Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov

Filter
#
ID
Jazyk
Názov
Náhľad/Prevziať
1
904
Osvedčenie o ukončení funkčného inovačného vzdelávania
2
925
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - Asistent učiteľa, vychovávateľa, majstra odbornej výchovy
3
093
sk
Absolventský diplom
4
367
sk
Absolventský diplom pre konzervatórium
5
505
sk
Absolventský diplom pre ostatné vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole
6
535
sk
Absolventský diplom pre strednú zdravotnícku školu
7
054
sk
Denník evidencie odborného výcviku
8
069
sk
Denník výchovnej skupiny
9
078
sk
Denný záznam školského internátu
10
012
sk
Dodatok k absolventskému diplomu
11
368
sk
Dodatok k absolventskému diplomu
12
236
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú zdravotnícku školu
13
004
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
14
418
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
15
004
rus
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
nem
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
16
410
bul
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
17
004
tal
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
fra
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
spa
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
18
418
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
19
366
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
20
013
nem
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
013
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
21
403
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške pre strednú zdravotnícku školu
22
238
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej pomaturitnej skúške
23
043
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške
24
096
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške
25
043
sk/mad
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške
26
259
sk
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/mad
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/rsn
Evidencia dochádzky detí materskej školy
27
022
sk/mad
Katalógový list žiaka
022
sk/ukr
Katalógový list žiaka
28
341
sk
Katalógový list žiaka - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
29
025
sk
Katalógový list žiaka konzervatória
30
028
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
31
048
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
32
028
sk/mad
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
33
048
sk/mad
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
048
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
34
028
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
35
048
sk/mad
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
36
028
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
37
023
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
38
029
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
39
023
sk/mad
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
40
029
sk/mad
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
41
023
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
023
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
42
029
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
029
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
43
030
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
44
027
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
45
026
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
46
015
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
47
022
sk
Katalógový list žiaka strednej školy
48
024
sk
Katalógový list žiaka tanečného konzervatória
49
428
sk
Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole
50
047
sk
Osobný spis dieťaťa alebo žiaka
51
045
sk
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/mad
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/rsn
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/ukr
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
52
072
sk
Osobný spis dieťaťa v poradenskom zariadení
53
090
sk
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
090
sk/mad
osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
54
234
sk
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pre materské školy
234
sk/rsn
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pre materské školy
234
sk/ukr
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pre materské školy
234
sk/mad
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pre materské školy
234
ang
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pre materské školy
234
bul
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pre materské školy
234
fra
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pre materské školy
234
nem
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pre materské školy
55
909
Osvedčenie o druhej atestácii
56
913
Osvedčenie o priznaní kreditov za autorstvo
57
910
Osvedčenie o priznaní kreditov za rigoróznu skúšku
58
911
Osvedčenie o priznaní kreditov za štátnu jazykovú skúšku
59
912
Osvedčenie o priznaní kreditov za štúdium absolvované v zahraničí
60
908
Osvedčenie o prvej atestácii
61
902
Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania ukončené pred komisiou
62
901
Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania ukončené prezentáciou
63
907
Osvedčenie o ukončení funkčného aktualizačného vzdelávania
64
905
Osvedčenie o ukončení funkčného vzdelávania
65
903
Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania
66
906
Osvedčenie o ukončení špecializačného vzdelávania
67
342
sk
Osvedčenie o zaškolení
68
343
sk
Osvedčenie o zaučení
69
364
sk
Osvedčenie pre jazykové školy
70
365
sk
Osvedčenie pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky
71
502
sk
Oznámenie skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole
72
397
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
397
sk/mad
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
73
370
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka - úroveň C1
74
396
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
396
sk/mad
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
75
506
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (bilingválne slovensko-francúzske štúdium)
76
300
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný špecialista“ („DiS.“)
77
301
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný umelec“ („DiS.art“)
78
377
sk
Pozvánka na písomnú časť
79
371
sk
Pozvánka na ústnu časť
80
067
sk
Prehľad prázdninovej činnosti
81
053
sk
Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v základnej škole, špeciálnej základnej škole v zdravotníckom zariadení
82
372
sk
Prihláška na štátnu jazykovú skúšku
83
056
sk
Prihláška na štúdium na strednej škole
84
416
sk
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
85
031
sk
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/mad
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka
86
402
sk
Protokol o absolutóriu - vložka do protokolu o absolutóriu pre stredné zdravotnícke školy
87
017
sk
Protokol o absolutóriu (konzervatóriá)
88
037
sk
Protokol o absolutóriu (obal na protokoly žiakov)
89
019
sk
Protokol o absolutóriu (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)
90
018
sk
Protokol o absolutóriu (škola úžitkového výtvarníctva)
91
401
sk/mad
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti
401
sk
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
92
016
sk
Protokol o komisionálnej skúške
016
sk/mad
Protokol o komisionálnej skúške vykonanej podľa príslušných ustanovení platných školských predpisov
93
021
sk
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
021
sk/mad
Protokol o komisonálnom preskúšaní maturitnej skúšky
94
005
sk
Protokol o maturitnej skúške
95
306
sk
Protokol o maturitnej skúške
96
406
sk
Protokol o maturitnej skúške
97
005
sk/mad
Protokol o maturitnej skúške
005
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške
98
032
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške
032
sk/mad
Protokol o maturitnej skúške
99
306
ang
Protokol o maturitnej skúške
100
406
tal
Protokol o maturitnej skúške
406
ang
Protokol o maturitnej skúške
406
spa
Protokol o maturitnej skúške
406
nem
Protokol o maturitnej skúške
101
306
nem
Protokol o maturitnej skúške
102
406
fra
Protokol o maturitnej skúške
103
411
bul
Protokol o maturitnej skúške
104
406
rus
Protokol o maturitnej skúške
105
032
sk
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
106
006
sk/ukr
Protokol o opravnej maturitnej skúške
006
sk/mad
Protokol o opravnej maturitnej skúške
107
307
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
108
412
bul
Protokol o opravnej maturitnej skúške
109
407
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
spa
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
tal
Protokol o opravnej maturitnej skúške
110
307
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
111
006
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
112
307
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
113
407
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
rus
Protokol o opravnej maturitnej skúške
114
036
sk
Protokol o písomnej štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
115
057
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške - obal (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
116
035
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
117
033
sk
Protokol o výsledku skúšky (konzervatóriá)
118
376
sk
Protokol o výsledku skúšok žiakov pre základnú umeleckú školu
119
020
sk
Protokol o záverečnej skúške
120
034
sk
Protokol o záverečnej skúške (obal na protokoly žiakov)
121
446
sk
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
122
447
sk
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
123
446
sk/mad
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
124
447
sk/mad
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
125
442
sk
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
442
sk/mad
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
126
415
sk
Rozvrh hodín pre ZUŠ
127
046
sk
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
128
049
sk
Triedna kniha pre centrum voľného času
049
sk/mad
Triedna kniha pre centrum voľného času
129
422
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
130
421
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
131
082
sk
Triedna kniha pre jazykovú školu
132
058
sk
Triedna kniha pre konzervatóriá (hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie)
133
041
sk
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/mad
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/ukr
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/rsn
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
134
052
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
135
075
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
075
sk/mad
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
136
052
sk/mad
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/ukr
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
137
075
sk/ukr
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
138
044
sk
Triedna kniha pre nultý ročník
044
sk/mad
Triedna kniha pre nultý ročník
139
059
sk
Triedna kniha pre praktickú školu
140
068
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
141
101
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
142
068
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
068
sk/mad
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
143
101
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/mad
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
144
068
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
145
100
sk/mad
triedna kniha pre prípravný až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podla IVP
100
sk
Triedna kniha pre prípravný až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
146
077
sk
Triedna kniha pre skupinové vyučovanie v základnej umeleckej škole
147
467
sk
Triedna kniha pre stredné školy
148
065
sk
Triedna kniha pre stredné školy
149
083
sk
Triedna kniha pre stredné školy
150
065
sk/mad
Triedna kniha pre stredné školy
065
sk/mad
Triedna kniha pre stredné školy
151
083
sk/mad
Triedna kniha pre stredné školy
152
061
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 4. ročník - variant A a pre 4. a 8. až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant B
061
sk/mad
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 4. ročník - variant A a pre 4. a 8. až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant B
153
073
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. ročník - variant A
073
sk/mad
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. ročník, A variant
073
sk/mad
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. ročník, A variant
154
081
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 8. a 9. ročník - variant A
155
161
sk/mad
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre prípravný až 2. a 5. a 6. ročník - variant A a pre prípravný až 2. a 5. a 6. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant B
161
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre prípravný až 3. a 5. a 6. ročník - variant A a pre prípravný až 3. a 5. až 7. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant B
156
074
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre 4., 8. a 9. ročník
157
274
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre prípravný, 1., 2., 3., 5., 6. a 7. ročník
158
060
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici
159
070
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení
160
079
sk
Triedna kniha pre žiakov s individuálnym vyučovaním v základnej umeleckej škole
161
081
sk/mad
Triedna kniha prešpeciálnu základnú školu 8. a 9. ročník, variant A
162
042
sk
Triedna kniha v školskom klube detí
042
sk/mad
Triedna kniha v školskom klube detí
163
055
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
164
076
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
165
345
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
166
350
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
167
055
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
168
076
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
169
345
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
170
350
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
350
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
171
345
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
172
055
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
173
076
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
174
051
sk
Triedny výkaz pre nultý ročník
051
sk/mad
Triedny výkaz pre nultý ročník
175
088
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu
176
204
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu - hodnotenie slovným komentárom
177
091
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
178
094
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
179
344
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
180
349
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
181
091
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
182
094
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
183
344
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
184
349
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
185
094
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
186
344
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
187
349
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
188
091
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
091
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
189
094
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
190
071
sk
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/ukr
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/mad
Triedny výkaz pre stredné školy
191
089
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
089
sk/mad
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
192
201
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - hodnotenie slovným komentárom
193
086
sk
Triedny výkaz pre základnú školu pre žiakov s autizmom
194
427
sk
Učebný list žiaka
195
404
sk
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
404
sk/mad
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
196
040
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške
197
010
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške
198
039
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (škola úžitkového výtvarníctva)
199
239
sk
Vysvedčenie o absolvovaní vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania (SOŠ)
200
305
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
201
003
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
202
405
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
203
409
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
204
408
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
205
550
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
206
003
sk/ukr
Vysvedčenie o maturitnej skúške
003
sk/mad
Vysvedčenie o maturitnej skúške
207
305
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške
305
nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
208
405
rus
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
209
409
bul
Vysvedčenie o maturitnej skúške
210
405
tal
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
spa
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
fra
Vysvedčenie o maturitnej skúške
211
408
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške
212
550
fra
Vysvedčenie o maturitnej skúške
213
001
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (odborná zložka maturitnej skúšky)
214
099
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (pomaturitné kvalifikačné štúdium)
215
097
sk/mad
Vysvedčenie o maturitnej skúške pomaturitné kvalifikačné štúdium)
216
917
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti-Vychovávateľ
217
919
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - Asistent majstra odbornej výchovy
218
918
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - Asistent učiteľa
219
920
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - Asistent vychovávateľa
220
916
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - Majster odbornej výchovy
221
924
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - Majster odbornej výchovy podľa § 8 ods. 1 písm. c)
222
914
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - Učiteľ
223
921
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - Učiteľ podľa § 8 ods. 1 písm. c)
224
923
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - Vychovávateľ podľa § 8 ods. 1 písm. c)
225
922
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - ZUŠ podľa § 8 ods. 1 písm. c)
226
915
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - ZUŠ
227
363
sk
Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
228
369
sk
Vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške (pomaturitné štúdium inovačné/zdokonaľovacie)
369
sk/mad
Vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške (pre pomaturitné štúdium inovačné - zdokonaľovacie)
229
098
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške
230
011
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
231
007
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredná odborná škola)
007
sk/mad
Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredná odborná škola)
232
104
sk/fra
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom francúzskym
233
102
sk/mad
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
234
147
sk/mad
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
147
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
235
102
sk/nem
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckým
236
158
sk/nem
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckým
158
uni/sk/nem
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckým
237
102
sk/rsn
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom rusínskym
238
224
sk/rsn
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom rusínskym
224
uni/sk/rsn
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom rusínskym
239
102
sk/ukr
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským
240
227
sk/ukr
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským
227
uni/sk/ukr
Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským
241
190
uni/sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
190
sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
242
191
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy s vyučovacím jazykom maďarským
191
sk/mad
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy s vyučovacím jazykom maďarským
243
188
sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
244
103
uni/sk
Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník základnej školy
103
sk
Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník základnej školy
245
102
sk
Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník základnej školy
246
384
sk/mad
Vysvedčenie pre 1., 2., 3., 5. a 6. ročník špeciálnej základnej školy A variant s vyučovacím jazykom maďarským
247
381
sk
Vysvedčenie pre 1., 2., 3., 5. a 6. ročník špeciálnej základnej školy A variant
248
382
sk
Vysvedčenie pre 1., 2., 3., 5., 6. a 7. ročník špeciálnej základnej školy B variant
249
385
sk/mad
Vysvedčenie pre 1., 2., 3., 5., 6. a 7. ročník špeciálnej základnej školy variant B s vyučovacím jazykom maďarským
250
485
sk/mad
Vysvedčenie pre 4. a 8. až 10 ročník špeciálnej základnej školy C variant s vyučovacím jazykom maďarským
485
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 4. a 8. až 10 ročník špeciálnej základnej školy C variant s vyučovacím jazykom maďarským
251
472
sk
Vysvedčenie pre 4. a 8. až 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant
252
487
sk/mad
Vysvedčenie pre 4. a 8. až 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant s vyučovacím jazykom maďarským
487
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 4. a 8. až 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant s vyučovacím jazykom maďarským
253
473
sk
Vysvedčenie pre 4. a 8. až 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant
254
471
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník špeciálnej základnej školy A variant
255
486
sk/mad
Vysvedčenie pre 4. ročník špeciálnej základnej školy A variant s vyučovacím jazykom maďarským
486
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 4. ročník špeciálnej základnej školy A variant s vyučovacím jazykom maďarským
256
187
uni/sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 4. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
187
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 4. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
257
164
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
164
uni/sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
258
507
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
259
433
sk
Vysvedčenie pre 4., 8. a 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
260
105
sk/fra
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom francúzskym
261
106
sk/mad
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
262
481
sk/mad
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
263
490
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
264
493
sk/nem
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckým
493
uni/sk/nem
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckým
265
106
sk/nem
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckým
266
496
sk/rsn
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom rusínskym
267
106
sk/rsn
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom rusínskym
268
494
sk/ukr
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským
494
uni/sk/ukr
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským
269
106
sk/ukr
Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským
270
156
sk
Vysvedčenie pre 5. až 7. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 5. až 7. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
271
189
sk
Vysvedčenie pre 5. až 7. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
272
107
sk
Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník základnej školy
107
uni/sk
Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník základnej školy
273
106
sk
Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník základnej školy
274
601
sk
Vysvedčenie pre 7. ročník špeciálnej základnej školy A variant
601
sk/mad
Vysvedčenie pre 7. ročník špeciálnej základnej školy A variant s vyučovacím jazykom maďarským
275
474
sk
Vysvedčenie pre 8. a 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant
276
488
sk/mad
Vysvedčenie pre 8. a 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant s vyučovacím jazykom maďarským
488
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 8. a 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant s vyučovacím jazykom maďarským
277
181
sk
Vysvedčenie pre 8. a 9. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 8. a 9. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
181
uni/sk
Vysvedčenie pre 8. a 9. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 8. a 9. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
278
166
sk
Vysvedčenie pre 8. a 9. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
166
uni/sk
Vysvedčenie pre 8. a 9. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
279
140
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium
140
sk
Vysvedčenie pre gymnázium
280
242
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-čínske)
281
252
uni/cin
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-čínske) v čínskom jazyku
282
244
spa
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazyku
244
uni/spa
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazyku
283
245
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-francúzske)
245
sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-francúzske)
284
243
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske)
243
sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske)
285
198
sk/mad
Vysvedčenie pre gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
198
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
286
362
sk/ukr
Vysvedčenie pre gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinským
362
uni/sk/ukr
Vysvedčenie pre gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinským
287
417
nem
Vysvedčenie pre gymnázium v nemeckom jazyku
288
192
sk
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
192
uni/sk
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
192
sk/mad
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
192
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
289
450
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
290
451
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
291
452
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
292
454
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
293
455
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
294
456
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
295
453
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
296
457
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
297
458
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
298
459
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
299
460
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
300
111
uni/sk
Vysvedčenie pre konzervatórium
301
501
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBDP
302
499
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP
303
498
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP v anglickom jazyku
304
500
sk
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP v slovenskom jazyku
305
108
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program/GCE
306
231
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program/IBDP
307
230
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program/IGCSE
308
110
uni/sk
Vysvedčenie pre nultý ročník základnej školy
309
154
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre nultý ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
310
136
uni/sk
Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník odborného učilišťa
136
sk
Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník odborného učilišťa
311
095
sk
Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
312
465
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre prípravný až 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami s mentálnym postihnutím
465
uni/sk
Vysvedčenie pre prípravný až 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
313
478
sk
Vysvedčenie pre prípravný ročník špeciálnej základnej školy A a B variant
314
211
sk/mad
Vysvedčenie pre prípravný ročník špeciálnej základnej školy A, B variant s vyučovacím jazykom maďarským
211
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre prípravný ročník špeciálnej základnej školy A, B variant s vyučovacím jazykom maďarským
315
508
sk
Vysvedčenie pre prípravný ročník základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím
316
155
sk
Vysvedčenie pre prípravný, 1. a 2. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 1. a 2. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
317
386
sk/mad
Vysvedčenie pre prípravný, 1., 2., 3., 5., 6. a 7. ročník špeciálnej základnej školy C variant s vyučovacím jazykom maďarským
318
383
sk
Vysvedčenie pre prípravný, 1., 2., 3., 5., 6. a 7. ročník špeciálnej základnej školy C variant
319
441
sk
Vysvedčenie pre prípravný, 1., 2., 3., 5., 6. a 7. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
320
465
sk/mad
Vysvedčenie pre prípravný, prvý, druhý, tretí, piaty, šiesty a siedmy ročník základnej školy pre žiakov s autizmom s vyučovacím jazykom maďarským - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
321
434
sk
Vysvedčenie pre súkromné gymnázium nemecko-slovenské (1.– 6. ročník gymnázia s 8-ročným štúdiom)
322
437
sk
Vysvedčenie pre súkromnú školu nemecko-slovenskú (1. ročník základnej školy)
323
435
sk
Vysvedčenie pre súkromnú školu nemecko-slovenskú (2. ročník základnej školy)
324
436
sk
Vysvedčenie pre súkromnú základnú školu nemecko-slovenskú (3. – 4. ročník základnej školy)
325
497
uni/sk
Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu
326
122
sk
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy
327
137
sk
Vysvedčenie pre študijný odbor strednej odbornej školy
328
199
sk/mad
Vysvedčenie pre študijný odbor strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským
199
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre študijný odbor strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským
329
482
sk/mad
Vysvedčenie pre štvrtý, ôsmy a deviaty ročník základnej školy pre žiakov s autizmom s vyučovacím jazykom maďarským - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
482
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre štvrtý, ôsmy a deviaty ročník základnej školy pre žiakov s autizmom s vyučovacím jazykom maďarským - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
330
463
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
331
461
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
332
462
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
333
464
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
334
142
uni/sk
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy
142
sk
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy
335
200
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským
200
sk/mad
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským
336
165
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre základnú školu EISB
337
168
uni/sk/ang
Vysvedčenie pre základnú školu EISB
338
347
uni/sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu
339
127
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
340
128
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
341
346
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
342
129
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
343
130
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
344
038
sk
Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy)
038
sk/mad
Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy)
345
009
sk
Výučný list (učebný odbor odborného učilišťa)
346
008
sk
Výučný list (učebný odbor strednej odbornej školy)
008
sk/mad
Výučný list (učebný odbor strednej odbornej školy)
347
373
sk
Zápisnica o vykonaní skúšky na získanie osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka
348
374
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšo bnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – celkové hodnotenie
349
375
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – písomná časť
350
240
sk
Záverečné vysvedčenie pre praktickú školu
240
sk/mad
Záverečné vysvedčenie pre praktickú školu
351
348
uni/sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu
352
131
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
353
132
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
354
352
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
355
134
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
356
133
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú škou - tanečný odbor
357
050
sk
Záznamy o práci v záujmovom útvare