Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov

Filter
#
ID
Jazyk
Názov
Náhľad/Prevziať
1
061
sk
Triedna kniha pre 9. a 10. ročník špeciálnej základnej školy - variant B
2
274
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre prípravný až 8 ročník
3
171
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
4
127
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
5
093
sk
Absolventský diplom
6
367
sk
Absolventský diplom pre konzervatórium
7
054
sk
Denník evidencie odborného výcviku
8
069
sk
Denník výchovnej skupiny
9
078
sk
Denný záznam školského internátu
10
368
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre konzervatórium
11
012
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú odbornú školu
12
004
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
nem
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
fra
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
rus
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
spa
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
004
tal
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
13
410
bul
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
14
366
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
15
013
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
013
nem
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
16
238
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej pomaturitnej skúške
17
096
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
18
443
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
19
043
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
20
259
sk
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/mad
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/rsn
Evidencia dochádzky detí materskej školy
21
341
sk
Katalógový list žiaka - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
22
025
sk
Katalógový list žiaka konzervatória
23
028
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
24
048
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
25
028
sk/mad
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
26
048
sk/mad
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
27
028
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
28
048
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
29
023
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
30
029
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
31
023
sk/mad
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
32
029
sk/mad
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
029
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
33
023
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
34
029
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
35
023
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
36
022
sk/mad
Katalógový list žiaka pre stredné školy
37
030
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
38
027
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
39
026
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
40
015
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
41
022
sk
Katalógový list žiaka strednej školy
42
522
sk
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
522
sk/mad
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
43
024
sk
Katalógový list žiaka tanečného konzervatória
44
428
sk
Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole
45
047
sk
Osobný spis dieťaťa alebo žiaka
46
045
sk
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/rsn
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/mad
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/ukr
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
47
072
sk
Osobný spis dieťaťa v poradenskom zariadení
48
090
sk
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
090
sk/mad
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
49
234
sk
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
234
sk/mad
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
234
sk/ukr
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
234
ang
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
234
bul
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
234
fra
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
234
nem
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
50
342
sk
Osvedčenie o zaškolení (súčasť výročného vysvedčenia)
51
343
sk
Osvedčenie o zaučení (súčasť výročného vysvedčenia)
52
364
sk
Osvedčenie pre jazykové školy
53
365
sk
Osvedčenie pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky
54
502
sk
Oznámenie skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole
55
397
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
397
sk/mad
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
56
370
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka - úroveň C1
57
396
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
396
sk/mad
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
58
506
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (bilingválne slovensko-francúzske štúdium)
59
398
sk/mad
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry
60
300
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný špecialista“ („DiS.“)
61
301
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný umelec“ („DiS.art“)
62
377
sk
Pozvánka na písomnú časť
63
371
sk
Pozvánka na ústnu časť
64
067
sk
Prehľad prázdninovej činnosti
65
053
sk
Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v základnej škole, špeciálnej základnej škole v zdravotníckom zariadení
66
372
sk
Prihláška na štátnu jazykovú skúšku
67
056
sk
Prihláška na štúdium na strednej škole
68
416
sk
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
69
031
sk
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/mad
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka
70
401
sk
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
401
sk/mad
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
71
016
sk
Protokol o komisionálnej skúške
016
sk/mad
Protokol o komisionálnej skúške vykonanej podľa príslušných ustanovení platných školských predpisov
72
005
sk
Protokol o maturitnej skúške
73
406
sk
Protokol o maturitnej skúške
74
551
sk
Protokol o maturitnej skúške
75
406
tal
Protokol o maturitnej skúške
406
ang
Protokol o maturitnej skúške
406
spa
Protokol o maturitnej skúške
406
nem
Protokol o maturitnej skúške
406
fra
Protokol o maturitnej skúške
406
rus
Protokol o maturitnej skúške
76
411
bul
Protokol o maturitnej skúške
77
551
fra
Protokol o maturitnej skúške
78
036
sk
Protokol o písomnej štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
79
057
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške - obal (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
80
035
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
81
033
sk
Protokol o výsledku skúšky (konzervatóriá)
82
376
sk
Protokol o výsledku skúšok žiakov pre základnú umeleckú školu
83
446
sk
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
84
447
sk
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
85
446
sk/mad
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
86
447
sk/mad
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
87
442
sk
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
442
sk/mad
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
88
415
sk
Rozvrh hodín pre ZUŠ
89
046
sk
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
90
061
sk/mad
Triedna kniha pre 9. a 10. ročník špeciálnej základnej školy - variant B
91
100
sk
Triedna kniha pre 9. a 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
100
sk/mad
Triedna kniha pre 9. a 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
92
049
sk
Triedna kniha pre centrum voľného času
049
sk/mad
Triedna kniha pre centrum voľného času
93
421
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
94
422
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
95
082
sk
Triedna kniha pre jazykovú školu
96
058
sk
Triedna kniha pre konzervatóriá (hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie)
97
041
sk
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/mad
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/ukr
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/rsn
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
98
052
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
99
075
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
075
sk/mad
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
075
sk/ukr
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
100
052
sk/mad
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/ukr
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
101
044
sk
Triedna kniha pre nultý ročník
044
sk/mad
Triedna kniha pre nultý ročník
102
059
sk
Triedna kniha pre praktickú školu
103
068
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
104
101
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/mad
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
105
068
sk/rsn
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
068
sk/mad
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
068
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
106
077
sk
Triedna kniha pre skupinové vyučovanie v základnej umeleckej škole
107
467
sk
Triedna kniha pre stredné školy
108
065
sk
Triedna kniha pre stredné školy
109
083
sk
Triedna kniha pre stredné školy
110
065
sk/mad
Triedna kniha pre stredné školy
111
083
sk/mad
Triedna kniha pre stredné školy
112
161
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6. ročník - variant A a pre prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant B
113
073
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. a 8. ročník – variant A
073
sk/mad
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. a 8. ročník – variant A
114
081
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 9. ročník - variant A
081
sk/mad
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 9. ročník - variant A
115
161
sk/mad
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6. ročník - variant A a pre prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant B
116
074
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre 9. ročník
117
060
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici
118
070
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení
119
079
sk
Triedna kniha pre žiakov s individuálnym vyučovaním v základnej umeleckej škole
120
042
sk
Triedna kniha v školskom klube detí
042
sk/mad
Triedna kniha v školskom klube detí
121
055
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
122
076
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
123
345
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
124
350
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
125
345
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
345
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
126
350
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
350
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
127
076
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
076
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
128
055
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
055
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
129
051
sk
Triedny výkaz pre nultý ročník
051
sk/mad
Triedny výkaz pre nultý ročník
130
088
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu
131
204
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu - hodnotenie slovným komentárom
132
091
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
133
094
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
134
344
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
135
349
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
136
344
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
344
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
137
349
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
349
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
138
091
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
091
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
139
094
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
094
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
140
091
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
141
094
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
142
071
sk
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/mad
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/ukr
Triedny výkaz pre stredné školy
143
089
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
089
sk/mad
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
144
201
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - hodnotenie slovným komentárom
145
086
sk
Triedny výkaz pre základnú školu pre žiakov s autizmom
146
427
sk
Učebný list žiaka
147
404
sk
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
148
040
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (pre konzervatóriá a tanečné konzervatóriá)
149
010
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (SOŠ)
150
039
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (škola úžitkového výtvarníctva)
151
239
sk
Vysvedčenie o absolvovaní vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania (SOŠ)
152
305
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
153
003
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
154
409
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
155
550
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške
156
305
nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
305
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške
157
405
ang
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
nem
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
fra
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
rus
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
spa
Vysvedčenie o maturitnej skúške
405
tal
Vysvedčenie o maturitnej skúške
158
409
bul
Vysvedčenie o maturitnej skúške
159
550
fra
Vysvedčenie o maturitnej skúške
160
001
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (odborná zložka maturitnej skúšky)
161
099
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (pomaturitné kvalifikačné štúdium)
162
405
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške!
163
363
sk
Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
164
369
sk
Vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške (pomaturitné štúdium inovačné/zdokonaľovacie)
165
098
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške
166
011
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
167
700
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
168
007
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
169
102
sk/mad
Vysvedčenie pre 1. - 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
102
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 1. - 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
102
sk/nem
Vysvedčenie pre 1. - 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckým
102
uni/sk/nem
Vysvedčenie pre 1. - 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckým
102
sk/rsn
Vysvedčenie pre 1. - 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom rusínskym
170
102
uni/sk/rsn
Vysvedčenie pre 1. - 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom rusínskym
171
102
sk/ukr
Vysvedčenie pre 1. - 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským
102
uni/sk/ukr
Vysvedčenie pre 1. - 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským
102
sk
Vysvedčenie pre 1. - 3. ročník základnej školy
102
uni/sk
Vysvedčenie pre 1. - 3. ročník základnej školy
172
190
sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
190
uni/sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy
173
188
sk
Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
174
381
sk
Vysvedčenie pre 1., 2., 3., 4., 5. a 6. ročník špeciálnej základnej školy A variant
175
483
sk
Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant
176
476
sk
Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant
177
509
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
509
uni/sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
178
510
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
510
uni/sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy
179
157
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 4. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
180
159
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 4. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
181
193
uni/sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
193
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
182
196
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
196
uni/sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
183
602
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
184
603
sk
Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
185
106
sk/mad
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
106
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
106
sk/nem
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckým
106
uni/sk/nem
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckým
106
sk/rsn
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom rusínskym
106
uni/sk/rsn
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom rusínskym
106
sk/ukr
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským
106
uni/sk/ukr
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským
106
sk
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy
106
uni/sk
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy
186
156
sk
Vysvedčenie pre 5. až 8. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 5. až 8. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
187
189
sk
Vysvedčenie pre 5. až 8. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
188
601
sk
Vysvedčenie pre 7. a 8. ročník špeciálnej základnej školy A variant
189
479
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant
190
472
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník špeciálnej základnej školy B variant
191
473
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník špeciálnej základnej školy C variant
192
512
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
512
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
193
514
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
514
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
194
433
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
433
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
195
181
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
196
182
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
197
181
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
198
182
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
199
166
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
166
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
200
167
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
167
uni/sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
201
140
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium
140
sk
Vysvedčenie pre gymnázium
202
242
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-čínske)
203
252
uni/cin
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-čínske) v čínskom jazyku
204
244
spa
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazyku
244
uni/spa
Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazyku
205
245
sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-francúzske)
245
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-francúzske)
206
243
sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske)
243
uni/sk
Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske)
207
140
sk/mad
Vysvedčenie pre gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
140
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
208
362
sk/ukr
Vysvedčenie pre gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinským
362
uni/sk/ukr
Vysvedčenie pre gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinským
209
417
nem
Vysvedčenie pre gymnázium v nemeckom jazyku
210
192
uni/sk
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
211
206
uni/sk
Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom
212
450
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
213
451
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
214
452
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
215
453
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
216
454
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
217
455
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
218
456
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
219
457
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
220
458
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
221
459
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
222
460
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
223
111
uni/sk
Vysvedčenie pre konzervatórium
224
501
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBDP
225
499
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP
226
498
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP v anglickom jazyku
227
500
sk
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP v slovenskom jazyku
228
110
uni/sk
Vysvedčenie pre nultý ročník základnej školy
229
136
sk
Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník odborného učilišťa
136
uni/sk
Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník odborného učilišťa
230
095
sk
Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
231
441
sk
Vysvedčenie pre prípravný až 8. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
441
uni/sk
Vysvedčenie pre prípravný až 8. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
232
508
sk
Vysvedčenie pre prípravný ročník základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím
233
155
sk
Vysvedčenie pre prípravný, 1. až 3. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 1. až 3. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
234
382
sk
Vysvedčenie pre prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. ročník špeciálnej základnej školy B variant a pre prípravný ročník špeciálnej základnej školy A variant
235
383
sk
Vysvedčenie pre prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. ročník špeciálnej základnej školy C variant
236
497
uni/sk
Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu
237
503
uni/sk
Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu
238
122
sk
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy
239
461
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
240
462
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
241
463
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
242
464
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
243
142
uni/sk
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy
244
200
sk/mad
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským
200
uni/sk/mad
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským
245
347
uni/sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu
246
128
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
247
346
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
248
129
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
249
130
sk
Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
250
800
sk
Výučný list (nižšie stredné odborné vzdelanie)
251
008
sk
Výučný list (stredné odborné vzdelanie)
252
038
sk
Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy)
253
009
sk
Výučný list (učebný odbor odborného učilišťa)
254
373
sk
Zápisnica o vykonaní skúšky na získanie osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka
255
374
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšo bnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – celkové hodnotenie
256
375
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – písomná časť
257
240
sk
Záverečné vysvedčenie pre praktickú školu
258
348
uni/sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu
259
131
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
260
132
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
261
352
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
262
133
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
263
134
sk
Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
264
050
sk
Záznamy o práci v záujmovom útvare