Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov

Filter
#
ID
Jazyk
Názov
Náhľad/Prevziať
1
904
Osvedčenie o ukončení funkčného inovačného vzdelávania
2
925
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - Asistent učiteľa, vychovávateľa, majstra odbornej výchovy
3
093
sk
Absolventský diplom
4
367
sk
Absolventský diplom pre konzervatórium
5
505
sk
Absolventský diplom pre ostatné vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole
6
535
sk
Absolventský diplom pre strednú zdravotnícku školu
7
054
sk
Denník evidencie odborného výcviku
8
069
sk
Denník výchovnej skupiny
9
078
sk
Denný záznam školského internátu
10
012
sk
Dodatok k absolventskému diplomu
11
368
sk
Dodatok k absolventskému diplomu
12
236
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú zdravotnícku školu
13
004
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
14
418
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
15
004
rus
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
nem
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
16
410
bul
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
17
004
tal
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
fra
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
spa
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
18
418
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
19
366
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
20
013
nem
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
013
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
21
403
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške pre strednú zdravotnícku školu
22
238
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej pomaturitnej skúške
23
043
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške
24
096
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške
25
043
sk/mad
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške
26
259
sk
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/mad
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/rsn
Evidencia dochádzky detí materskej školy
27
022
sk/mad
Katalógový list žiaka
022
sk/ukr
Katalógový list žiaka
28
341
sk
Katalógový list žiaka - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
29
025
sk
Katalógový list žiaka konzervatória
30
028
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
31
048
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
32
028
sk/mad
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
33
048
sk/mad
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
048
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
34
028
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
35
048
sk/mad
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
36
028
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
37
023
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
38
029
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
39
023
sk/mad
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
40
029
sk/mad
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
41
023
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
023
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
42
029
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
029
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
43
030
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
44
027
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
45
026
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
46
015
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
47
022
sk
Katalógový list žiaka strednej školy
48
024
sk
Katalógový list žiaka tanečného konzervatória
49
428
sk
Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole
50
047
sk
Osobný spis dieťaťa alebo žiaka
51
045
sk
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/mad
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/rsn
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/ukr
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
52
072
sk
Osobný spis dieťaťa v poradenskom zariadení
53
090
sk
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
090
sk/mad
osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
54
234
sk
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pre materské školy
234
sk/rsn
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pre materské školy
234
sk/ukr
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pre materské školy
234
sk/mad
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pre materské školy
234
ang
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pre materské školy
234
bul
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pre materské školy
234
fra
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pre materské školy
234
nem
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pre materské školy
55
909
Osvedčenie o druhej atestácii
56
913
Osvedčenie o priznaní kreditov za autorstvo
57
910
Osvedčenie o priznaní kreditov za rigoróznu skúšku
58
911
Osvedčenie o priznaní kreditov za štátnu jazykovú skúšku
59
912
Osvedčenie o priznaní kreditov za štúdium absolvované v zahraničí
60
908
Osvedčenie o prvej atestácii
61
902
Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania ukončené pred komisiou
62
901
Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania ukončené prezentáciou
63
907
Osvedčenie o ukončení funkčného aktualizačného vzdelávania
64
905
Osvedčenie o ukončení funkčného vzdelávania
65
903
Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania
66
906
Osvedčenie o ukončení špecializačného vzdelávania
67
342
sk
Osvedčenie o zaškolení
68
343
sk
Osvedčenie o zaučení
69
364
sk
Osvedčenie pre jazykové školy
70
365
sk
Osvedčenie pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky
71
502
sk
Oznámenie skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole
72
397
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
397
sk/mad
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
73
370
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka - úroveň C1
74
396
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
396
sk/mad
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
75
506
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (bilingválne slovensko-francúzske štúdium)
76
300
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný špecialista“ („DiS.“)
77
301
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný umelec“ („DiS.art“)
78
377
sk
Pozvánka na písomnú časť
79
371
sk
Pozvánka na ústnu časť
80
067
sk
Prehľad prázdninovej činnosti
81
053
sk
Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v základnej škole, špeciálnej základnej škole v zdravotníckom zariadení
82
372
sk
Prihláška na štátnu jazykovú skúšku
83
056
sk
Prihláška na štúdium na strednej škole
84
416
sk
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
85
031
sk
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/mad
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka
86
402
sk
Protokol o absolutóriu - vložka do protokolu o absolutóriu pre stredné zdravotnícke školy
87
017
sk
Protokol o absolutóriu (konzervatóriá)
88
037
sk
Protokol o absolutóriu (obal na protokoly žiakov)
89
019
sk
Protokol o absolutóriu (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)
90
018
sk
Protokol o absolutóriu (škola úžitkového výtvarníctva)
91
401
sk/mad
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti
401
sk/mad
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti
401
sk
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
92
016
sk
Protokol o komisionálnej skúške
016
sk/mad
Protokol o komisionálnej skúške vykonanej podľa príslušných ustanovení platných školských predpisov
93
021
sk
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
021
sk/mad
Protokol o komisonálnom preskúšaní maturitnej skúšky
94
005
sk
Protokol o maturitnej skúške
95
306
sk
Protokol o maturitnej skúške
96
406
sk
Protokol o maturitnej skúške
97
005
sk/mad
Protokol o maturitnej skúške
98
032
sk/mad
Protokol o maturitnej skúške
99
005
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške
100
032
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške
032
sk/mad
Protokol o maturitnej skúške
101
306
ang
Protokol o maturitnej skúške
102
406
tal
Protokol o maturitnej skúške
406
ang
Protokol o maturitnej skúške
406
spa
Protokol o maturitnej skúške
406
nem
Protokol o maturitnej skúške
103
306
nem
Protokol o maturitnej skúške
104
406
fra
Protokol o maturitnej skúške
105
411
bul
Protokol o maturitnej skúške
106
406
rus
Protokol o maturitnej skúške
107
032
sk
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
108
006
sk/ukr
Protokol o opravnej maturitnej skúške
006
sk/mad
Protokol o opravnej maturitnej skúške
109
307
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
307
uni/nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
110
412
bul
Protokol o opravnej maturitnej skúške
111
407
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
spa
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
tal
Protokol o opravnej maturitnej skúške
112
006
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
113
307
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
114
407
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
rus
Protokol o opravnej maturitnej skúške
115
036
sk
Protokol o písomnej štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
116
057
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške - obal (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
117
035
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
118
033
sk
Protokol o výsledku skúšky (konzervatóriá)
119
376
sk
Protokol o výsledku skúšok žiakov pre základnú umeleckú školu
120
020
sk
Protokol o záverečnej skúške
121
034
sk
Protokol o záverečnej skúške (obal na protokoly žiakov)
122
446
sk
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
123
447
sk
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
124
446
sk/mad
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
125
447
sk/mad
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
126
442
sk
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
442
sk/mad
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
127
415
sk
Rozvrh hodín pre ZUŠ
128
046
sk
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
129
049
sk
Triedna kniha pre centrum voľného času
049
sk/mad
Triedna kniha pre centrum voľného času
130
422
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
131
421
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
132
082
sk
Triedna kniha pre jazykovú školu
133
058
sk
Triedna kniha pre konzervatóriá (hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie)
134
041
sk
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/mad
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/ukr
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/rsn
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
135
052
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
136
075
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
075
sk/mad
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
137
052
sk/mad
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/ukr
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
138
075
sk/ukr
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
139
044
sk
Triedna kniha pre nultý ročník
044
sk/mad
Triedna kniha pre nultý ročník
140
059
sk
Triedna kniha pre praktickú školu
141
068
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
142
101
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
143
068
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
068
sk/mad
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
144
101
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/mad
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
145
068
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
146
100
sk/mad
triedna kniha pre prípravný až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podla IVP
100
sk
Triedna kniha pre prípravný až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
147
077
sk
Triedna kniha pre skupinové vyučovanie v základnej umeleckej škole
148
467
sk
Triedna kniha pre stredné školy
149
065
sk
Triedna kniha pre stredné školy
150
083
sk
Triedna kniha pre stredné školy
151
065
sk/mad
Triedna kniha pre stredné školy
065
sk/mad
Triedna kniha pre stredné školy
152
083
sk/mad
Triedna kniha pre stredné školy
153
061
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 4. ročník - variant A a pre 4. a 8. až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant B
061
sk/mad
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 4. ročník - variant A a pre 4. a 8. až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant B
154
073
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. ročník - variant A
073
sk/mad
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. ročník, A variant
073
sk/mad
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. ročník, A variant
155
081
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 8. a 9. ročník - variant A
156
161
sk/mad
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre prípravný až 2. a 5. a 6. ročník - variant A a pre prípravný až 2. a 5. a 6. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant B
161
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre prípravný až 3. a 5. a 6. ročník - variant A a pre prípravný až 3. a 5. až 7. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant B
157
074
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre 4., 8. a 9. ročník
158
274
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre prípravný, 1., 2., 3., 5., 6. a 7. ročník
159
060
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici
160
070
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení
161
079
sk
Triedna kniha pre žiakov s individuálnym vyučovaním v základnej umeleckej škole
162
081
sk/mad
Triedna kniha prešpeciálnu základnú školu 8. a 9. ročník, variant A
163
042
sk
Triedna kniha v školskom klube detí
042
sk/mad
Triedna kniha v školskom klube detí
164
055
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
165
076
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
166
345
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
167
350
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
168
055
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
169
076
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
170
345
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
171
350
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
350
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
172
345
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
173
055
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
174
076
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
175
051
sk
Triedny výkaz pre nultý ročník
051
sk/mad
Triedny výkaz pre nultý ročník
176
088
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu
177
204
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu - hodnotenie slovným komentárom
178
091
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
179
094
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
180
344
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
181
349
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
182
091
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
183
094
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
184
344
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
185
349
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
186
094
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
187
344
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
188
349
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
189
091
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
091
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
190
094
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
191
071
sk
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/ukr
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/mad
Triedny výkaz pre stredné školy
192
089
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
089
sk/mad
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
193
201
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - hodnotenie slovným komentárom
194
086
sk
Triedny výkaz pre základnú školu pre žiakov s autizmom
195
427
sk
Učebný list žiaka
196
404
sk
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
404
sk/mad
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
197
040
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške
198
010
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške
199
039
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (škola úžitkového výtvarníctva)
200
239
sk
Vysvedčenie o absolvovaní vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania (SOŠ)
201
305
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
202
003
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
203
405
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
204
409
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
205
408
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
206
003
sk/ukr
Vysvedčenie o maturitnej skúške
003
sk/mad
Vysvedčenie o maturitnej skúške
207
305
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške
305
nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
208
405
rus
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
209
409
bul
Vysvedčenie o maturitnej skúške
210
405
tal
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
spa
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
fra
Vysvedčenie o maturitnej skúške
211
408
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške
212
001
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (odborná zložka maturitnej skúšky)
213
099
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (pomaturitné kvalifikačné štúdium)
214
097
sk/mad
Vysvedčenie o maturitnej skúške pomaturitné kvalifikačné štúdium)
215
917
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti-Vychovávateľ
216
919
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - Asistent majstra odbornej výchovy
217
918
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - Asistent učiteľa
218
920
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - Asistent vychovávateľa
219
916
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - Majster odbornej výchovy
220
924
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - Majster odbornej výchovy podľa § 8 ods. 1 písm. c)
221
914
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - Učiteľ
222
921
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - Učiteľ podľa § 8 ods. 1 písm. c)
223
923
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - Vychovávateľ podľa § 8 ods. 1 písm. c)
224
922
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - ZUŠ podľa § 8 ods. 1 písm. c)
225
915
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - ZUŠ
226
363
sk
Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
227
369
sk
Vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške (pomaturitné štúdium inovačné/zdokonaľovacie)
369
sk/mad
Vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške (pre pomaturitné štúdium inovačné - zdokonaľovacie)
228
098
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške
229
011
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
230
007
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredná odborná škola)
007
sk/mad
Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredná odborná škola)
231
104
sk/fra
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom francúzskym
232
102
sk/mad
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
233
147
sk/mad
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
147
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
234
102
sk/nem
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckým
235
158
sk/nem
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckým
158
uni/sk/nem
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckým
236
102
sk/rsn
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom rusínskym
237
224
sk/rsn
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom rusínskym
224
uni/sk/rsn
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom rusínskym
238
102
sk/ukr
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským
239
227
sk/ukr
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským
227
uni/sk/ukr
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským
240
190
uni/sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
190
sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
241
191
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy s vyučovacím jazykom maďarským
191
sk/mad
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy s vyučovacím jazykom maďarským
242
188
sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
243
103
uni/sk
Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník základnej školy
103
sk
Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník základnej školy
244
102
sk
Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník základnej školy
245
384
sk/mad
Vysvedčenie pre 1., 2., 3., 5. a 6. ročník špeciálnej základnej školy A variant s vyučovacím jazykom maďarským
246
381
sk
Vysvedčenie pre 1., 2., 3., 5. a 6. ročník špeciálnej základnej školy A variant
247
382
sk
Vysvedčenie pre 1., 2., 3., 5., 6. a 7. ročník špeciálnej základnej školy B variant
248
385
sk/mad
Vysvedčenie pre 1., 2., 3., 5., 6. a 7. ročník špeciálnej základnej školy variant B s vyučovacím jazykom maďarským
249
485
sk/mad
Vysvedčenie pre 4. a 8. až 10 ročník špeciálnej základnej školy C variant s vyučovacím jazykom maďarským
485
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 4. a 8. až 10 ročník špeciálnej základnej školy C variant s vyučovacím jazykom maďarským
250
472
sk
Vysvedčenie pre 4. a 8. až 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant
251
487
sk/mad
Vysvedčenie pre 4. a 8. až 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant s vyučovacím jazykom maďarským
487
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 4. a 8. až 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant s vyučovacím jazykom maďarským
252
473
sk
Vysvedčenie pre 4. a 8. až 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant
253
471
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník špeciálnej základnej školy A variant
254
486
sk/mad
Vysvedčenie pre 4. ročník špeciálnej základnej školy A variant s vyučovacím jazykom maďarským
486
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 4. ročník špeciálnej základnej školy A variant s vyučovacím jazykom maďarským
255
187
uni/sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 4. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
187
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 4. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
256
164
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
164
uni/sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
257
507
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
258
433
sk
Vysvedčenie pre 4., 8. a 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
259
105
sk/fra
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom francúzskym
260
106
sk/mad
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
261
481
sk/mad
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
262
490
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
263
493
sk/nem
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckým
493
uni/sk/nem
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckým
264
106
sk/nem
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckým
265
496
sk/rsn
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom rusínskym
266
106
sk/rsn
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom rusínskym
267
494
sk/ukr
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským
494
uni/sk/ukr
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským
268
106
sk/ukr
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským
269
156
sk
Vysvedčenie pre 5. až 7. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 5. až 7. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
270
189
sk
Vysvedčenie pre 5. až 7. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
271
107
sk
Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník základnej školy
107
uni/sk
Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník základnej školy
272
106
sk
Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník základnej školy
273
601
sk
Vysvedčenie pre 7. ročník špeciálnej základnej školy A variant
601
sk/mad
Vysvedčenie pre 7. ročník špeciálnej základnej školy A variant s vyučovacím jazykom maďarským
274
474
sk
Vysvedčenie pre 8. a 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant
275
488
sk/mad
Vysvedčenie pre 8. a 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant s vyučovacím jazykom maďarským
488
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 8. a 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant s vyučovacím jazykom maďarským
276
181
sk
Vysvedčenie pre 8. a 9. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 8. a 9. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
181
uni/sk
Vysvedčenie pre 8. a 9. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 8. a 9. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
277
166
sk
Vysvedčenie pre 8. a 9. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
166
uni/sk
Vysvedčenie pre 8. a 9. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
278
140
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium
140
sk
Vysvedčenie pre gymnázium
279
242
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-čínske)
280
252
uni/cin
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-čínske) v čínskom jazyku
281
244
spa
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazyku
244
uni/spa
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazyku
282
245
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-francúzske)
245
sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-francúzske)
283
243
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske)
243
sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske)
284
198
sk/mad
Vysvedčenie pre gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
198
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
285
362
sk/ukr
Vysvedčenie pre gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinským
362
uni/sk/ukr
Vysvedčenie pre gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinským
286
417
nem
Vysvedčenie pre gymnázium v nemeckom jazyku
287
192
sk
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
192
uni/sk
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
192
sk/mad
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
192
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
288
450
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
289
451
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
290
452
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
291
454
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
292
455
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
293
456
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
294
453
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
295
457
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
296
458
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
297
459
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
298
460
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
299
111
uni/sk
Vysvedčenie pre konzervatórium
300
501
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBDP
301
499
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP
302
498
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP v anglickom jazyku
303
500
sk
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP v slovenskom jazyku
304
108
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program/GCE
305
231
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program/IBDP
306
230
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program/IGCSE
307
110
uni/sk
Vysvedčenie pre nultý ročník základnej školy
308
154
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre nultý ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
309
136
uni/sk
Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník odborného učilišťa
136
sk
Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník odborného učilišťa
310
095
sk
Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
311
465
uni/sk
Vysvedčenie pre prípravný až 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
312
478
sk
Vysvedčenie pre prípravný ročník špeciálnej základnej školy A a B variant
313
211
sk/mad
Vysvedčenie pre prípravný ročník špeciálnej základnej školy A, B variant s vyučovacím jazykom maďarským
211
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre prípravný ročník špeciálnej základnej školy A, B variant s vyučovacím jazykom maďarským
314
508
sk
Vysvedčenie pre prípravný ročník základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím
315
155
sk
Vysvedčenie pre prípravný, 1. a 2. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 1. a 2. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
316
386
sk/mad
Vysvedčenie pre prípravný, 1., 2., 3., 5., 6. a 7. ročník špeciálnej základnej školy C variant s vyučovacím jazykom maďarským
317
383
sk
Vysvedčenie pre prípravný, 1., 2., 3., 5., 6. a 7. ročník špeciálnej základnej školy C variant
318
441
sk
Vysvedčenie pre prípravný, 1., 2., 3., 5., 6. a 7. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
319
465
sk/mad
Vysvedčenie pre prípravný, prvý, druhý, tretí, piaty, šiesty a siedmy ročník základnej školy pre žiakov s autizmom s vyučovacím jazykom maďarským - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
320
434
sk
Vysvedčenie pre súkromné gymnázium nemecko-slovenské (1.– 6. ročník gymnázia s 8-ročným štúdiom)
321
437
sk
Vysvedčenie pre súkromnú školu nemecko-slovenskú (1. ročník základnej školy)
322
435
sk
Vysvedčenie pre súkromnú školu nemecko-slovenskú (2. ročník základnej školy)
323
436
sk
Vysvedčenie pre súkromnú základnú školu nemecko-slovenskú (3. – 4. ročník základnej školy)
324
497
uni/sk
Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu
325
122
sk
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy
326
137
sk
Vysvedčenie pre študijný odbor strednej odbornej školy
327
199
sk/mad
Vysvedčenie pre študijný odbor strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským
199
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre študijný odbor strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským
328
463
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
329
461
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
330
462
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
331
464
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
332
482
sk/mad
Vysvedčenie pre tretí, štvrtý, siedmy, ôsmy a deviaty ročník základnej školy pre žiakov s autizmom s vyučovacím jazykom maďarským - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
482
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre tretí, štvrtý, siedmy, ôsmy a deviaty ročník základnej školy pre žiakov s autizmom s vyučovacím jazykom maďarským - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
333
142
uni/sk
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy
142
sk
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy
334
200
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským
200
sk/mad
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským
335
165
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre základnú školu EISB
336
168
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre základnú školu EISB
337
347
uni/sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu
338
127
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
339
128
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
340
346
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
341
129
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
342
130
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
343
038
sk
Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy)
038
sk/mad
Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy)
344
009
sk
Výučný list (učebný odbor odborného učilišťa)
345
008
sk
Výučný list (učebný odbor strednej odbornej školy)
008
sk/mad
Výučný list (učebný odbor strednej odbornej školy)
346
373
sk
Zápisnica o vykonaní skúšky na získanie osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka
347
374
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšo bnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – celkové hodnotenie
348
375
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – písomná časť
349
240
sk
Záverečné vysvedčenie pre praktickú školu
240
sk/mad
Záverečné vysvedčenie pre praktickú školu
350
348
uni/sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu
351
131
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
352
132
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
353
352
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
354
134
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
355
133
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú škou - tanečný odbor
356
050
sk
Záznamy o práci v záujmovom útvare