Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov

Filter
#
ID
Jazyk
Názov
Náhľad/Prevziať
1
061
sk
Triedna kniha pre 10. ročník špeciálnej základnej školy - variant B
2
161
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy – variant B
3
171
sk
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
4
042
sk/mad
Triedna kniha v školskom klube detí
5
093
sk
Absolventský diplom
6
367
sk
Absolventský diplom pre konzervatórium
7
054
sk
Denník evidencie odborného výcviku
8
069
sk
Denník výchovnej skupiny
9
078
sk
Denný záznam školského internátu
10
368
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre konzervatórium
11
012
sk
Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú odbornú školu
12
366
sk
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
13
013
ang
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
013
nem
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola)
14
238
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej pomaturitnej skúške
15
096
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
16
443
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
17
043
sk
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
18
259
sk
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/mad
Evidencia dochádzky detí materskej školy
259
sk/rsn
Evidencia dochádzky detí materskej školy
19
341
sk
Katalógový list žiaka - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
20
025
sk
Katalógový list žiaka konzervatória
21
048
sk
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
048
sk/mad
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
048
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie
22
023
sk
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
023
sk/mad
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
023
sk/rsn
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
023
sk/ukr
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie
23
030
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor
24
027
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor
25
026
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor
26
015
sk
Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor
27
022
sk
Katalógový list žiaka strednej školy
022
sk/mad
Katalógový list žiaka strednej školy
28
522
sk
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
522
sk/mad
Katalógový list žiaka strednej školy - príloha
29
022
sk/ukr
Katalógový list žiaka strednej školy
30
024
sk
Katalógový list žiaka tanečného konzervatória
31
428
sk
Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole
32
047
sk
Osobný spis dieťaťa alebo žiaka
33
045
sk
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/rsn
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/mad
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
045
sk/ukr
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
34
072
sk
Osobný spis dieťaťa v poradenskom zariadení
35
090
sk
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
090
sk/mad
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
36
502
sk
Oznámenie skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole
37
397
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
38
370
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka - úroveň C1
39
396
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka
40
506
sk
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (bilingválne slovensko-francúzske štúdium)
41
300
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný špecialista“ („DiS.“)
42
301
sk
Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný umelec“ („DiS.art“)
43
377
sk
Pozvánka na písomnú časť
44
371
sk
Pozvánka na ústnu časť
45
067
sk
Prehľad prázdninovej činnosti
46
053
sk
Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v základnej škole, špeciálnej základnej škole v zdravotníckom zariadení
47
372
sk
Prihláška na štátnu jazykovú skúšku
48
056
sk
Prihláška na štúdium na strednej škole
49
416
sk
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
416
sk
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
50
031
sk
Príloha katalógového listu žiaka
51
604
sk
Príloha katalógového listu žiaka
52
031
sk/mad
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/ukr
Príloha katalógového listu žiaka
031
sk/rsn
Príloha katalógového listu žiaka
53
017
sk
Protokol o absolutóriu (konzervatóriá)
54
037
sk
Protokol o absolutóriu (obal na protokoly žiakov)
55
019
sk
Protokol o absolutóriu (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)
56
018
sk
Protokol o absolutóriu (škola úžitkového výtvarníctva)
57
401
sk
Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
58
016
sk
Protokol o komisionálnej skúške
59
021
sk
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
021
sk/mad
Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
60
306
sk
Protokol o maturitnej skúške
61
406
sk
Protokol o maturitnej skúške
62
551
sk
Protokol o maturitnej skúške
63
005
sk
Protokol o maturitnej skúške
005
sk/ukr
Protokol o maturitnej skúške
005
sk/mad
Protokol o maturitnej skúške
64
306
ang
Protokol o maturitnej skúške
306
nem
Protokol o maturitnej skúške
65
406
ang
Protokol o maturitnej skúške
406
fra
Protokol o maturitnej skúške
406
nem
Protokol o maturitnej skúške
406
rus
Protokol o maturitnej skúške
406
spa
Protokol o maturitnej skúške
406
tal
Protokol o maturitnej skúške
66
411
bul
Protokol o maturitnej skúške
67
551
fra
Protokol o maturitnej skúške
68
032
sk
Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
69
307
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
70
407
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
71
552
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
72
006
sk
Protokol o opravnej maturitnej skúške
006
sk/ukr
Protokol o opravnej maturitnej skúške
006
sk/mad
Protokol o opravnej maturitnej skúške
73
307
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
307
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
74
407
ang
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
nem
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
rus
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
spa
Protokol o opravnej maturitnej skúške
407
tal
Protokol o opravnej maturitnej skúške
75
412
bul
Protokol o opravnej maturitnej skúške
76
552
fra
Protokol o opravnej maturitnej skúške
77
036
sk
Protokol o písomnej štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
78
057
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške - obal (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
79
035
sk
Protokol o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)
80
033
sk
Protokol o výsledku skúšky (konzervatóriá)
81
376
sk
Protokol o výsledku skúšok žiakov pre základnú umeleckú školu
82
220
sk
Protokol o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie a jednoročné skrátené štúdium)
83
034
sk
Protokol o záverečnej skúške (obal na protokoly žiakov)
84
020
sk
Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium)
85
447
sk
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
447
sk/mad
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
86
442
sk
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie
87
415
sk
Rozvrh hodín pre ZUŠ
88
046
sk
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
89
061
sk/mad
Triedna kniha pre 10. ročník špeciálnej základnej školy - variant B
90
100
sk
Triedna kniha pre 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
100
sk/mad
Triedna kniha pre 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
91
049
sk
Triedna kniha pre centrum voľného času
049
sk/mad
Triedna kniha pre centrum voľného času
92
421
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
93
422
sk
Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky
94
082
sk
Triedna kniha pre jazykovú školu
95
058
sk
Triedna kniha pre konzervatóriá (hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie)
96
041
sk
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/mad
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/rsn
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
041
sk/ukr
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy
97
052
sk
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/mad
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
052
sk/ukr
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
98
044
sk
Triedna kniha pre nultý ročník
044
sk/mad
Triedna kniha pre nultý ročník
99
059
sk
Triedna kniha pre praktickú školu
100
068
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
101
sk
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/mad
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
101
sk/ukr
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
102
161
sk/mad
Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy – variant B
103
077
sk
Triedna kniha pre skupinové vyučovanie v základnej umeleckej škole
104
467
sk
Triedna kniha pre stredné školy
105
065
sk
Triedna kniha pre stredné školy
106
083
sk
Triedna kniha pre stredné školy
083
sk/mad
Triedna kniha pre stredné školy
107
065
sk/mad
Triedna kniha pre stredné školy
108
073
sk
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A
073
sk/mad
Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A
109
274
sk
Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre prípravný až 9. ročník
110
060
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici
111
070
sk
Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení
112
079
sk
Triedna kniha pre žiakov s individuálnym vyučovaním v základnej umeleckej škole
113
042
sk
Triedna kniha v školskom klube detí
114
055
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
115
350
sk
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
350
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
350
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
116
055
sk/mad
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
055
sk/ukr
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
117
051
sk
Triedny výkaz pre nultý ročník
051
sk/mad
Triedny výkaz pre nultý ročník
118
088
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu
119
204
sk
Triedny výkaz pre praktickú školu - hodnotenie slovným komentárom
120
091
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
121
094
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
122
349
sk
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
123
091
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
091
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
091
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
124
349
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
349
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
125
094
sk/mad
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
094
sk/rsn
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
094
sk/ukr
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
126
071
sk
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/mad
Triedny výkaz pre stredné školy
071
sk/ukr
Triedny výkaz pre stredné školy
127
089
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
089
sk/mad
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
128
201
sk
Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - hodnotenie slovným komentárom
129
086
sk
Triedny výkaz pre základnú školu pre žiakov s autizmom
130
427
sk
Učebný list žiaka
131
404
sk
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
132
040
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (pre konzervatóriá a tanečné konzervatóriá)
133
010
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (SOŠ)
134
039
sk
Vysvedčenie o absolventskej skúške (škola úžitkového výtvarníctva)
135
239
sk
Vysvedčenie o absolvovaní vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania (SOŠ)
136
001
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (odborná zložka maturitnej skúšky)
137
099
sk
Vysvedčenie o maturitnej skúške (pomaturitné kvalifikačné štúdium)
138
369
sk
Vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške (pomaturitné štúdium inovačné/zdokonaľovacie)
139
011
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)
140
700
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie)
141
007
sk
Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie)
142
102
sk
Vysvedčenie pre 1.-3. ročník základnej školy
143
106
sk
Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy
144
512
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
145
514
sk
Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy
146
450
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
147
451
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
148
452
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
149
453
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
150
454
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
151
455
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
152
457
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
153
458
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
154
459
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
155
460
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
156
456
sk
Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)
157
111
uni/sk
Vysvedčenie pre konzervatórium
158
499
sk/ang
Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP
159
122
sk
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy
160
222
sk
Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy (EQF 2)
161
461
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
162
462
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
163
463
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
164
464
sk
Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník)
165
142
uni/sk
Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy
166
800
sk
Výučný list (nižšie stredné odborné vzdelanie)
167
008
sk
Výučný list (stredné odborné vzdelanie)
168
038
sk
Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy)
169
373
sk
Zápisnica o vykonaní skúšky na získanie osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka
170
374
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšo bnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – celkové hodnotenie
171
375
sk
Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – písomná časť
172
050
sk
Záznamy o práci v záujmovom útvare