Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov

Filter
#
ID
Jazyk
Názov
Náhľad/Prevziať
1
019
sk/maď
Protokol o absolutóriu (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)
2
054
sk
Denník evidencie odborného výcviku
3
069
sk
Denník výchovnej skupiny
4
078
sk
Denný záznam školského internátu
5
259
sk
Evidencia dochádzky detí materskej školy
6
341
sk
Katalógový list žiaka - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
7
025
sk
Katalógový list žiaka konzervatória
8
048
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
9
023
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
023
sk/maď
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
023
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
023
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
10
030
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
11
027
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
12
026
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
13
015
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
14
022
sk
Katalógový list žiaka strednej školy
022
sk/ukr
Katalógový list žiaka strednej školy
022
sk/maď
Katalógový list žiaka strednej školy
15
522
sk
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
522
sk/maď
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
16
024
sk
Katalógový list žiaka tanečného konzervatória
17
428
sk
Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole
18
047
sk
Osobný spis dieťaťa alebo žiaka
19
045
sk
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/maď
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/rsn
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/ukr
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
20
072
sk
Osobný spis dieťaťa v poradenskom zariadení
21
090
sk
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
22
502
sk
Oznámenie skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole
23
397
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
24
370
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka - úroveň C1
25
396
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
26
506
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (bilingválne slovensko-francúzske štúdium)
27
377
sk
Pozvánka na písomnú časť
28
371
sk
Pozvánka na ústnu časť
29
067
sk
Prehľad prázdninovej činnosti
30
053
sk
Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v základnej škole, špeciálnej základnej škole v zdravotníckom zariadení
31
372
sk
Prihláška na štátnu jazykovú skúšku
32
416
sk
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
33
031
sk
Príloha katalógového listu žiaka
34
604
sk
Príloha katalógového listu žiaka
35
031
sk/maď
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka
36
017
sk
Protokol o absolutóriu (konzervatóriá)
37
037
sk
Protokol o absolutóriu (obal na protokoly žiakov)
037
sk/maď
Protokol o absolutóriu (obal na protokoly žiakov)
38
019
sk
Protokol o absolutóriu (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)
39
018
sk
Protokol o absolutóriu pre študijné odbory skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I
40
401
sk
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
41
016
sk
Protokol o komisionálnej skúške
42
542
sk/maď
Protokol o komisionálnej skúške
43
016
sk/maď
Protokol o komisionálnej skúške
44
021
sk
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
021
sk/maď
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
45
406
sk
Protokol o maturitnej skúške
46
551
sk
Protokol o maturitnej skúške
47
306
sk
Protokol o maturitnej skúške
48
005
sk
Protokol o maturitnej skúške
005
sk/maď
Protokol o maturitnej skúške
005
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške
49
406
tal
Protokol o maturitnej skúške
406
spa
Protokol o maturitnej skúške
406
rus
Protokol o maturitnej skúške
406
nem
Protokol o maturitnej skúške
406
fra
Protokol o maturitnej skúške
406
ang
Protokol o maturitnej skúške
50
411
bul
Protokol o maturitnej skúške
51
551
fra
Protokol o maturitnej skúške
52
306
nem
Protokol o maturitnej skúške
306
ang
Protokol o maturitnej skúške
53
032
sk
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
032
sk/maď
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
032
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
54
407
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
55
552
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
56
307
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
57
006
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
58
407
tal
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
spa
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
rus
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
59
412
bul
Protokol o opravnej maturitnej skúške
60
552
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
61
307
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
307
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
62
036
sk
Protokol o písomnej štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
63
057
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške - obal (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
64
035
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
65
033
sk
Protokol o výsledku skúšky (konzervatóriá)
66
376
sk
Protokol o výsledku skúšok žiakov pre základnú umeleckú školu
67
220
sk
Protokol o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie a jednoročné skrátené štúdium)
68
034
sk
Protokol o záverečnej skúške (obal na protokoly žiakov)
69
020
sk
Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium)
020
sk/maď
Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium)
70
447
sk
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
71
442
sk
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
72
415
sk
Rozvrh hodín pre ZUŠ
73
046
sk
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
74
421
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
75
422
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
76
082
sk
Triedna kniha pre jazykovú školu
77
058
sk
Triedna kniha pre konzervatóriá (hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie)
78
041
sk
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
79
052
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
80
044
sk
Triedna kniha pre nultý ročník
81
059
sk
Triedna kniha pre praktickú školu
82
068
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
83
101
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
84
171
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
85
161
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy – variant B
86
077
sk
Triedna kniha pre skupinové vyučovanie v základnej umeleckej škole
87
467
sk
Triedna kniha pre stredné školy
88
065
sk
Triedna kniha pre stredné školy
89
083
sk
Triedna kniha pre stredné školy
90
065
sk/maď
Triedna kniha pre stredné školy
91
083
sk/maď
Triedna kniha pre stredné školy
92
073
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A
93
274
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre prípravný až 9. ročník
94
060
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici
95
070
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení
96
079
sk
Triedna kniha pre žiakov s individuálnym vyučovaním v základnej umeleckej škole
97
042
sk
Triedna kniha v školskom klube detí
98
055
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
99
350
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
100
051
sk
Triedny výkaz pre nultý ročník
101
088
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu
102
204
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu - hodnotenie slovným komentárom
103
094
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
104
349
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
105
071
sk
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/maď
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/ukr
Triedny výkaz pre stredné školy
106
089
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
107
201
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - hodnotenie slovným komentárom
108
086
sk
Triedny výkaz pre základnú školu pre žiakov s autizmom
109
427
sk
Učebný list žiaka
110
404
sk
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
111
373
sk
Zápisnica o vykonaní skúšky na získanie osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka
112
374
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšo bnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – celkové hodnotenie
113
375
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – písomná časť
114
050
sk
Záznamy o práci v záujmovom útvare