Vyhlásenie o prístupnosti

Stránky Edičného portálu sú vytvorené v súlade s požiadavkami na prístupnosť obsahu a funkčnosti. Obsah portálu je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov a portál je plne prispôsobený pre rôzne veľkosti zobrazovacích zariadení.

Úplný zoznam schválených a odporúčaných učebníc je dostupný okrem interaktívneho katalógu aj v statických dokumentoch v časti Zoznam dokumentov.