Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov

Filter
#
ID
Jazyk
Názov
Náhľad/Prevziať
1
061
sk
Triedna kniha pre 9. a 10. ročník špeciálnej základnej školy - variant B
2
274
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre prípravný až 8 ročník
3
171
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
4
127
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
5
093
sk
Absolventský diplom
6
367
sk
Absolventský diplom pre konzervatórium
7
054
sk
Denník evidencie odborného výcviku
8
069
sk
Denník výchovnej skupiny
9
078
sk
Denný záznam školského internátu
10
368
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre konzervatórium
11
012
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú odbornú školu
12
366
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
13
013
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
013
nem
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
14
238
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej pomaturitnej skúške
15
096
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
16
443
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
17
043
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
18
259
sk
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/mad
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/rsn
Evidencia dochádzky detí materskej školy
19
341
sk
Katalógový list žiaka - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
20
025
sk
Katalógový list žiaka konzervatória
21
028
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
22
048
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
23
028
sk/mad
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
24
048
sk/mad
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
25
028
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
26
048
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
27
023
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
28
029
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
29
023
sk/mad
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
30
029
sk/mad
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
029
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
31
023
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
32
029
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
33
023
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
34
022
sk/mad
Katalógový list žiaka pre stredné školy
35
030
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
36
027
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
37
026
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
38
015
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
39
022
sk
Katalógový list žiaka strednej školy
40
522
sk
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
522
sk/mad
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
41
024
sk
Katalógový list žiaka tanečného konzervatória
42
428
sk
Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole
43
047
sk
Osobný spis dieťaťa alebo žiaka
44
045
sk
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/rsn
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/mad
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/ukr
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
45
072
sk
Osobný spis dieťaťa v poradenskom zariadení
46
090
sk
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
090
sk/mad
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
47
234
sk
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
234
ang
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
234
bul
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
234
fra
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
234
nem
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
48
502
sk
Oznámenie skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole
49
397
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
50
370
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka - úroveň C1
51
396
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
396
sk/mad
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
52
506
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (bilingválne slovensko-francúzske štúdium)
53
398
sk/mad
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry
54
300
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný špecialista“ („DiS.“)
55
301
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný umelec“ („DiS.art“)
56
377
sk
Pozvánka na písomnú časť
57
371
sk
Pozvánka na ústnu časť
58
067
sk
Prehľad prázdninovej činnosti
59
053
sk
Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v základnej škole, špeciálnej základnej škole v zdravotníckom zariadení
60
372
sk
Prihláška na štátnu jazykovú skúšku
61
056
sk
Prihláška na štúdium na strednej škole
62
416
sk
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
63
031
sk
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/mad
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka
64
401
sk
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
65
016
sk
Protokol o komisionálnej skúške
016
sk/mad
Protokol o komisionálnej skúške vykonanej podľa príslušných ustanovení platných školských predpisov
66
036
sk
Protokol o písomnej štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
67
057
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške - obal (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
68
035
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
69
033
sk
Protokol o výsledku skúšky (konzervatóriá)
70
376
sk
Protokol o výsledku skúšok žiakov pre základnú umeleckú školu
71
446
sk
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
72
447
sk
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
73
446
sk/mad
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
74
447
sk/mad
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
75
442
sk
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
442
sk/mad
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
76
415
sk
Rozvrh hodín pre ZUŠ
77
046
sk
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
78
061
sk/mad
Triedna kniha pre 9. a 10. ročník špeciálnej základnej školy - variant B
79
100
sk
Triedna kniha pre 9. a 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
100
sk/mad
Triedna kniha pre 9. a 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
80
049
sk
Triedna kniha pre centrum voľného času
049
sk/mad
Triedna kniha pre centrum voľného času
81
421
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
82
422
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
83
082
sk
Triedna kniha pre jazykovú školu
84
058
sk
Triedna kniha pre konzervatóriá (hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie)
85
041
sk
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/mad
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/ukr
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/rsn
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
86
052
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
87
075
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
075
sk/mad
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
075
sk/ukr
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
88
052
sk/mad
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/ukr
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
89
044
sk
Triedna kniha pre nultý ročník
044
sk/mad
Triedna kniha pre nultý ročník
90
059
sk
Triedna kniha pre praktickú školu
91
068
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
92
101
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/mad
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
93
068
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
068
sk/mad
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
068
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
94
077
sk
Triedna kniha pre skupinové vyučovanie v základnej umeleckej škole
95
467
sk
Triedna kniha pre stredné školy
96
065
sk
Triedna kniha pre stredné školy
97
083
sk
Triedna kniha pre stredné školy
98
065
sk/mad
Triedna kniha pre stredné školy
99
083
sk/mad
Triedna kniha pre stredné školy
100
161
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6. ročník - variant A a pre prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant B
101
073
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. a 8. ročník – variant A
073
sk/mad
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. a 8. ročník – variant A
102
081
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 9. ročník - variant A
081
sk/mad
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 9. ročník - variant A
103
161
sk/mad
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6. ročník - variant A a pre prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant B
104
074
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre 9. ročník
105
060
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici
106
070
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení
107
079
sk
Triedna kniha pre žiakov s individuálnym vyučovaním v základnej umeleckej škole
108
042
sk
Triedna kniha v školskom klube detí
042
sk/mad
Triedna kniha v školskom klube detí
109
055
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
110
076
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
111
345
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
112
350
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
113
345
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
345
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
114
350
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
350
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
115
076
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
076
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
116
055
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
055
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
117
051
sk
Triedny výkaz pre nultý ročník
051
sk/mad
Triedny výkaz pre nultý ročník
118
088
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu
119
204
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu - hodnotenie slovným komentárom
120
091
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
121
094
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
122
344
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
123
349
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
124
344
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
344
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
125
349
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
349
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
126
091
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
091
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
127
094
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
094
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
128
091
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
129
094
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
130
071
sk
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/mad
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/ukr
Triedny výkaz pre stredné školy
131
089
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
089
sk/mad
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
132
201
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - hodnotenie slovným komentárom
133
086
sk
Triedny výkaz pre základnú školu pre žiakov s autizmom
134
427
sk
Učebný list žiaka
135
404
sk
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
136
040
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (pre konzervatóriá a tanečné konzervatóriá)
137
010
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (SOŠ)
138
039
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (škola úžitkového výtvarníctva)
139
239
sk
Vysvedčenie o absolvovaní vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania (SOŠ)
140
305
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
305
nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
305
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške
141
001
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (odborná zložka maturitnej skúšky)
142
099
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (pomaturitné kvalifikačné štúdium)
143
369
sk
Vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške (pomaturitné štúdium inovačné/zdokonaľovacie)
144
011
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
145
700
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
146
007
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
147
102
sk/mad
Vysvedčenie pre 1. - 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
102
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 1. - 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
102
sk/rsn
Vysvedčenie pre 1. - 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom rusínskym
148
102
uni/sk/rsn
Vysvedčenie pre 1. - 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom rusínskym
149
102
sk/ukr
Vysvedčenie pre 1. - 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským
102
uni/sk/ukr
Vysvedčenie pre 1. - 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským
102
sk
Vysvedčenie pre 1. - 3. ročník základnej školy
102
uni/sk
Vysvedčenie pre 1. - 3. ročník základnej školy
150
509
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
509
uni/sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
151
510
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
510
uni/sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
152
106
sk/mad
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
106
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
106
sk/rsn
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom rusínskym
106
uni/sk/rsn
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom rusínskym
106
sk/ukr
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským
106
uni/sk/ukr
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským
106
sk
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy
106
uni/sk
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy
153
512
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
512
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
154
514
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
514
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
155
450
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
156
451
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
157
452
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
158
453
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
159
454
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
160
455
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
161
456
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
162
457
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
163
458
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
164
459
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
165
460
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
166
111
uni/sk
Vysvedčenie pre konzervatórium
167
122
sk
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy
168
461
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
169
462
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
170
463
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
171
464
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
172
142
uni/sk
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy
173
347
uni/sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu
174
128
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
175
346
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
176
129
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
177
130
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
178
800
sk
Výučný list (nižšie stredné odborné vzdelanie)
179
008
sk
Výučný list (stredné odborné vzdelanie)
180
038
sk
Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy)
181
373
sk
Zápisnica o vykonaní skúšky na získanie osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka
182
374
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšo bnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – celkové hodnotenie
183
375
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – písomná časť
184
348
uni/sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu
185
131
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
186
132
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
187
352
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
188
134
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
189
133
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú škou - tanečný odbor
190
050
sk
Záznamy o práci v záujmovom útvare