Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov

Filter
#
ID
Jazyk
Názov
Náhľad/Prevziať
1
904
Osvedčenie o ukončení funkčného inovačného vzdelávania
2
925
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - Asistent učiteľa, vychovávateľa, majstra odbornej výchovy
3
093
sk
Absolventský diplom
4
367
sk
Absolventský diplom pre konzervatórium
5
505
sk
Absolventský diplom pre ostatné vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole
6
535
sk
Absolventský diplom pre strednú zdravotnícku školu
7
054
sk
Denník evidencie odborného výcviku
8
069
sk
Denník výchovnej skupiny
9
078
sk
Denný záznam školského internátu
10
012
sk
Dodatok k absolventskému diplomu
11
368
sk
Dodatok k absolventskému diplomu
12
236
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú zdravotnícku školu
13
004
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
rus
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
nem
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
14
410
bul
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
15
004
tal
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
fra
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
spa
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
16
366
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
17
013
nem
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
013
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
18
403
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške pre strednú zdravotnícku školu
19
238
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej pomaturitnej skúške
20
043
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške
21
096
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške
22
043
sk/mad
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške
23
259
sk
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/mad
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/rsn
Evidencia dochádzky detí materskej školy
24
022
sk/mad
Katalógový list žiaka
022
sk/ukr
Katalógový list žiaka
25
341
sk
Katalógový list žiaka - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
26
025
sk
Katalógový list žiaka konzervatória
27
028
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
28
048
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
29
028
sk/mad
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
30
048
sk/mad
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
048
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
31
028
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
32
048
sk/mad
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
33
028
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
34
023
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
35
029
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
36
023
sk/mad
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
37
029
sk/mad
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
38
023
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
023
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
39
029
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
029
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
40
030
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
41
027
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
42
026
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
43
015
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
44
022
sk
Katalógový list žiaka strednej školy
45
024
sk
Katalógový list žiaka tanečného konzervatória
46
428
sk
Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole
47
047
sk
Osobný spis dieťaťa alebo žiaka
48
045
sk
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/mad
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/rsn
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/ukr
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
49
072
sk
Osobný spis dieťaťa v poradenskom zariadení
50
090
sk
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
090
sk/mad
osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
51
234
sk
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pre materské školy
234
sk/rsn
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pre materské školy
234
sk/ukr
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pre materské školy
234
sk/mad
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pre materské školy
234
ang
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pre materské školy
234
bul
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pre materské školy
234
fra
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pre materské školy
234
nem
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pre materské školy
52
909
Osvedčenie o druhej atestácii
53
913
Osvedčenie o priznaní kreditov za autorstvo
54
910
Osvedčenie o priznaní kreditov za rigoróznu skúšku
55
911
Osvedčenie o priznaní kreditov za štátnu jazykovú skúšku
56
912
Osvedčenie o priznaní kreditov za štúdium absolvované v zahraničí
57
908
Osvedčenie o prvej atestácii
58
902
Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania ukončené pred komisiou
59
901
Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania ukončené prezentáciou
60
907
Osvedčenie o ukončení funkčného aktualizačného vzdelávania
61
905
Osvedčenie o ukončení funkčného vzdelávania
62
903
Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania
63
906
Osvedčenie o ukončení špecializačného vzdelávania
64
342
sk
Osvedčenie o zaškolení
65
343
sk
Osvedčenie o zaučení
66
364
sk
Osvedčenie pre jazykové školy
67
365
sk
Osvedčenie pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky
68
502
sk
Oznámenie skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole
69
397
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
397
sk/mad
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
70
370
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka - úroveň C1
71
396
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
396
sk/mad
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
72
506
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (bilingválne slovensko-francúzske štúdium)
73
300
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný špecialista“ („DiS.“)
74
301
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný umelec“ („DiS.art“)
75
377
sk
Pozvánka na písomnú časť
76
371
sk
Pozvánka na ústnu časť
77
067
sk
Prehľad prázdninovej činnosti
78
053
sk
Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v základnej škole, špeciálnej základnej škole v zdravotníckom zariadení
79
372
sk
Prihláška na štátnu jazykovú skúšku
80
056
sk
Prihláška na štúdium v strednej škole a pokyny na vyplňovanie formuláru
81
416
sk
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
82
031
sk
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/mad
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka
83
402
sk
Protokol o absolutóriu - vložka do protokolu o absolutóriu pre stredné zdravotnícke školy
84
017
sk
Protokol o absolutóriu (konzervatóriá)
85
037
sk
Protokol o absolutóriu (obal na protokoly žiakov)
86
019
sk
Protokol o absolutóriu (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)
87
018
sk
Protokol o absolutóriu (škola úžitkového výtvarníctva)
88
401
sk/mad
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti
401
sk/mad
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti
401
sk
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
89
016
sk
Protokol o komisionálnej skúške
016
sk/mad
Protokol o komisionálnej skúške vykonanej podľa príslušných ustanovení platných školských predpisov
90
021
sk
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
021
sk/mad
Protokol o komisonálnom preskúšaní maturitnej skúšky
91
005
sk
Protokol o maturitnej skúške
92
306
sk
Protokol o maturitnej skúške
93
406
sk
Protokol o maturitnej skúške
94
005
sk/mad
Protokol o maturitnej skúške
95
032
sk/mad
Protokol o maturitnej skúške
96
005
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške
97
032
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške
032
sk/mad
Protokol o maturitnej skúške
98
306
ang
Protokol o maturitnej skúške
99
406
tal
Protokol o maturitnej skúške
406
ang
Protokol o maturitnej skúške
406
spa
Protokol o maturitnej skúške
406
nem
Protokol o maturitnej skúške
100
306
nem
Protokol o maturitnej skúške
101
406
fra
Protokol o maturitnej skúške
102
411
bul
Protokol o maturitnej skúške
103
406
rus
Protokol o maturitnej skúške
104
032
sk
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
105
006
sk/ukr
Protokol o opravnej maturitnej skúške
006
sk/mad
Protokol o opravnej maturitnej skúške
106
307
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
307
uni/nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
107
412
bul
Protokol o opravnej maturitnej skúške
108
407
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
spa
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
tal
Protokol o opravnej maturitnej skúške
109
006
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
110
307
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
111
407
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
rus
Protokol o opravnej maturitnej skúške
112
036
sk
Protokol o písomnej štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
113
057
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške - obal (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
114
035
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
115
033
sk
Protokol o výsledku skúšky (konzervatóriá)
116
376
sk
Protokol o výsledku skúšok žiakov pre základnú umeleckú školu
117
020
sk
Protokol o záverečnej skúške
118
034
sk
Protokol o záverečnej skúške (obal na protokoly žiakov)
119
446
sk
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
120
447
sk
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
121
446
sk/mad
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
122
447
sk/mad
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
123
442
sk
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
442
sk/mad
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
124
415
sk
Rozvrh hodín pre ZUŠ
125
046
sk
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
126
049
sk
Triedna kniha pre centrum voľného času
049
sk/mad
Triedna kniha pre centrum voľného času
127
422
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
128
421
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
129
082
sk
Triedna kniha pre jazykovú školu
130
058
sk
Triedna kniha pre konzervatóriá (hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie)
131
041
sk
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/mad
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/ukr
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/rsn
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
132
052
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
133
075
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
075
sk/mad
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
134
052
sk/mad
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/ukr
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
135
075
sk/ukr
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
136
044
sk
Triedna kniha pre nultý ročník
044
sk/mad
Triedna kniha pre nultý ročník
137
059
sk
Triedna kniha pre praktickú školu
138
068
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
139
101
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
140
068
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
068
sk/mad
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
141
101
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/mad
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
142
068
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
143
100
sk/mad
triedna kniha pre prípravný až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podla IVP
100
sk
Triedna kniha pre prípravný až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
144
077
sk
Triedna kniha pre skupinové vyučovanie v základnej umeleckej škole
145
467
sk
Triedna kniha pre stredné školy
146
065
sk
Triedna kniha pre stredné školy
147
083
sk
Triedna kniha pre stredné školy
148
065
sk/mad
Triedna kniha pre stredné školy
065
sk/mad
Triedna kniha pre stredné školy
149
083
sk/mad
Triedna kniha pre stredné školy
150
061
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 4. ročník - variant A a pre 4. a 8. až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant B
061
sk/mad
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 4. ročník - variant A a pre 4. a 8. až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant B
151
073
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. ročník - variant A
073
sk/mad
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. ročník, A variant
073
sk/mad
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. ročník, A variant
152
081
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 8. a 9. ročník - variant A
153
161
sk/mad
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre prípravný až 2. a 5. a 6. ročník - variant A a pre prípravný až 2. a 5. a 6. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant B
161
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre prípravný až 3. a 5. a 6. ročník - variant A a pre prípravný až 3. a 5. až 7. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant B
154
074
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre 4., 8. a 9. ročník
155
274
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre prípravný, 1., 2., 3., 5., 6. a 7. ročník
156
060
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici
157
070
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení
158
079
sk
Triedna kniha pre žiakov s individuálnym vyučovaním v základnej umeleckej škole
159
081
sk/mad
Triedna kniha prešpeciálnu základnú školu 8. a 9. ročník, variant A
160
042
sk
Triedna kniha v školskom klube detí
042
sk/mad
Triedna kniha v školskom klube detí
161
055
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
162
076
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
163
345
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
164
350
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
165
055
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
166
076
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
167
345
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
168
350
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
350
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
169
345
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
170
055
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
171
076
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
172
051
sk
Triedny výkaz pre nultý ročník
051
sk/mad
Triedny výkaz pre nultý ročník
173
088
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu
174
204
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu - hodnotenie slovným komentárom
175
091
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
176
094
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
177
344
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
178
349
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
179
091
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
180
094
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
181
344
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
182
349
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
183
094
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
184
344
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
185
349
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
186
091
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
091
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
187
094
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
188
071
sk
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/ukr
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/mad
Triedny výkaz pre stredné školy
189
089
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
089
sk/mad
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
190
201
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - hodnotenie slovným komentárom
191
086
sk
Triedny výkaz pre základnú školu pre žiakov s autizmom
192
427
sk
Učebný list žiaka
193
404
sk
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
404
sk/mad
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
194
040
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške
195
010
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške
196
039
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (škola úžitkového výtvarníctva)
197
239
sk
Vysvedčenie o absolvovaní vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania (SOŠ)
198
305
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
199
003
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
200
405
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
201
409
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
202
003
sk/ukr
Vysvedčenie o maturitnej skúške
003
sk/mad
Vysvedčenie o maturitnej skúške
203
305
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške
305
nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
204
405
rus
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
205
409
bul
Vysvedčenie o maturitnej skúške
206
405
tal
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
spa
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
fra
Vysvedčenie o maturitnej skúške
207
001
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (odborná zložka maturitnej skúšky)
208
099
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (pomaturitné kvalifikačné štúdium)
209
097
sk/mad
Vysvedčenie o maturitnej skúške pomaturitné kvalifikačné štúdium)
210
917
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti-Vychovávateľ
211
919
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - Asistent majstra odbornej výchovy
212
918
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - Asistent učiteľa
213
920
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - Asistent vychovávateľa
214
916
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - Majster odbornej výchovy
215
924
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - Majster odbornej výchovy podľa § 8 ods. 1 písm. c)
216
914
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - Učiteľ
217
921
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - Učiteľ podľa § 8 ods. 1 písm. c)
218
923
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - Vychovávateľ podľa § 8 ods. 1 písm. c)
219
922
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - ZUŠ podľa § 8 ods. 1 písm. c)
220
915
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - ZUŠ
221
363
sk
Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
222
369
sk
Vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške (pomaturitné štúdium inovačné/zdokonaľovacie)
369
sk/mad
Vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške (pre pomaturitné štúdium inovačné - zdokonaľovacie)
223
098
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške
224
011
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
225
007
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredná odborná škola)
007
sk/mad
Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredná odborná škola)
226
104
sk/fra
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom francúzskym
227
102
sk/mad
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
228
147
sk/mad
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
147
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
229
102
sk/nem
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckým
230
158
sk/nem
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckým
158
uni/sk/nem
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckým
231
102
sk/rsn
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom rusínskym
232
224
sk/rsn
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom rusínskym
224
uni/sk/rsn
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom rusínskym
233
102
sk/ukr
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským
234
227
sk/ukr
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským
227
uni/sk/ukr
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským
235
190
uni/sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
190
sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
236
191
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy s vyučovacím jazykom maďarským
191
sk/mad
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy s vyučovacím jazykom maďarským
237
188
sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
238
103
uni/sk
Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník základnej školy
103
sk
Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník základnej školy
239
102
sk
Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník základnej školy
240
384
sk/mad
Vysvedčenie pre 1., 2., 3., 5. a 6. ročník špeciálnej základnej školy A variant s vyučovacím jazykom maďarským
241
381
sk
Vysvedčenie pre 1., 2., 3., 5. a 6. ročník špeciálnej základnej školy A variant
242
382
sk
Vysvedčenie pre 1., 2., 3., 5., 6. a 7. ročník špeciálnej základnej školy B variant
243
385
sk/mad
Vysvedčenie pre 1., 2., 3., 5., 6. a 7. ročník špeciálnej základnej školy variant B s vyučovacím jazykom maďarským
244
485
sk/mad
Vysvedčenie pre 4. a 8. až 10 ročník špeciálnej základnej školy C variant s vyučovacím jazykom maďarským
485
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 4. a 8. až 10 ročník špeciálnej základnej školy C variant s vyučovacím jazykom maďarským
245
472
sk
Vysvedčenie pre 4. a 8. až 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant
246
487
sk/mad
Vysvedčenie pre 4. a 8. až 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant s vyučovacím jazykom maďarským
487
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 4. a 8. až 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant s vyučovacím jazykom maďarským
247
473
sk
Vysvedčenie pre 4. a 8. až 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant
248
471
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník špeciálnej základnej školy A variant
249
486
sk/mad
Vysvedčenie pre 4. ročník špeciálnej základnej školy A variant s vyučovacím jazykom maďarským
486
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 4. ročník špeciálnej základnej školy A variant s vyučovacím jazykom maďarským
250
187
uni/sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 4. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
251
164
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
164
uni/sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
252
507
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
253
105
sk/fra
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom francúzskym
254
106
sk/mad
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
255
481
sk/mad
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
256
490
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
257
493
sk/nem
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckým
493
uni/sk/nem
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckým
258
106
sk/nem
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckým
259
496
sk/rsn
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom rusínskym
260
106
sk/rsn
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom rusínskym
261
494
sk/ukr
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským
494
uni/sk/ukr
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským
262
106
sk/ukr
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským
263
156
sk
Vysvedčenie pre 5. až 7. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 5. až 7. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
264
189
sk
Vysvedčenie pre 5. až 7. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
265
107
sk
Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník základnej školy
107
uni/sk
Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník základnej školy
266
106
sk
Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník základnej školy
267
601
sk/mad
Vysvedčenie pre 7. ročník špeciálnej základnej školy A variant s vyučovacím jazykom maďarským
268
474
sk
Vysvedčenie pre 8. a 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant
269
488
sk/mad
Vysvedčenie pre 8. a 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant s vyučovacím jazykom maďarským
488
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 8. a 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant s vyučovacím jazykom maďarským
270
181
sk
Vysvedčenie pre 8. a 9. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 8. a 9. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
181
uni/sk
Vysvedčenie pre 8. a 9. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 8. a 9. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
271
166
sk
Vysvedčenie pre 8. a 9. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
166
uni/sk
Vysvedčenie pre 8. a 9. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
272
140
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium
140
sk
Vysvedčenie pre gymnázium
273
242
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-čínske)
274
252
uni/cin
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-čínske) v čínskom jazyku
275
244
spa
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazyku
244
uni/spa
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazyku
276
245
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-francúzske)
245
sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-francúzske)
277
243
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske)
243
sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske)
278
198
sk/mad
Vysvedčenie pre gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
198
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
279
362
sk/ukr
Vysvedčenie pre gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinským
362
uni/sk/ukr
Vysvedčenie pre gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinským
280
417
nem
Vysvedčenie pre gymnázium v nemeckom jazyku
281
192
sk
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
192
uni/sk
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
192
sk/mad
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
192
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
282
450
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
283
451
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
284
452
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
285
454
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
286
455
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
287
456
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
288
453
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
289
457
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
290
458
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
291
459
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
292
460
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
293
111
uni/sk
Vysvedčenie pre konzervatórium
294
501
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBDP
295
499
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP
296
498
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP v anglickom jazyku
297
500
sk
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP v slovenskom jazyku
298
110
uni/sk
Vysvedčenie pre nultý ročník základnej školy
299
154
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre nultý ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
300
211
sk/mad
Vysvedčenie pre prípravný ročník špeciálnej základnej školy A, B variant s vyučovacím jazykom maďarským
211
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre prípravný ročník špeciálnej základnej školy A, B variant s vyučovacím jazykom maďarským
301
386
sk/mad
Vysvedčenie pre prípravný, 1., 2., 3., 5., 6. a 7. ročník špeciálnej základnej školy C variant s vyučovacím jazykom maďarským
302
465
sk/mad
Vysvedčenie pre prípravný, prvý, druhý, tretí, piaty, šiesty a siedmy ročník základnej školy pre žiakov s autizmom s vyučovacím jazykom maďarským - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
303
122
sk
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy
304
137
sk
Vysvedčenie pre študijný odbor strednej odbornej školy
305
199
sk/mad
Vysvedčenie pre študijný odbor strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským
199
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre študijný odbor strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským
306
463
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
307
461
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
308
462
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
309
464
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
310
482
sk/mad
Vysvedčenie pre tretí, štvrtý, siedmy, ôsmy a deviaty ročník základnej školy pre žiakov s autizmom s vyučovacím jazykom maďarským - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
482
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre tretí, štvrtý, siedmy, ôsmy a deviaty ročník základnej školy pre žiakov s autizmom s vyučovacím jazykom maďarským - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
311
142
uni/sk
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy
142
sk
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy
312
200
sk/mad
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským
200
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským
313
347
uni/sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu
314
127
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
315
128
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
316
346
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
317
129
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
318
130
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
319
038
sk
Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy)
038
sk/mad
Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy)
320
008
sk
Výučný list (učebný odbor strednej odbornej školy)
008
sk/mad
Výučný list (učebný odbor strednej odbornej školy)
321
373
sk
Zápisnica o vykonaní skúšky na získanie osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka
322
374
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšo bnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – celkové hodnotenie
323
375
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobne j komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – písomná časť
324
240
sk/mad
Záverečné vysvedčenie pre praktickú školu
325
348
uni/sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu
326
131
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
327
132
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
328
352
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
329
134
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
330
133
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú škou - tanečný odbor
331
050
sk
Záznamy o práci v záujmovom útvare