotnícku školu
403
sk/maď
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške pre strednú zdravotnícku školu
22
096
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
23
443
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
443
sk/maď
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
24
043
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
043
sk/maď
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
25
025
sk
Katalógový list žiaka konzervatória
26
356
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (jednoročný)
356
sk/maď
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (jednoročný)
356
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (jednoročný)
356
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (jednoročný)
27
048
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (viacročný)
048
sk/maď
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (viacročný)
048
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (viacročný)
048
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (viacročný)
28
355
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (jednoročný)
355
sk/maď
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (jednoročný)
355
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (jednoročný)
355
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (jednoročný)
29
023
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (viacročný)
023
sk/maď
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (viacročný)
023
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (viacročný)
023
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (viacročný)
30
209
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre úvodný ročník
209
sk/nem
Katalógový list žiaka pre úvodný ročník
209
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre úvodný ročník
209
sk/maď
Katalógový list žiaka pre úvodný ročník
31
022
sk
Katalógový list žiaka strednej školy
022
sk/ukr
Katalógový list žiaka strednej školy
022
sk/maď
Katalógový list žiaka strednej školy
32
522
sk
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
522
sk/maď
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
522
sk/ukr
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
33
169
sk
Katalógový list žiaka školy umeleckého priemyslu
34
024
sk
Katalógový list žiaka tanečného konzervatória
35
202
sk
Katalógový list žiaka ZUŠ – Hudobný odbor (1.stupeň)
36
203
sk
Katalógový list žiaka ZUŠ – Hudobný odbor (2.stupeň_ŠPD)
37
194
sk
Katalógový list žiaka ZUŠ – Literárno-dramatický odbor (1.stupeň)
38
195
sk
Katalógový list žiaka ZUŠ – Literárno-dramatický odbor (2.stupeň_ŠPD)
39
185
sk
Katalógový list žiaka ZUŠ – Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby (1.stupeň)
40
186
sk
Katalógový list žiaka ZUŠ – Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby (2.stupeň_ŠPD)
41
183
sk
Katalógový list žiaka ZUŠ – Tanečný odbor (1.stupeň)
42
184
sk
Katalógový list žiaka ZUŠ – Tanečný odbor (2.stupeň_ŠPD)
43
178
sk
Katalógový list žiaka ZUŠ – Výtvarný odbor (1.stupeň)
44
179
sk
Katalógový list žiaka ZUŠ – Výtvarný odbor (2.stupeň_ŠPD)
45
047
sk
Osobný spis dieťaťa alebo žiaka
46
045
sk
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/maď
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/rsn
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/ukr
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
47
090
sk
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
090
sk/maď
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
48
342
sk
Osvedčenie o zaškolení (súčasť výročného vysvedčenia)
342
sk/maď
Osvedčenie o zaškolení (súčasť výročného vysvedčenia)
49
343
sk
Osvedčenie o zaučení (súčasť výročného vysvedčenia)
50
234
sk
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
234
sk/maď
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
234
sk/bul
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
234
sk/rsn
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
234
sk/ukr
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
234
sk/nem
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
234
ang
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
234
bul
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
234
fra
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
234
nem
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania
234
sk/ang
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania pre medzinárodný program QSI
51
364
sk
Osvedčenie pre jazykové školy
52
365
sk
Osvedčenie pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky
53
502
sk
Oznámenie skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole
54
397
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
397
sk/maď
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
55
370
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka - úroveň C1
56
396
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
396
sk/maď
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
57
506
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (bilingválne slovensko-francúzske štúdium)
58
398
sk/maď
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry
59
300
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný špecialista“ (v skratke „DiS.“)
60
301
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný umelec“ (v skratke „DiS.art“)
61
377
sk
Pozvánka na písomnú časť
62
371
sk
Pozvánka na ústnu časť
63
067
sk
Prehľad prázdninovej činnosti
64
053
sk
Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v základnej škole, špeciálnej základnej škole v zdravotníckom zariadení
65
173
sk
Prihláška do programu vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania
173
sk/maď
Prihláška do programu vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania
66
372
sk
Prihláška na štátnu jazykovú skúšku
67
416
sk
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
68
056
sk
Prihláška na vzdelávanie na strednej škole
69
014
sk
Prihláška na vzdelávanie v základnej škole
014
sk/maď
Prihláška na vzdelávanie v základnej škole
014
sk/nem
Prihláška na vzdelávanie v základnej škole
014
sk/rsn
Prihláška na vzdelávanie v základnej škole
014
sk/ukr
Prihláška na vzdelávanie v základnej škole
70
180
sk
Príloha k vysvedčeniu pre študijné odbory strednej školy - kombinované hodnotenie
71
197
sk
Príloha k vysvedčeniu pre základnú školu - slovné hodnotenie a kombinované hodnotenie
197
sk/maď
Príloha k vysvedčeniu pre základnú školu - slovné hodnotenie a kombinované hodnotenie
197
sk/nem
Príloha k vysvedčeniu pre základnú školu - slovné hodnotenie a kombinované hodnotenie
197
sk/rsn
Príloha k vysvedčeniu pre základnú školu - slovné hodnotenie a kombinované hodnotenie
72
378
sk
Príloha katalógového listu žiaka - kombinované hodnotenie
378
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka - kombinované hodnotenie
378
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka - kombinované hodnotenie
378
rsn
Príloha katalógového listu žiaka - kombinované hodnotenie
73
359
maď
Príloha katalógového listu žiaka (jednoročný
359
sk
Príloha katalógového listu žiaka (jednoročný)
359
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka (jednoročný)
359
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka (jednoročný)
74
357
sk
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
357
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
357
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
357
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka pre 1. až 4. ročník
75
358
sk
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
358
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
358
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
358
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka pre 5. až 9. ročník
76
017
sk
Protokol o absolventskej skúške (hudobné a dramatické konzervatóriá)
77
037
sk
Protokol o absolventskej skúške (obal na protokoly žiakov)
037
sk/maď
Protokol o absolventskej skúške (obal na protokoly žiakov)
78
019
sk
Protokol o absolventskej skúške (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)
019
sk/maď
Protokol o absolventskej skúške (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)
79
063
sk
Protokol o absolventskej skúške (tanečné konzervatórium)
80
149
sk
Protokol o absolventskej skúške pre školu umeleckého priemyslu
81
018
sk
Protokol o absolventskej skúške pre študijné odbory skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I.
82
401
sk
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
401
sk/maď
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
83
016
sk
Protokol o komisionálnej skúške
016
sk/maď
Protokol o komisionálnej skúške
84
172
sk
Protokol o komisionálnej skúške v ZŠ
85
021
sk
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
021
sk/maď
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
86
005
sk
Protokol o maturitnej skúške
87
406
sk
Protokol o maturitnej skúške
88
551
sk
Protokol o maturitnej skúške
89
306
sk
Protokol o maturitnej skúške
90
005
sk/maď
Protokol o maturitnej skúške
005
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške
91
406
ang
Protokol o maturitnej skúške
406
cin
Protokol o maturitnej skúške
406
fra
Protokol o maturitnej skúške
406
nem
Protokol o maturitnej skúške
406
spa
Protokol o maturitnej skúške
406
tal
Protokol o maturitnej skúške
92
411
bul
Protokol o maturitnej skúške
93
551
fra
Protokol o maturitnej skúške
94
306
nem
Protokol o maturitnej skúške
306
ang
Protokol o maturitnej skúške
95
032
sk
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
032
sk/maď
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
032
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
96
006
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
97
407
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
98
552
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
99
307
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
100
006
sk/maď
Protokol o opravnej maturitnej skúške
006
sk/maď
Protokol o opravnej maturitnej skúške
101
407
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
cin
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
rus
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
spa
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
tal
Protokol o opravnej maturitnej skúške
102
412
bul
Protokol o opravnej maturitnej skúške
103
552
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
104
307
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
307
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
105
036
sk
Protokol o písomnej štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
106
057
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške - obal (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
107
035
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
108
033
sk
Protokol o výsledku skúšky (konzervatóriá)
109
376
sk
Protokol o výsledku skúšok žiakov pre základnú umeleckú školu
110
085
sk
Protokol o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie a jednoročné skrátené štúdium)
111
220
sk
Protokol o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie a jednoročné skrátené štúdium)
112
085
sk/maď
Protokol o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie a jednoročné skrátené štúdium)
113
034
sk
Protokol o záverečnej skúške (obal na protokoly žiakov)
114
087
sk
Protokol o záverečnej skúške (obal na protokoly žiakov)
115
020
sk
Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium)
116
084
sk
Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium)
117
020
sk/maď
Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium)
118
084
sk/maď
Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium)
119
049
sk
Triedna kniha pre centrum voľného času
049
sk/maď
Triedna kniha pre centrum voľného času
120
421
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
121
422
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
122
421
sk/maď
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
123
422
sk/maď
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
124
082
sk
Triedna kniha pre jazykovú školu
125
058
sk
Triedna kniha pre konzervatóriá (hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie)
126
170
sk
Triedna kniha pre konzervatóriá (profilový predmet/profilové predmety a skupinové vyučovanie)
127
041
sk
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/maď
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/rsn
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/ukr
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
128
052
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/maď
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/rsn
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/ukr
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
129
059
sk
Triedna kniha pre praktickú školu
059
sk/maď
Triedna kniha pre praktickú školu
130
101
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/maď
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
131
171
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 10. r. ŠZŠ pre žiakov s MP, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
171
sk/maď
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 10. r. ŠZŠ pre žiakov s MP, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
132
161
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. r. k špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 10. r. špeciálnej základnej školy – variant B
161
sk/maď
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. r. k špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 10. r. špeciálnej základnej školy – variant B
133
077
sk
Triedna kniha pre skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách
134
467
sk
Triedna kniha pre stredné školy
135
065
sk
Triedna kniha pre stredné školy
136
083
sk
Triedna kniha pre stredné školy
137
065
sk/maď
Triedna kniha pre stredné školy
138
083
sk/maď
Triedna kniha pre stredné školy
139
073
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A
073
sk/maď
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A
140
212
sk
Triedna kniha pre úvodný ročník
212
sk/rsn
Triedna kniha pre úvodný ročník
212
sk/nem
Triedna kniha pre úvodný ročník
212
sk/ukr
Triedna kniha pre úvodný ročník
212
sk/maď
Triedna kniha pre úvodný ročník
141
274
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre prípravný až 9. ročník
142
060
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici
143
070
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení
144
079
sk
Triedna kniha pre žiakov s individuálnym vyučovaním v základnej umeleckej škole
145
042
sk
Triedna kniha v školskom klube detí
042
sk/maď
Triedna kniha v školskom klube detí
042
sk/rsn
Triedna kniha v školskom klube detí
146
205
sk
Triedny výkaz pre individuálne vyučovanie v základných umeleckých školách
147
055
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
148
353
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
353
sk/maď
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
149
055
sk/maď
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
055
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
055
sk/rsn
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
150
088
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu
151
204
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu - hodnotenie slovným komentárom
152
094
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
153
351
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
154
094
sk/maď
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
094
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
094
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
155
351
sk/maď
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
156
207
sk
Triedny výkaz pre skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách
157
071
sk
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/maď
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/ukr
Triedny výkaz pre stredné školy
158
089
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
089
sk/maď
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
159
201
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - hodnotenie slovným komentárom
160
208
sk
Triedny výkaz pre úvodný ročník
208
sk/rsn
Triedny výkaz pre úvodný ročník
208
sk/nem
Triedny výkaz pre úvodný ročník
208
sk/ukr
Triedny výkaz pre úvodný ročník
208
sk/maď
Triedny výkaz pre úvodný ročník
161
086
sk
Triedny výkaz pre základnú školu pre žiakov s autizmom a pre špeciálnu základnú školu
162
427
sk
Učebný list žiaka
163
402
sk
Vložka do protokolu o absolventskej skúške pre stredné zdravotnícke školy
164
404
sk
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
404
sk/maď
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
165
138
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (pre hudobné a dramatické konzervatórium)
166
146
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (pre školu umeleckého priemyslu)
167
139
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (pre tanečné konzervatórium)
168
010
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (SOŠ)
010
sk/maď
Vysvedčenie o absolventskej skúške (SOŠ)
169
221
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (stredná zdravotnícka škola)
170
213
sk
Vysvedčenie o absolvovaní komisionálnej skúšky na získanie NSV
213
sk/maď
Vysvedčenie o absolvovaní komisionálnej skúšky na získanie NSV
213
sk/nem
Vysvedčenie o absolvovaní komisionálnej skúšky na získanie NSV
213
sk/rsn
Vysvedčenie o absolvovaní komisionálnej skúšky na získanie NSV
171
176
sk
Vysvedčenie o externom testovaní na účel získania NSV
176
sk/maď
Vysvedčenie o externom testovaní na účel získania NSV
176
sk/nem
Vysvedčenie o externom testovaní na účel získania NSV
176
sk/rsn
Vysvedčenie o externom testovaní na účel získania NSV
172
003
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
173
305
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
174
405
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
175
409
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
176
003
sk/maď
Vysvedčenie o maturitnej skúške
003
sk/nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
003
sk/ukr
Vysvedčenie o maturitnej skúške
177
305
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške
305
nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
178
405
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
fra
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
tal
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
spa
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
rus
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
cin
Vysvedčenie o maturitnej skúške
179
409
bul
Vysvedčenie o maturitnej skúške
180
001
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (odborná zložka maturitnej skúšky)
001
sk/maď
Vysvedčenie o maturitnej skúške (odborná zložka maturitnej skúšky)
181
099
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (pomaturitné kvalifikačné štúdium)
099
sk/maď
Vysvedčenie o maturitnej skúške (pomaturitné kvalifikačné štúdium)
182
550
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške bilingválne štúdium
550
fra
Vysvedčenie o maturitnej skúške bilingválne štúdium
183
175
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške vykonanej podľa medzinárodného programu, ktorej súčasťou je maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry
184
174
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške vykonanej podľa medzinárodného programu, ktorej súčasťou nie je maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry
185
363
sk
Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
186
080
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
187
066
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
188
098
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (odborné učilište)
189
151
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (odborné učilište)
190
098
sk/maď
Vysvedčenie o záverečnej skúške (odborné učilište)
191
064
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
064
sk/maď
Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
192
383
sk
Vysvedčenie pre 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant
193
136
uni/sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník odborného učilišťa
136
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník odborného učilišťa
194
190
sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
190
uni/sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
195
095
sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
196
155
sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 1. až 3. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a pre 1. až 3. ročník ZŠ pre žiakov poruchami aktivity a pozornosti
197
441
sk
Vysvedčenie pre 1. až 8. ročník ZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
441
uni/sk
Vysvedčenie pre 1. až 8. ročník ZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
198
381
sk
Vysvedčenie pre 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant
199
382
sk
Vysvedčenie pre 1.až 10. ročník ŠZŠ B variant
200
483
sk
Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant
201
476
sk
Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant
202
141
uni/sk
Vysvedčenie pre 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
203
602
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
204
603
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
205
157
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 4. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 4. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
206
159
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 4. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 4. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
207
156
sk
Vysvedčenie pre 5. až 8. ročník ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 5. až 8. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 5. až 8. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
208
479
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant
209
433
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
433
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
210
181
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
181
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
211
182
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
182
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ pre žiakov narušenou komunikačnou schopnosťou, 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a 9. ročník ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti
212
268
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre EISB
213
165
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre EISB_IBMYP
214
565
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre EISB_IBMYP
215
140
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium
140
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre gymnázium
140
uni/sk/nem
Vysvedčenie pre gymnázium
140
uni/sk/ukr
Vysvedčenie pre gymnázium
216
242
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-čínske)
217
244
spa
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazyku
244
uni/spa
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazyku
218
252
uni/cin
Vysvedčenie pre gymnázium - billingválne štúdium (slovensko-čínske) v čínskom jazyku
219
245
sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-francúzske)
245
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-francúzske)
220
243
sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske)
243
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske)
221
417
nem
Vysvedčenie pre gymnázium v nemeckom jazyku
222
192
sk
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
192
uni/sk
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
223
206
uni/sk
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
206
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
224
192
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
225
111
uni/sk
Vysvedčenie pre konzervatórium
226
108
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program GCE
227
231
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBDP
228
321
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBDP (SKKR)
229
499
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP
230
498
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBPYP-AJ
231
500
sk
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBPYP-SJ
232
230
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IGCSE
233
468
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program QSI
234
439
sk/fra
Vysvedčenie pre SG francúzsko-slovenské, s medzinárodným programom
235
440
sk/fra
Vysvedčenie pre SG francúzsko-slovenské, s medzinárodným programom (SKKR)
236
449
sk
Vysvedčenie pre SG nemecko-slovenské, s medzinárodným programom
237
448
sk
Vysvedčenie pre SG nemecko-slovenské, s medzinárodným programom (SKKR)
238
254
sk/fra
Vysvedčenie pre SZŠ francúzsko-slovenskú, s medzinárodným programom, 1. - 4. ročník
239
255
sk/fra
Vysvedčenie pre SZŠ francúzsko-slovenskú, s medzinárodným programom, 5. - 9. ročník
240
503
uni/sk
Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu
241
497
uni/sk
Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu a praktickú školu
242
122
sk
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy
243
177
sk
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy
244
222
sk
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy
245
122
sk/maď
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy
246
142
uni/sk
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej školy
142
uni/sk/maď
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej školy
247
605
sk
Vysvedčenie pre základnú školu
248
606
sk
Vysvedčenie pre základnú školu
249
605
sk/nem
Vysvedčenie pre základnú školu
605
sk/maď
Vysvedčenie pre základnú školu
605
sk/rsn
Vysvedčenie pre základnú školu
605
sk/ukr
Vysvedčenie pre základnú školu
250
607
sk/maď
Vysvedčenie pre základnú školu
607
sk/nem
Vysvedčenie pre základnú školu
607
sk/rsn
Vysvedčenie pre základnú školu
607
sk/ukr
Vysvedčenie pre základnú školu
251
347
uni/sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu
252
800
sk
Výučný list (nižšie stredné odborné vzdelanie)
800
sk/maď
Výučný list (nižšie stredné odborné vzdelanie)
253
008
sk
Výučný list (stredné odborné vzdelanie)
008
sk/maď
Výučný list (stredné odborné vzdelanie)
254
038
sk
Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy)
038
sk/maď
Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy)
255
009
sk
Výučný list (učebný odbor odborného učilišťa)
256
373
sk
Zápisnica o vykonaní skúšky na získanie osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka
257
374
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – celkové hodnotenie
258
375
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – písomná časť
259
240
sk
Záverečné vysvedčenie pre praktickú školu
260
348
uni/sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu
261
050
sk
Záznamy o práci v záujmovom útvare
050
sk/maď
Záznamy o práci v záujmovom útvare